رياست منابع بشري

ریاست منابع بشری، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست، در سال 1388 با تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات، ایجاد گردید. ریاست منابع بشری، به‌صورت عموم مسئولیت مدیریت نیروهای انسانی وزارت را به عهده دارد.

تشکیل ریاست منابع بشری:

ریاست منابع بشری دارای 5 آمریت و 1 مدیریت اداری، می‌باشد.

-آمریت استخدام؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 3 بست مدیریت عمومی (مدیریت عمومی استخدام مرکزی، مدیریت عمومی استخدام ولایتی، مدیریت عمومی تنقیص و استخدام کارکنان قرار دادی) و 2 مدیریت و یک مامور (مدیریت استخدام مرکزی، مدیریت استخدام ولایتی و مامور تنقیص و استخدام) می‌باشد. 

-آمریت سوانح، دیتابیس و ارزیابی اجراآت؛ این آمریت دارای 2 بست مدیریت عمومی (مدیریت عمومی دیتابیس و مدیریت عمومی ارزیابی اجراآت)، 5 بست مدیریت
(مدیریت سوانح و تقاعد مرکزی، مدیریت سوانح و تقاعد ولایتی، مدیریت دیتابیس، مدیریت حاضری و مدیریت ارزیابی اجراآت) و  2 بست ماموریت(مامور حاضری و عضو سوانح و تقاعد مرکزی) می‌باشد.

-آمریت انکشاف اداره؛ این آمریت دارای 2 بست مدیریت عمومی (مدیریت عمومی تصنیف و تحلیل وظایف و مدیریت عمومی پلان‌گذاری) و  2 بست مدیریت (مدیریت تحلیل و تصنیف وظایف و  مدیریت پلان‌گذاری منابع بشری) می‌باشد.

-آمریت ارتباط مامورین؛ این آمریت دارای یک بست دکتر و یک بست صحت و مصئونیت رسیده‌گی به شکایت، می‌باشد. 

-آمریت آموزش و ارتقاء ظرفیت؛ این آمریت دارای یک بست مدیریت عمومی طرح و تطبیق پلان‌های آموزشی، یک بست مدیریت نیازسنجی، نظارت و ارزیابی از برنامه‌های آموزشی، یک بست مامور  نیاز سنجی و آموزش، 3 بست آموزگار حقوقی، یک بست آموزگار  منجمنت و یک بست آموزگار مراکز اصلاح و تربیت اطفال، می‌باشد.

هدف عمده و اساسی ریاست منابع بشری:

جذب، پرورش، توسعه و حفظ نیروهای لایق و شایسته ای کار جهت رسیدن به هدف وزارت می‌باشد.

وظایف عمده و اساسی ریاست منابع بشری:

-تطبیق اصلاحات اداری به هم‌کاری گروپ کاری وزارت و رهنمائی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛

-تطبیق قوانین، مقررات، لوایح، و رهنمودهای مربوط به استقامت کاری این ریاست در تمام امور به وقت و زمان معین آن؛

- استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کادرهای ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی‌طرفی؛

-مدیریت و نظارت از جریان ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم‌ها در چوکات سیستم جدید رتب و معاشات؛

-تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی وزارت و درج تمام معلومات در دیتابس مربوط منابع بشری؛

-تنظیم و بررسی نیازسنجی آموزشی و ترتیب پلان‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت؛

-طرح، ترتیب، تنظیم و انکشاف تشکیلات اداره نظر به استراتیژی و نیازمندی‌های داخلی وزارت؛

-تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات در وزارت عدلیه؛

-پلان‌گذاری منابع بشری در وزارت عدلیه؛

-رسیدگی به شکایات کارکنان وزارت عدلیه؛

-مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصئونیت کارکنان؛

-معرفی کارکنان وزارت به برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی؛

-تشخیص حجم کار ریاست‌ها، تعیین دیپارتمنت‌ها، تحلیل وظایف و ایجاد لوایح وظایف هر بست؛

-تنظیم مسایل مربوط به معاشات استثنایی کارکنان وزارت؛