ریاست نشرات و ارتباط عامه

ریاست نشرات و ارتباط عامه، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است.این وزارت صاحب امتیاز جریده رسمی می‌باشد. وزارت عدلیه بر بنیاد حکم ماده 40 قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی مکلف است به منظور آگاهی مسئولین، کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور، قوانین، فرامین تقنینی و اسناد حقوق بین‌الملل که افغانستان به آن ملحق شده است را پس از توشیح یا پس از آنکه مطابق ماده 94 قانون اساسی توشیح شده محسوب گردد،  در جریده رسمی نشر نماید.

این ریاست دارای 2 آمریت و 2 مدیریت می‌باشد.

 • آمریت جریدۀ رسمی؛
 • آمریت ارتباط عامه؛
 • مدیریت کتاب‌خانه؛
 • مدیریت اداری؛

وظایف عمده و اساسی ریاست نشرات و ارتباط عامه

 • تنظیم، چاپ و نشر اسناد‌ تقنینی در جریدۀ رسمی؛
 • تنظیم، چاپ و نشر علایم تجارتی و علایم ثبت اسناد؛
 • انسجام امور مطبوعاتی؛
 • تنظیم، چاپ و نشر مجلۀ عدالت و ماه‌نامۀ آگاهی حقوقی؛
 • اشتراک در روزنامه‌ها، بولتن خبری سایر ادارات و موسسات بین‌المللی؛
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با ارگان‌های نشراتی و رسانه‌ها؛
 • ارایه اطلاعات به متقاضیان اطلاعات؛
 • تأمین ارتباط با رسانه‌ها؛
 • گردانندگی وب‌سایت و صفحه‌های اجتماعی (فیسبوک، تویتر و یوتیوب).

آمریت جریدۀ رسمی:

 جریدۀ رسمی یگانه نشریه رسمی دولت ج.ا.ا، می‌باشد. اسناد تقنینی زیر بر بنیاد حکم مادۀ 44 قانون طرزطی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی در جریدۀ رسمی   نشرو به تمام ادارات در مرکز و ولایات توزیع می‌گردد.

 • قانون، تعدیل، ایزاد، الغاء، حذف احکام آن، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر توشیح و مصوبات مجلسین شورای ملی در مورد آن؛
 • فرامین تقنینی حکومت؛
 • معاهدات، موافقت نامه‌ها، میثاق‌های بین‌المللی، پروتوکول‌های الحاقی آن‌ها و اسناد حقوق بین‌الملل که از جانب شورای ملی تصدیق می‌گردد، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر توشیح و مصوبات مجلسین شورای ملی در مورد آن‌ها؛
 • فرامین، تعدیل، ایزاد، الغاء و حذف احکام آن؛
 • مقرره، تعدیل،ایزاد، الغاء و حذف احکام آن و مصوبات حکومت در مورد آن؛
 • اساسنامه، تعدیل، ایزاد، الغاء و حذف احکام آن و مصوبات حکومت در مورد آن؛
 • مصوبات حکومت که ماهیت تقنینی داشته باشد؛
 • لایحه و طرزالعمل تعدیل، ایزاد، الغاء و حذف احکام آن و مصوبات مسئول اداره در مورد آن؛
 • خصوصیات و علامت تجارتی ثبت شده؛

  این آمریت دارای 3مدیریت می‌باشد:

 • مدیریت طباعتی و اعلانات تجارتی:
 • مدیریت توزیع و فروش:
 • مدیریت مجله عدالت:

مدیریت طباعتی و اعلانات تجارتی:

 • دریافت سافت‌کاپی اسناد تقنینی به منظور چاپ و نشر آن در جریده رسمی وزارت عدلیه ج.ا.ا؛
 • دریافت هارد‌کاپی و سافت‌کاپی اعلانات تجارتی از ریاست عمومی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع، پس از اصلاح آن به شکل جریده رسمی، چاپ می‌شود.
 • دریافت سافت‌کاپی ماه‌نامه مجله عدالت و ماه‌نامه آگاهی حقوقی به منظور چاپ آن؛

 مدیریت توزیع و فروش:

 • توزیع رایگان جراید رسمی مطابق به جدول سهمیه رایگان؛
 • توزیع رایگان جراید رسمی/قوانین نافذه (ادارات دولتی، سکتوری و اشخاص انفرادی می‌تواند با ارایه درخواستی و یا پیش‌نهاد رسمی دولتی تقاضای جراید رسمی را نماید. پس از حکم مقام وزارت نظر به امکانات موجود، جراید رسمی رایگان را بدست آورد).
 • فروش جراید رسمی/قوانین نافذه؛ (متقاضی می‌تواند به طور آزاد در مقابل پول جراید رسمی/قوانین نافذه را اخذ نماید)؛
 •  توزیع جراید رسمی به مشترکین نقدی( ادارات دولتی/غیر دولتی و اشخاص انفرادی می‌توانند آزادانه در جراید رسمی با پرداخت پول معین شده، سالانه اشتراک رسمی نمایند، جراید رسمی و مجله عدالت را ماه‌وار بدست آورند)؛

مدیریت مجله عدالت:

ماه‌نامه مجله عدالت، از زمره نشریات تخصصی این وزارت است که مطالب علمی، حقوقی را به دسترس دانش‌پژوهان و سایر علاقمندان عرصه‌های علمی-حقوقی به‌نشر می‌رساند.

 آمریت مطبوعات و ارتباط عامه:

این آمریت بربنیاد استراتیژی ارتباطات ملی راهبردی حکومت وحدت ملی (1394)، استراتیژی ارتباطات وزارت عدلیه (1396) استراتیژی قانون و عدالت وزارت عدلیه، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی فعالیت می‌نماید. این آمریت به عنوان سخنگو و مرجع مسوول اطلاع رسانی وزارت عدلیه اجرای وظیفه می‌نماید.

تهیه‌ی اطلاعات برای متقاضیان اطلاعات، گردانندگی وب‌سایت و صفحه‌های اجتماعی، تهیه‌ی متن سخنرانی وزیر، ارایه اطلاعات به رسانه‌ها، برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و تأمین ارتباط با رسانه‌ها از زمره وظایف اساسی این آمریت می‌باشد.

روش‌های اطلاع رسانی این آمریت:

 • برگزاری کنفرانس‌ مطبوعاتی؛
 • گفت‌وگو با رسانه‌ها؛
 • پاسخ به ایمیل رسمی؛
 • تهیه‌ی خبرنامه‌ها؛
 • نشر در وب‌سایت؛
 • نشر در صفحه‌های اجتماعی (فیسبوک، تویتر و یوتیوب)؛
 • توزیع فورم تقاضای اطلاعات؛
 • ارتباط مستقیم با افراد؛
 • اشتراک در برنامه‌های اجتماعی، مدنی، فرهنگی و رسانه‌یی.

مدیریت کتاب‌خانه:

این مدیریت به هدف تنظیم، مراقبت و نگهداری بهتر امور کتاب‌خانه‌ ایجاد گردیده است. وظایف اساسی این مدیریت، تشخیص نیازمندی‌های کتاب‌خانه، نظارت از موجودی کتاب‌ها به رویت اسناد و نظارت از توزیع اخبار آگاهی حقوقی، روزنامه‌ها و سایر نشریه‌ها، می‌باشد.

مدیریت اداری:

این مدیریت،خدمات اداری و وظایفی را که مطابق به پالیسی این وزارت باشد، انجام می‌دهد.