حقوق بشر

لايحه وظايف ریاست حمايت حقوق بشر وزارت عدليه

 

مقدمه :

افغانستان اکثر کنوانسيون هاي عمده بين المللي حقوق بشر به شمول کنوانسيون بين المللي حقوق مدني سياسي، کنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، کنوانسيون محو تبعيض ن‍ژادي، کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني و تحقير آميز، کنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان و کنوانسيون حقوق طفل را تصويب نموده است. اين اسناد بين المللي حاوي مجموعه معيار هاي است که اساس سيستم حقوق بشر ملل متحد را تشکيل وبخش از حقوق بين الملل مي باشند.

 تصويب اين معاهدات بين المللي حقوق بشر حکومت افغانستان را در بکار گيري آنها در قوانين داخلي و تنفيذ شان در عمل مکلف ميسازد. افغانستان در پيروی از معاهدات بين المللي حقوق بشر قانوناً متعهد گرديده است، چنانچه در ماده (7) قانون اساسي افغانستان تسجيل يافته که "دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند ".

اين تعهدات در توافقنامه و اهداف انکشافي هزاره ((MDG حکومت افغانستان نيز بيان گرديده و در رکن دوم استراتيژي انکشاف ملي افغانستان ( حکومت داري، حاکميت قانون و حقوق بشر) بوضوح شرح داده شده است، که يک استراتيژي جامع، مدغم شده و انعکاس دهنده آخرين تجارب و شرايط موجوده افغانستان را فراهم مي سازد.

 وزارت عدليه ریاست حمايت حقوق بشر را جهت همکاري با قوۀ اجرائيه در راستاي برآورده ساختن مکلفيت هاي حکومت، مدغم سازي اصول و معيار هاي حقوق بشر در قانون گذاري، پاليسي، برنامه ها و در نتيجه تقويت ارايه خدمات به مردم و شهروندان ايجاد مي نمايد.

1.1  رسالت ریاست حمايت حقوق بشر:

ریاست حمايت حقوق بشر در گام نخست مسئوليت ارتقاي ظرفيت حکومت به منظور اجراي مکلفيت هاي حقوق بشري اش در مطابقت به قانون اساسي افغانستان را برعهده دارد. ریاست حمايت حقوق بشر وزارت عدليه منحيث يک ميکانيزم بين الحکومتي عمل خواهد نمود که رسالت آن بررسي، نظارت و ارزيابي قوه اجرائيه در رابطه به تطبيق حقوق بشر و گزارش دهي آن در مطابقت به مکلفيت هاي حقوق بشري نهادهاي ناظر خواهد بود.

1.2  وظايف و مسؤليت هاي ریاست حمايت حقوق بشر :

 ریاست حمايت حقوق بشر خدمات مشورتي و همکاري هاي تخنيکي به قوۀ اجرائيه جهت بکار گيري رهيافت مبتني بر حقوق بشر در انجام وظايف، مسؤليتها و ارايه خدمات به مردم را فراهم مي سازد. اين کار شامل شکل دهي و تطبيق پاليسي ها، تجربيات عملي و طرزالعمل هاي ميباشد که درراستاي ارتقاي ظرفيت حکومت جهت احترام، محافظت و برآورده ساختن وجايب آن به منظور کسب اطمينان از مزاياي حقوق بشر که در قانون اساسي تسجيل گرديده است کمک مي کند:

