وظایف و مسئوولیت های وزارت عدلیه ج.ا.ا

وزارت عدليه ج.ا.ا، یکی از اداره های مرکزی حکومت است. وظایف و مسئوولیت های عمده آن به گونۀ موردوار در زیر نگاشته شده است :

 • ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان؛

• ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله‌ ها (کنوانسيون‌ها) و موافقت‌نامه‌هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان؛

• مطالبه و بررسي نظريات وزارت‌ها و ادارات راجع به مسوده‌هاي قوانين و مقرره هايي‌که از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره‌ها با همکاري متخصصين وزارت‌ها و ادارات مربوطه؛

• ارائه مشوره‌هاي قانوني و حقوقي به وزارت‌ها و ادارات دولتي؛

• دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت؛

• دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان، و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله‌هاي صادرۀ محاکم راجع به منازعات حقوق مدني؛

بیشتر

اخبار

بیشتر