معلومات عمومی در رابطه به ریاست حمایت حقوق بشر

ریاست حمایت حقوق بشر

ریاست حمایت حقوق بشر، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست در سال 1389 به اساس یک تفاهمنامه فی مابین وزارت عدلیه و اداره انکشافی ملل متحد (UNDP) ایجاد گردید. خوشبختانه ایجاد این اداره در چوکات وزارت عدلیه در سال 1390 از طرف شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تصویب گردید.

ریاست حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه در زمینه ارتقای ظرفیت ادارات دولتی به منظور اجرای درست مکلفیت‌های بین‌المللی حقوق بشری دولت ج.ا.ا، که برمبنای تعهدات بین المللی خویش آنرا به عهده دارد، فعالیت می‌نماید. این اداره جهت رسیدن به این هدف در 4 استقامت کاری، فعالیت‌های خویش را انجام می‌دهد.

 • برگزاری برنامه‌های آموزشی حقوق بشر؛
 • پی‌گیری سفارشات میکانیزم‌های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛
 • نظارت از تطبیق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر؛
 •  مرور اسناد تقنینی و استراتیژیک در روشنایی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر؛ 

ریاست حمایت حقوق بشر دارای 3 آمریت و 1 مدیریت می‌باشد.

 • آمریت بورد حمایت حقوق بشری؛ این آمریت زیر اثر خود دارای 2 بست اعضای مسلکی بورد حمایت حقوق بشری می‌باشد.
 • آمریت مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک؛ این آمریت زیر اثر خود دارای 3 بست اعضای مسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک، می‌باشد.
 • آمریت بورد آموزش حقوق بشر؛ این آمریت زیر اثر خود دارای 2 بست اعضای مسلکی بورد آموزش حقوق بشری می‌باشد.
 • مدیریت اجرائیه؛

اهداف ریاست حمایت حقوق بشر:

ارتقای ظرفیت ادارات دولتی به‌منظور اجرای مکلفیت‌های حقوق بشری دولت ج.ا.ا، که بر اساس تعهدات بین‌المللی حقوق بشر آنرا به عهده دارد.

وظایف عمده و اساسی ریاست حمایت حقوق بشر:

 •  پی‌گیری از تطبیق میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و پروتوکول‌های منضمه آن در ادارات دولتی؛
 • همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عرصۀ تطبیق میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و پروتوکول‌های منضمه آن؛
 • پی‌گیری سفارشات و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و سایر میکانیزم‌های ملی و بیـن‌المللی در عرصۀ حقوق بشر و سفارشات کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آن‌ها در زمینه؛
 • همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور خارجه در پیوند به تهیۀ گزارش به نهادهای ناظر سازمان ملل متحد؛
 • برگزاری برنامه‌های آموزشی به‌منظور بلند بردن سطح آگاهی کارکنان ادارات دولتی و منسوبین نظامی در عرصۀ حقوق بشر، در همآهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر؛
 • جمع‌آوری معلومات در مورد رعایت موازین حقوق بشری در ادارات دولتی و ارائه آن به کمیته همآهنگی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم لازم در زمینه؛
 • مطالعه و بررسی اسناد تقنینی، پالیسی‌ها و استراتیژی‌های ادارات دولتی جهت رعایت میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و ابراز نظر در زمینه؛