داوطلبی ها

اطلاعیه!

تاریخ نشر: ۲۸-۳-۱۳۹۸

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود (وزارت عدلیه)در نظر دارد، قرارداد {MOJ/NCS/007 تهیه و تدارک تجهیزات وسایل الکترونیکی، کمپیوتر، پرنتر، رنگ پرنتر...} را با {شرکت خدمت لوژستیکی کچکن باستان، دارنده جواز نمبر D-43712  خانه نمبر 5 سرک 4 چهارراهی حوزه مارکیت ملی، کابل} با قیمت مجموعی مبلغ {4134000 چهار ملیون و یکصدو سی و چهار هزار افغانی} از کود بودجوی AFG_22601 اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع {دارالامان، کمپلکس جدید وزارت عدلیه} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 


اطلاعیه

تاریخ نشر: ۲-۳-۱۳۹۸

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، قرارداد {MOJ/NCS/005تهیه و تدارک  تجهیزات اداری} را با {شرکت تجارتی نوی گلبهار لمتید، دارنده جواز نمبر 102-0101 آدرس تهیه مسکن مارکیت حاجی غلام حسن، مرکز کابل) با قیمت مجموعی مبلغ {1134330 یک ملیون و یک صدو سی و چهار هزار و سه صدو سی افغانی} از کود بودجوی 22706-AFG اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع {دارالامان، کمپلکس جدید وزارت عدلیه} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 


اعلان دعوت به داوطلبي تهیه و تدارک گاز مایع 

تاریخ نشر: ۲۸-۱۲-۱۳۹۷

آمریت تدارکات وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک یک قلم گاز مایع مورد نیاز ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان الی ساعت 10:30 مورخ 15/1/1398 از مدیریت تدارکات بدست آورند، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز شنبه 17 حمل 1398 در منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت میگیرد، تضمین آفر 30،000 افغانی (سی هزار افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد آفرهای  ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.


اطلاعیه

تاریخ نشر: ۲۸-۱۲-۱۳۹۷

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، قرارداد { تهیه و تدارک 22 قلم مواد اعاشوی ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل} را با {شرکت ساختمانی و لوژستیکی طارق یونایتد} با قیمت مجموعی مبلغ {9819050 نه میلیون و هشت صدو نزده هزار و پنجاه افغانی} اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع {وزیر اکبر خان، سرک 15، کوچه سوم} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اعلان دعوت به داوطلبي تهیه و تدارک وسایل الکترونیکی

تاریخ نشر: ۱۵-۱۲-۱۳۹۷

آمریت تدارکات وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی مورد نیاز وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان الی ساعت 10:30 مورخ 10/1/1398 از مدیریت تدارکات بدست آورند، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز شنبه 10 حمل 1398 در منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت میگیرد، تضمین آفر 49،000 افغانی (چهل و نه هزار افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد آفرهای  ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

اعلان دعوت به داوطلبي تهیه و تدارک تجهیزات اداری

تاریخ نشر: ۱۵-۱۲-۱۳۹۷

آمریت تدارکات وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تجهیزات اداری مورد نیاز وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان الی ساعت 10:30 مورخ 6/1/1398 از مدیریت تدارکات بدست آورند، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز سه شنبه 6 حمل 1398 در منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت میگیرد، تضمین آفر 111،000 افغانی (یک صدو یازده هزار افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد آفرهای  ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

اعلان دعوت به داوطلبي تهیه و تدارک ادویه جات

تاریخ نشر: ۱۵-۱۲-۱۳۹۷

آمریت تدارکات وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ادویه جات مورد نیاز وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان الی ساعت 10:30 مورخ 6/1/1398 از مدیریت تدارکات بدست آورند، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز چهارشنبه 7 حمل 1398 در منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت میگیرد، تضمین آفر 20،000 افغانی (بیست هزار افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد آفرهای  ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.


اطلاعیه

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، قرارداد { تهیه و تدارک 100،000 لیتر تیل پطرول  و 70،000 لیتر دیزل} را با { شرکت تجارتی شایق علیمی} را با قیمت مجموعی مبلغ {9،890،000 نو ملیون و هشت صد و نود هزار افغانی} اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع { وزیر اکبر خان، سرک 15، کوچه سوم} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 


اطلاعیه

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، قرارداد { 78 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع} را با شرکت { ساحل  هجران } را با قیمت مجموعی مبلغ {3،477،150 سه ملیون و چهار صد وهفتاد و هفت هزار و یک صدو پنجاه افغانی} اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع { وزیر اکبر خان، سرک 15، کوچه سوم} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اعلان تدارک  کرایه  گیری تعمیر برای ریاست حقوق ولایت کابل

تاریخ نشر: ۳۰-۱۰-۱۳۹۷

وزارت عدلیه به یک باب تعمیر دارای 37 اطاق جهت کرایه گیری ضرورت ریاست حقوق ولایت کابل برای سال مالی 1398 در یکی از نقاط شهر کابل که از لحاظ امنیتی مناسب باشد ضرورت دارد از آن عده داوطلبان واجد شرایط تقاضا بعمل می آید در پروسه داوطلبی اشتراک ورزیده و شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از آمریت تدارکات این وزارت الی 21 روز تقویمی بعد از تاریخ اعلان اخذ نماید قابل یاد آوری است تضمین آفر اظهارنامه (قباله شرعی) می باشد.

