رياست دفتر مقام

ریاست دفتر مقام، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست، در سال 1343 به‌منظور انسجام و هماهنگی امور و تامین ارتباطات با سایر وزارت خانه‌ها و ارگان‌های دولتی، تحت نام مدیریت عمومی تحریرات ایجاد گردید. در آن وقت لوی څارنوالی و وزارت عدلیه، در یک تشکیل فعالیت داشت. در سال 1371 با پیروزی مجاهدین و ایجاد دولت اسلامی افغانستان، مدیریت عمومی تحریرات به ریاست تحریرات ارتقاء کرد و پس از آن در سال 1384 با هم‌کاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ریاست تحریرات به‌نام ریاست دفتر مقام تغییر یافت. 

تشکیل ریاست دفتر مقام:

 • سکرتر اجرائیوی مقام وزارت 1 بست؛
 • سکرتر تشریفات دفتر مقام وزارت 1 بست؛
 • ترجمان مقام وزارت 1 بست؛
 • سکرتر اجرائیوی معینیت‌ها 3 بست؛
 • مدیریت اجرائیه 1بست، مسئولین کمره امنیتی 2 بست؛
 • مدیریت آرشیف؛ این مدیریت زیر اثر خود دارای 2 بست مامور اجرائیه، 2 بست مامور خدمات پستی، 2 بست مامور حفظیه و 2 بست مامور مخزن، می‌باشد.
 • مدیریت عمومی اسناد و ارتباط؛ این مدیریت زیر اثر خود دارای 1 بست مدیریت اسناد محرم، 1 بست مدیریت اسناد و ارتباط، 1 بست مامور اسناد محرم، 1 بست مامور اجرائیه و 1 بست مامور ثبت پیشنهادات، می‌باشد.
 • مدیریت عرایض و پذیرش؛ این مدیریت در تشکیل خود 1 بست مامور عرایض و 1 بست مامور پذیرش، می‌باشد.

هدف عمده و اساسی ریاست دفتر مقام:

رياست دفتر مقام وزارت عدليه، به‌منظور انسجام و هماهنگي امور داخلي وزارت و تامين ارتباط با ساير وزارت خانه‌ها، ارگان‌هاي دولتي و مردم تشکيل يافته است.

وظایف عمده و اساسی ریاست دفتر مقام:

 • دريافت و ارسال اوامر، مکاتيب و هدايات خاص مقام وزارت و معينان به مراجع مربوطه؛
 • تسليمي و اخذ مکاتيب محرمانه و خاصي‌که از ساير مراجع به وزارت عدليه مواصلت مي‌ورزد و ارائه آن به مقام وزارت و معينان؛
 • تسليمي دوسيه‌ها، مکاتيب و پيشنـهادات که به مرکـز مواصلت مي‌نمايد جـهت اخـذ هدايـت لازم و اجراي آن بعد از کسب هدايت؛
 • حصول احکام و هدايات مقام وزارت و ابلاغ آن به مراجع مربوطه؛
 • جمع‌آوري راپور از اجراآت انجام يافته تمام ادارات مربوط وزارت و تحليل و ارزيابي اجراآت بطور ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه جهت بررسي و رفع نواقص؛
 • ترتيب آجنداي جلسات کاري وزارت، تنظيم جلسات شوراي رهبري وزارت و اشتراک در جلسات آن؛
 • ترتيب فيصله‌هاي جلسات شوراي رهبري و ابلاغ آن به مراجع ذيربط؛
 • ترتيب اسناد و پلان ملاقات‌هاي کاري مقام وزارت و معينان؛

پروسیجر کاری ریاست دفتر مقام وزارت عدلیه را در اینجا دیده میتوانید