 •  ریاست حمايت حقوق بشر مسوده پاليسي ها و رهنمودها را در عرصه مسئوليتهاي حقوق بشري وزارت خانه هاي مربوطه انکشاف مي دهد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر در راستاي ارتقاي ظرفيت، ارايه خدمات و مشوره هاي تخنيکي به نهاد هاي حکومتي همکاري نموده و آنها را در ادغام و تقويت مفاهيم حقوق بشر در پاليسي ها، قانونگذاري ها و ساحه مسئوليت هاي شان (به شمول طرزالعمل هاي اجرائيوي) طوريکه در قانون اساسي، اهداف انکشاف هزاره و استراتي‍ژي انکشاف ملي تصريح گرديده است، همکاري مينمايد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر با رياست عمومی انستتیوت قانونگذاری و تحقیقات علمی وزارت عدليه در مسوده قوانين، و کسب اطمينان از اينکه مسوده هاي قانوني درمطابقت به مکلفيت هاي بين المللي افغانستان مي باشد همکاري مي نمايد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر وزارت خانه ها را در راستاي ترويج و حفاظت از حقوق بشر ارزيابي نموده و درزمينه بهبود حقوق بشر مشوره هاي لازم ارايه ميدارد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در قسمت تعقيب قضاياي ارايه شده توسط اين کميسيون به وزارت عدليه همکاري نموده و آموزشهاي مشترک را به وزارت خانه هاي مربوطه فراهم مي سازد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر از تطبيق موضوعات حقوق بشري که در استراتيژي انکشاف ملي افغانستان از آنها تذکر بعمل آمده در سطح وزارت خانه ها نظارت مي کند.
 • ریاست حمايت حقوق بشر در راستاي اجراي تعهدات حقوق بشري و توافقنامه افغانستان، همآهنگي و همکاري هاي تخنيکي جهت انکشاف چارچوب کاري بررسي و نظارت، تأمين اطمينان استحکام پيشرفت سيستماتيک نظارتي، رهبري انکشاف استراتيژي ها، پاليسي ها، اقدامات به منظور تحقق اهداف که در تعهدات حقوق بشري و توافقنامه افغانستان تذکر يافته و تطبيق استراتيژي انکشاف ملي از طريق جلسات گروپ هاي کاري تخنيکي، جلسات بورد همآهنگي و نظارت و تطبيق برنامه هاي استراتيژي انکشاف ملي، و همآهنگي گزارش ها رهنمود هاي لازم را ارايه خواهد نمود.
 • ریاست حمايت حقوق بشر در امور و موضوعات حقوق بشري در داخل وزارت خانه هاي مربوطه سهم فعالانه مي گيرد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر همراه با وزارت امور خارجه در نظارت از مسئوليت هاي گزارشدهي معاهدات و پيگيري تطبيق توصيه هاي نهادهاي ناظر بر اجراآت حقوق بشري کشورها همکاري و حمايت مينمايد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر حکومت را در قسمت انکشاف ابزار به منظور گسترش حقوق بشر و آگاهي عامه حقوقي در ولايات همکاري مينمايد.
 • ریاست حمايت حقوق بشر ظرفيت هاي ملي در سطح ولايات را به منظور گسترش فرهنگ حقوق بشر تقويت نموده و تطبيق قوانين سازگار با حقوق بشر را گسترش و در انکشاف پاليسي ها در سطح ولايات و ولسوالي ها مشوره هاي لازم ارايه مي نمايد.

 1.3ساختار سازماني:

ریاست حمايت حقوق بشر در داخل وزارت عدليه مستقر بوده و با رياست عمومی انستتیوت قانونگذاری و تحقیقات علمی وزارت از نزديک کار خواهد نمود. در نهايت اين واحد در تشکيل وزارت شامل ميشود.

در سطح وزارت خانه ها، اين اداره با وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت صحت و بر حسب ضرورت با ساير وزارت خانه هاي ذيربط همکاري خواهد نمود.

1.4  مراجع گزارش دهي:

ریاست حمايت حقوق بشر در سطح وزارت مستقيمآ به وزير عدليه و کميته رهبري گزارش خواهد داد. اين ریاست هر شش ماه گزارش خود را ارايه ميدارد. مسوده گزارش ها همراه با اسناد لازم به وزير عدليه و کميته رهبري به منظور مرور و نظر خواهي فرستاده مي شود. گزارش پيشنهادات مقامات مربوطه را دربر داشته و بعد از تأييد کميته رهبري در اختيار همگان قرار خواهد گرفت و نيز در صفحه انترنتي ریاست حمايت حقوق بشر نشر خواهد شد.