اعلان مجدد  تدارک 22 قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

تاریخ نشر: ۳۰-۱۰-۱۳۹۷

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مجدد داوطلبی تدارک 22 قلم مواد اعاشه مورد ضرورت ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را در بدل (500) افغانی از آمریت تدارکات وزارت عدلیه بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی بدست آورند، قابل یاد آوری است تضمین آفر 220000 افغانی ضمانت بانکی یا پول نقد می باشد.

اعلان داوطلبي تدارک (100000) یک‌صد هزار لیتر تیل پطرول و (70000) هفتاد هزار لیتر تیل دیزل

تاریخ نشر: ۱۹-۱۰-۱۳۹۷

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (100000) لیتر تیل پطرول و (70000) لیتر تیل دیزل ضرورت وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی الی ساعت 10:30 مورخ 8/11/1397 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع شیرپور از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز سه شنبه 9 دلو 1397 در منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت میگیرد، تضمین آفر 253532 (دوصدو پنجاه و سه هزار و پنجصدو سی و دو افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد آفرهای  ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

 


داوطلبی تهیه و تدارک 78 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع

تاریخ نشر : ۱۶-۱۰-۱۳۹۷

وزارت عدليه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تدارک 78 قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع ضرورت  وزارت عدليه اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغاني الی ساعت 10:30 مورخ 2/11/1397  از آمريت تدارکات وزارت عدليه واقع شيرپور از تاريخ نشر اعلان الي 21 روز تقويمي  بدست آورند ، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز چهار شنبه 3 دلو 1397 در منزل چهارم آمريت تدارکات وزارت عدليه صورت میگیرد، تضمین آفر 132000 افغانی (یک صدو سی و دو هزار افغانی) ضمانت بانکي يا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ ميگردد آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي باشد. 


داوطلبی تدارک 64 قلم پرزه جات، روغنیات و فلترباب و 226 قلم کپی کشی، رنگمالی، ویرنگ کاری ...

تاریخ نشر: 16-10-1397

وزارت عدليه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تدارک 64 قلم پرزه جات، روغنیات و فلترباب و 226 قلم کپی کشی، رنگ مالی، ویرنگکاری وغیره ضرورت  وزارت عدليه اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغاني الی ساعت 10:30 مورخ 1/11/1397  از آمريت تدارکات وزارت عدليه واقع شيرپور از تاريخ نشر اعلان الي 21 روز تقويمي  بدست آورند ، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز سه شنبه 2 دلو 1397 در منزل چهارم آمريت تدارکات وزارت عدليه صورت میگیرد، تضمین آفر 100000 افغانی (یک صد هزار افغانی) ضمانت بانکي يا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ ميگردد آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي باشد. 


داوطلبی تدارک یک قلم گاز مایع مورد نیاز ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

تاریخ نشر: 16-10-1397

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک یک قلم گاز مایع مورد نیاز ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی الی ساعت 10:30 مورخ 6/11/1397 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع شیرپور از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز یک شنبه 7 دلو 1397 در منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 45500 افغانی (چهل و پنج هزارو پنجصد افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.


داوطلبی تدارک هشت قلم روغنیات مورد نیاز ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

تاریخ نشر: 16-10-1397

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک هشت قلم روغنیات  مورد نیاز ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی الی ساعت 10:30 مورخ 6/11/1397 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع شیرپور از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز دو شنبه 8 دلو 1397 در منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 50175 افغانی (پنجا هزار و یک صدو هفتاد و پنج افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

 


تهیه و تدارک تیل پطرول و  تیل دیزل

تاریخ نشر اعلان: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

وزارت عدلیه به مقدار (80000) هشتاد هزار لیتر تیل پطرول و مقدار (60000) شصت هزار لیتر تیل دیزل در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تاریخ نشر الی 21 روز تقویمی دوباره به اعلان مجدد سپرده شود از تمامی داوطلبانی واجد شرایط تقاضا به عمل میاوریم که در جلسه آفر گشایی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری در مقابل (500) افغانی بدست بیاورند حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب الاجل تسلیمی صورت می گیرد.

تضمین آفر مبلغ (300000) سه صد هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها میباشد.


تهیه و تدارک قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع

تاریخ نشر اعلان : 1396/11/16

وزارت عدلیه جهت تدارک 74 قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع که در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تمامی داوطلبانی واجد شرایط تقاضا به عمل میاورد که در جلسه آفر گشایی اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل (500) افغانی بدست میاورند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی آفرهای خویش را ارایه نمایند. حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب الاجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین آفر مبلغ (132000) یک صدو سی و دو هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها باشد.


تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول

تاریخ نشر اعلان : 1396/11/3

وزارت عدلیه به مقدار (80000) هشتاد هزار لیتر تیل پطرول و مقدار (60000) شصت هزار لیتر تیل دیزل در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تمامی داوطلبانی واجد شرایط تقاضا به عمل میاورد که در جلسه آفرگشایی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل 500 افغانی بدست میاورند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی ارایه نمایند. حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب العجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین مبلغ (300000) سه صد هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها باشد.