زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب محمدقاسم"حلیمی" معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا

اوایل زنده‌گی

محمد قاسم حلیمی در یک خانوادۀ مذهبی درسال 1352هـ.ش در ولسوالی خروار ولایت لوگر در افغانستان به دنیا آمده است. او، اوایل زنده‌گی خود را در لوگر سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه در مکتب و لیسه افغانی در پاکستان، ثانوی را (1994) در الأزهر به پایان رسانده است.

گذشتۀ تحصیلی

-  ماستری، دانشگاه قاهره- مصر- جریان دارد؛

-  لیسانس، دانشگاه الأزهر- شرعیات وحقوق؛     

تجربههای کاری

- مدیر تدقیق و مطالعات وزارت امور خارجه؛

- رییس نماینده‌گی وزارت امور خارجه در مزار شریف؛

- معاون تشریفات وزارت امور خارجه؛

- رییس عمومی تفتیش قضائی ستره محکمه؛

 - رییس عمومی مراقبت و کنترول قضائی ستره محکمه؛

- رییس عمومی مالی و اداری ستره محکمه؛

- استاد ستاژ قضائی؛

- مشاور ارشد مقام محترم وزارت معارف؛

- مشاور سیاسی شوری عالی صلح؛

- مشاور حقوقی مؤسسه بنیاد آسیا؛

- عضو و سخنگوی شوری سرتاسری علمای افغانستان؛

- رییس بنیاد اصلاحِ قباء.

- رییس امور دینی دفتر شوری امنیت ملی ج.ا.ا و عضو اجرائیه شوری عالی ج.ا.ا.

تقدیرنامه‌ها

 - تقدیر نامۀ درجه اول و دو تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست تفتیش؛

- تقدیر نامۀ درجه اول و تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست امور مالی و اداری ستره محکمه؛

- مدال عالی دولتی میرمسجدی‌خان در امور مالی و اداری و مبارزه با فساد اداری، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

- تقدیر نامۀ بین المللی، ایشا فوندیشن؛

زبان‌ها

پشتو، دری، عربی و انگلیسی.