ریاست عمومی مساعدت های حقوقی

ریاست عمومی مساعت‌های حقوقی یکی از ریاست‌های مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست، نخست در سال 1368 در چوکات ستره محکمه ایجاد گردید و تا اخیر سال 1386 در ساحه قضایی کشور فعالیت می‌نمود. پس از سال 1387 مطابق فرمان ریاست ج.ا.ا، با تمام پرسونل آن از تشکیل ستره محکمه به وزارت عدلیه انتقال یافت.

این ریاست وظایف خود را در راستای ارائه مساعدت‌های حقوقی رایگان به اساس مقرره مساعدت‌های حقوقی دنبال می‌کند که مقرره مساعدت‌های حقوقی به تأسی از حکم ماده سوم قانون وکلای مدافع به‌منظور تنظیم، تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های اداره‌ی مساعدت‌های حقوقی و طرز فعالیت مساعدین حقوقی و سایر امور مربوط به آنها وضع گردیده است.

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی دارای 2 آمریت، 1 مرکز مشوره‌دهی خط تلفون (188)، 1 مدیریت اداری و بورد مساعدت‌های حقوقی، می‌باشد.

 • آمریت مساعدت‌های حقوقی؛ این آمریت در تشکیل خود 31 بست مسلکی مساعدین حقوقی دارد.
 • آمریت آگاهی‌عامه حقوقی؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 4 بست آموزگار تعلیمات مدنی، 3 بست در بخش تبلیغات و نشرات، 1 بست مدیرعمومی آگاهی عامه حقوقی و 49 بست مبلغین آگاهی‌عامه حقوقی، می‌باشد.
 • مرکز مشوره‌دهی خط تلفون (188)؛
 • بورد مساعدت‌های حقوقی؛ این بورد در تشکیل خود دارای 5 بست اعضای بورد، می‌باشد.
 • مدیریت اداری؛ این مدیریت دارای مدیر و مامور اداری می‌باشد.

اهداف ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی:

این ریاست، بر اساس ماده 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون وکلای مدافع، مقرره مساعدت‌های حقوقی و پالیسی ملی مساعدت‌های حقوقی در مرکز و ولایات، در قضایای جنائی برای مظنونین ومتهمین بی بضاعت و در قضایای مدنی برای زنان و اطفال بی‌بضاعت مساعدت حقوقی ارائه می‌نماید.

وظایف عمده و اساسی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی:

 • فراهم آوری زمینه دسترسی مظنونین ومتهمین بی‌بضاعت به مساعدت‌های حقوقی رایگان؛
 • تامین حقوق مظنون و متهم بی‌بضاعت در ارایه مساعدت حقوقی؛
 • ارایه مساعدت حقوقی قابل اعتماد به‌مظنون و متهم بصورت دوامدار؛
 • تنظیم ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان توسط وکلای مدافع؛
 • انسجام فعالیت مساعدین حقوقی اداره‌ی مساعدت‌های حقوقی و موسسات غیر دولتی از فعالیت ارایه مساعدت‌های حقوقی در قضایای جزایی و مدنی؛
 • نظارت از مساعدت‌های حقوقی و ارزیابی اجراآت مساعدین حقوقی؛
 • توظیف مساعد حقوقی در هر مرحله از تعقیب عدلی برای مظنون و متهم بی‌بضاعت؛
 • حصول اطمینان از همکاری مسئولین ادارات حقوقی و عدلی با مساعدین حقوقی مربوط حین انجام وظیفه؛
 • درصورت امکان توظیف مساعد حقوقی غرض ارایه مساعدت حقوقی در قضایای مدنی برای اطفال و زنان بی‌بضاعت؛
 • جمع اوری احصایه دقیق مساعدت‌های حقوقی ارایه شده و نظارت از اجراآت مساعدین حقوقی در مرکز و ولایات؛