معرفی نشریه ماهنامه آگاهی حقوقی

این نشریه به منظور بلند بردن  سطح معلومات حقوقی شهروندان برای اولین باربا نشرنخستین شماره  بصورت گاهنامه  از طرف بورد تبلیغات و نشرات آگاهی عامه حقوق ریاست عمومی حقوق مرکز در حمل سال 1386 به جمع کاروان مطبوعات کشور پیوست.

نشریه آگاهی حقوقی دارای اساسنامه بوده که اساسنامه مذکور  حاوی سه فصل و هجده ماده می باشد فصل اول ان مبین معرفی نشریه بوده و فصل دوم آن بیانگر تشکیلات و فصل سوم طرز العمل کاری نشریه را بیان می دارد.

ماده سوم اساسنامه نشریه آگاهی حقوقی به منظور ارتقای سطح دانش حقوقی مردم ، موضوعات حقوق مدنی، تجارتی، حقوق اساسی  و وجایب اتباع، میثاقهای بین المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق زنان ، کودکان ، محبوسین و توقیف شدگان و سایر مطالب حقوقی را به نشر می سپارد.

نشریه آگاهی حقوقی ابتداء بصورت گاهنامه و بعد به طور ماهنامه  سپس بصورت دو هفته نامه و در این اواخر دوباره به طور ماهنامه به نشر سپرده میشود در ابتداء مدیر مسئوول ان محترم عبدالقادر عدالت خواه رئیس عمومی حقوق مرکز وقت بعدآ محترم  حفیظ الله زکی و بعد از ایشان محترم  نسیم برنا رئیس عمومی حقوق مرکزآن وقت،  و سردبیر آن دردانه فضایلی آمر وقت  بورد تبلیغات و نشرات آگاهی عامه حقوقی ریاست عمومی حقوق مرکز که فعلا عضو بورد آموزگاران تعلیمات حقوق مدنی می باشد. هیئت تحریر آن هر یک محترمین عبدالرحمان عظیمی ، فیض الله خواجه آمانی، محمد عارف صباح، گلالی سنگر خیل عزیزی، دوست محمد عارف و شفیق الله نبی زاده می باشد، گزارشگر این نشریه بشیر احمد عزیزی است.

با توجه به ماده دهم  فصل دوم اساسنامه نشریه آگاهی حقوقی این نشریه دارای مدیر مسوول ، سردبیر ، هیئت تحریر و گزارشگر می باشد. از انتشار نشریه مذکور ده سال شده که تا فعلا 155 نسخه نشریه آگاهی حقوقی جهت مطالعه هموطنان نشر گردیده است.

مقالات نشرشده ماهنامه آگاهی حقوقی درآخر هر سال جمع آوری وبصورت کتاب مجموعه مقالات حقوقی نشریه مزبور درپایان هر سال به همکاری مالی موسسه محترم جی ای زید چاپ ونشر گردیده است که تا حالا جلد ششم مجموع مقالات از چاپ بیرون وبدسترس عامه مردم جهت بلند بردن سطح دانش حقوقی شان قرارگرفته است.