رياست پاليسی و پلان

ریاست پالیسی و پلان:

ریاست پالیسی و پلان، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست، نخست در تشکیل ریاست اداری زیر عنوان مدیریت (احصائیه و پلان) ایجاد گردید. بنا بر ضرورت، به آمریت پلان و پالیسی ارتقاء یافت و سپس در سال 1388 به ریاست پالیسی و پلان  جهت تحقق استراتیژی پنج‌ساله وزارت (قانون وعدالت) و در نهایت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، برنامه ملی دارای اولویت و...، در چهار چوب وزارت عدلیه ارتقا نمود.

ریاست پالیسی و پلان دارای 1 آمریت، 1 مدیریت عمومی و 1 مدیریت اداری می‌باشد.

 • آمریت طرح و ترتیب برنامه‌ها و نظارت از پروژه؛ این آمریت زیر اثر خود دارای بورد انجنیران و مدیریت عمومی(طرح و ترتیب برنامه و نظارت از پروژه‌ها) می‌باشد.
 • مدیریت عمومی تحلیل پلان وپالیسی؛ این مدیریت زیر اثر خود دارای کارشناس تحلیل پلان وگزارشات ولایتی، کارشناس تحلیل پلان و گزارشات مرکزی و مدیریت جمع‌آوری وارقام احصائیوی می‌باشد.
 • مدیریت اداری؛ این مدیریت دارای  مدیر و مامور اداری می‌باشد.

اهداف ریاست پالیسی و پلان:

 • طرح و انکشاف پالیسی  عمومی  وزارت عدلیه؛
 • تحلیل وتجزیه استراتیژی وزارت عدلیه و سکتور عدلی؛
 • طرح و ترتیب پروژه‌های انکشافی وزارت جهت پیشنهاد به حکومت و دریافت بودجه انکشافی  در زمینه؛
 • ارائه مشوره‌های تخنیکی در مورد پلان‌گذاری و سیستم گزارش‌دهی به سایر ریاست‌های مرکزی و ولایتی در صورت ضرورت؛
 •  تصنیف و تفکیک نیازمندی‌ واحدهای ذیربط وزارت در مرکز و ولایات با در نظر داشت اولویت‌های پیشبینی شده جهت تهیه و ترتیب پلان انکشافی در زمینه؛
 • انکشاف سیستم معلوماتی (دیتابیس) وزارت عدلیه  جهت تقویت سیستم پلان‌گذاری، گزارش‌دهی، پروژه‌های انکشافی و در نهایت انکشاف پالیسی وزارت؛

وظایف عمده و اساسی ریاست پالیسی و پلان:

 • تحلیل و توحید  پلان‌ تطبیقی ریاست‌های ذیربط وزارت جهت ارائه به مقامات ذیصلاح و ادارات مربوطه؛
 • طرح و ترتیب رهنمودهای پلان‌گذاری وگزارش‌دهی، جمع‌آوری معلومات و شاخص‌های پلان استراتیژیک و ارسال آن به ریاست‌های مرکزی و واحدهای دومی؛
 • طرح و ترتیب پلان عملیاتی استراتیژی ملی  مبارزه علیه فساد اداری  وبرنامه ملی اصلاح سکتورعدلی و قضائی در وزارت عدلیه؛
 • جمع‌آوری ارقام و احصائیه‌های معلوماتی، ضروریات و نیازمندی‌های وزارت غرض طرح و ترتیب پلان انکشافی؛
 • طرح پلان انکشافی بر اساس معلومات، ارقام و شاخص‌های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات و دفاع از بودجه انکشافی در مراجع ذیربط؛
 • طرح و ترتیب پروپوزل‌ پروژه‌های انکشافی در مطابقت با استراتیژی وزارت؛
 • جمع‌آوری، توحید و تحلیل گزارشات از تطبیق پلان‌های کاری ریاست‌ها و ارائه آن به مقامات ذیصلاح و ادارات ذیربط؛
 • ایجاد هماهنگی و نظارت از تطبیق  پروژه‌ها در مطابقت با پالیسی،  استراتیژی و پلان تطبیقی و ارائه گزارش آن‌ها به مقامات ذیربط؛
 • اشتراک در جلسات کمیته‌های تخنیکی بین‌الوزارتی (پالیسی سازی و پلان‌گذاری)

 پروسیجر کاری رياست پاليسی  و پلان را اینجا مطالعه نمائید.