آخرين شماره جریده رسمی

جریده رسمی شماره ۱۳۰۶ :

  • مقررۀ شورای عالی کار
  • مقررۀ شرایط کار کارکنان روزمزد
  • مقررۀ حل اختلافات ناشی از کار
  • مقررۀ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی

متن جریده رسمی را اینجا مشاهده نموده میتوانید.