چگونه اشتراک نمائیم

اشتراک در ماهنامه آگاهی حقوقی

ماهنامۀ آگاهی حقوقی وزارت عدلیه، به منظور بلند بردن سطح دانش حقوقی عامۀ مردم به گونۀ رایگان درمرکز وولایت ‌ها، توزیع می گردد.

محصلان پوهنځی‌های شرعیات وحقوق درمرکز، می توانند ماهنامۀ آگاهی حقوقی را به گونۀ رایگان به دست آورند برای نهادهای دولتی وغیر دولتی، ازطریق ریاست نشرات توسط مکتوب رسمی توزیع می گردد.