چگونه اشتراک نمائیم

اشتراک سالانه :

 در مرکز و ولایات: ۹۰۰ افغانی

برای مامورین دولت: با ۲۵ فیصد تخفیف

برای متعلمین و محصلین با ارائه تصدیق، نصف قیمت

برای کتاب فروشی ها با ۱۰ فیصد تخفیف از قیمت روی جلد

خارج از کشور (۲۰۰) دالر امریکایی