آمریت تهیه و تدارکات

آمریت تهیه و تدارکات، نخست در تشکیل ریاست مالی و اداری زیر عنوان (آمریت تهیه و تدارکات) فعالیت می‌نمود. بنا بر ضرورت، در سال 1392 به ریاست تهیه و تدارکات ارتقاء یافت و سپس در سال 1397 در ساختار تشکیلاتی این وزارت، ریاست تهیه و تدارکات به آمریت تهیه و تدارکات، تبدیل گردید.

تشکیل آمریت تهیه و تدارکات:

این آمریت در تشکیل خود دارای 2 مدیریت عمومی (مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلان‌گذاری؛ مدیریت عمومی تدارکات) می‌باشد.

 • مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلان‌گذاری؛ این مدیریت در تشکیل خود دارای یک مدیریت تسهیل قراردادها و یک مدیریت پلان‌گذاری می‌باشد.
 • مدیریت عمومی تدارکات؛ این مدیریت در تشکیل خود دارای یک مدیریت تدارکات اجناس، یک مدیریت تدارکات ساختمانی، یک مدیریت تدارکات غیر مشورتی و یک مدیریت تدارکات مشورتی، می‌باشد.

اهداف عمده و اساسی آمریت تهیه و تدارکات:

 • بلند بردن سطح ظرفیت تدارکاتی و اخذ ظرفیت از طرف اداره تدارکاتی ملی؛
 • ترویج فرهنگ تدارکات جدید و سیستماتیک به‌جای تدارکات کهنه و مندرس در وزارت عدلیه؛
 • ایجاد دیتابیس‌های موثر برای مدیریت قراردادها؛
 • انکشاف اداره و ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت تدارکات؛
 • افزایش دسترسی به معلومات تدارکاتی؛

وظایف عمده و اساسی آمریت تهیه و تدارکات:

 • تهیه و تدارک اجناس، امور ساختمانی، خدمات مشورتی و غیر مشورتی؛
 • ایجاد تسهیل در پروسه‌های تدارکاتی و قراردادها؛
 • خریداری‌های اجناس برای ادارات که نیازمندی مبرم دارند؛
 • مشوره‌دهی تدارکاتی برای مقامات ذیصلاح جهت سهولت در پروسه‌های تدارکاتی؛
 • مدیریت قراردادها و پرداخت به موقع برای قراردادی؛
 • طی مراحل اسناد تدارکاتی؛
 • اشتراک در جلسات تدارکاتی و مالی؛