موضوعات جریده رسمی

جريده رسمي

وزارت عدليه مسئوليت دارد جريده ‏رسمي را بشکل ماهوار به نشر ‏برساند، و درصورتيکه از نظر دولت ‏ضروري قلمداد شود، شماره هاي ‏فوق العاده را نيز ميتوان به نشر ‏سپرد.‏

جرايد رسمي افغانستان شامل ‏اعلاميه هاي رسمي دولت که نياز به ‏ابلاغ عامه دارد، ميشود، بشمول ‏قوانين و ساير انواع اسناد تقنيني.‏

تمام ‏اسناديکه در جرايد رسمي وجود دارد، ‏بايد به زبان هاي دري و پشتو که در ‏واقع دو زبان رسمي کشور ميباشند، ‏به نشر برسد.‏‎ ‎جريده رسمي به ادارات ‏دولتي، محاکم، و دانشگاه ها در ‏سراسر افغانستان توزيع ميشود و ‏براي فروش در دسترس مردم قرار ‏دارد.‏‎ ‎

جريده رسمي شماره ٧٨٧ سال ۱۳۷۷ وزارت عدليه را صاحب ‏امتياز رسمي جرايد رسمي افغانستان ‏مسمي نموده است.‏