آمریت جندر

آمریت جندر:

آمریت جندر وزارت عدلیه، در سال (1390) ایجاد گردید. این آمریت غرض تقویت روند برقراری عدالت و تساوی جنسیت اجتماعی، توانمند سازی زنان کارمند، افزایش سطح و کیفیت ارایه خدمات توسط کارمندان زن، تامین مصئونیت و امنیت فزیکی و روانی تمام کارمندان به خصوص زنان در محیط کاری و ایجاد فرصت‌های برابر برای کارکنان زن و مرد با ریاست‌های وزارت عدلیه مانند ریاست منابع بشری که مسئول مستقیم آموزش و انکشاف کارکنان وزارت عدلیه است، همکاری می‌نماید.

تشکیل آمریت جندر:

این آمریت در تشکیل خود دارای 2 بست کارشناس می‌باشد.

اهداف عمده و اساسی آمریت جندر:

 •  دست‌یابی به اشتغال 30 درصد زنان در نیروی کار وزارت عدلیه تا سال 2017 م؛
 • بلند بردن سطح دانش مسلکی و انکشافی کارمندان اناث وزارت عدلیه؛
 • ترویج برابری جندر در محیط کار جهت بلند بردن سطح آگاهی در وزارت عدلیه؛
 •  افزایش دسترسی به محیط مناسب کار برای زنان؛
 • انکشاف اداره و ارتقاء ظرفیت کارمندان واحد جندر وزارت عدلیه؛

وظایف عمده و اساسی آمریت جندر:

 • تعقیب و تطبیق اساسات استراتیژی انکشاف ملی، پلان کاری ملی زنان و سایر اسنادملی و بین‌المللی نافذ در عرصه تقویت و برابری جنسیت اجتماعی؛
 • تنظیم و هماهنگ سازی امور مربوط به جنسیت اجتماعی در وزارت عدلیه؛
 • طرح و تقویت اساسات برابری جنسیت اجتماعی در وزارت عدلیه؛
 • افزایش تعداد کارمندان زن وعملی ساختن تبعیض مثبت نسبت به زنان به حیث تدابیر موقت جهت تقویت و گسترش حضور و نقش زنان در وزارت عدلیه؛
 • ارتقای ظرفیت و مهارت‌های علمی و کاری زنان کارکن وزارت عدلیه؛ (با در نظر داشت تقویت روند برابر جنسیت اجتماعی)
 • تامین محیط کاری مصون و عاری از هر نوع تبعیض و آزار و اذیت جسمی و روانی برای کارکنان زن در وزارت عدلیه؛