رياست تفتيش داخلی

ریاست تفتیش داخلی، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست، به اساس مصوبه شماره (8) سال 1383 مجلس شورای عالی وزرا در تشکیل سال 1384 ایجاد گردید. ریاست تفتیش داخلی مطابق پلان منظور شده از سوی مقام محترم وزارت عدلیه با هماهنگی اداره عالی بررسی، فعالیت می‌نماید.

ریاست تفتیش داخلی دارای 3 آمریت و 1 مدیریت اداری می باشد:

 • آمریت بورد مفتشین؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 16 بست 4 عضو تفتیش داخلی می‌باشد.  
 • آمریت نظارت وکنترول؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 3 بست 4 عضو نظارت و کنترول می‌باشد.
 • آمریت تحلیل و توحید گزارشات؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 2 بست 4 عضو بورد تحلیل و گزارشات می‌باشد.
 • مدیریت اداری؛ این مدیریت درتشکیل خود دارای مدیر و مامور اداری می‌باشد.

اهداف ریاست تفتیش داخلی:

 • حصول اطمینان از اجراآت مسلکی، مالی واداری، ادارات تحت اثر وزارت.
 • نظارت وکنترول موثر امور مسلکی، مالی واداری.
 • چگونگی تحقق پلان های مرتبه ادارات تحت اثر.
 • حراست دارائی های عامه از طریق کنترول ونظارت.
 • شناسائی فعالیت های غیرقانونی، غیرموثر، غیرمفید ونادرست ادارات تحت اثر وپیشنهاد اصلاح ونواقص آنها.

وظایف عمده ریاست تفتیش داخلی:

 • طرح وترتیب پلان تفتیش.
 • اجرای تفتیش وتطبیق پلان های مرتبه.
 • وضع لوایح، طرزالعمل ها ورهنمودها به منظور تطبیق بهتر احکام قانون.
 • رعایت معیارهای اجرائی اداره عالی بررسی وسایر سازمانهای عالی بین المللی تفتیش بادرنظرداشت احکام قانون.
 • نشر گزارشات طبق ضرورت ولزوم دید مقامات ذیصلاح وزارت.

طرز العمل  کاری ریاست تفتیش داخلی

مقرره تفتیش داخلی