گزارش های ربعوار وزارت عدلیه

گزارش ربع دوم (6 ماه اول) سال مالی (1396)

گزارش برج (جدی، دلو و حوت ) سال مالی 1395 ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

گزارش ربع چهارم سال مالی 1395 ریاست قضایای دولت ولایت کابل

گزارش ربع سوم سال مالی(1395)

دست آوردهای نه ماهه از اجراآت حقوقی ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه ج.ا.ا از اول جدی 1394 تا اول اسد 1395

گزارش شش ماه اول سال مالی 1395

گزارش کاری ربع سوم سال مالی  ۱۳۹۵ ریاست قضایای دولت

گزارش کاری ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ ریاست حقوق ولایت کابل

گزارش اجراآت کاری ربع اول سال مالی 1395 ریاست های مرکزی :

گزارش ربع اول سال مالی  1395(ماه های جدی دلو حوت1394) (ریاست های ولایتی وزارت عدلیه )

گزارش اجراآت ریاست حقوق ولایت کابل از بابت ربع دوم سال مالی ۱۳۹۵

فعالیت های شش ماه سال مالی ۱۳۹۵ آمریت جندر

گزارش اجراآت ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ ریاست انسجام بررسی ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی

گزارش مختصر از اجراات ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ ریاست پالیسی و پلان

پلان کاری صد روزه وزارت عدلیه (۱۰ اسد - ۲۰ عقرب سال ۱۳۹۴)

گزارش کاری بابت ربع دوم سال مالی ١٣٩۴ ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال

گزارش ریاست مرکز اصلاح وتربیت اطفال ولایت کابل بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۴

خلاصه گزارش کاری ربع دوم ریاست پالیسی و پلان

گزارش در رابطه به ایجاد کمیته فرعی لگف در ولایت غور

گزارش توسعه تسهیلات کمک های بلاعوض مساعدت های حقوقی وایجاد کمیته لگف در ولایت بامیان

گزارش اجراات کاری شش ماه  سال مالی 1394 آمریت جندر