ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت‌های اجتماعی و احزاب سیاسی

ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت‌های اجتماعی و احزاب سیاسی، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، می‌باشد. این ریاست، در سال 1381 به اساس فرمان شماره 152 رئیس دولت انتقالی ج.ا.ا، در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید.

 

تشکیل ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت‌های اجتماعی و احزاب سیاسی:

 • آمریت رهنمایی معاملات و عریضه نویسان؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 1 بست مدیریت عمومی بررسی و ثبت رهنمایی معاملات، 1 مدیریت بررسی و ثبت جواز عریضه نویسان، 2 بست مامور بررسی و ثبت رهنمایی معاملات و 3 بست اعضای نظارت رهنمایی معاملات، می‌باشد.
 • اعضای مسلکی بورد بررسی و نظارت از اسناد جمعیت‌ها؛ این بخش دارای 5 بست اعضای بررسی و نظارت از اسناد جمعیت‌ها و 1 بست مامور ثبت اسناد جمعیت‌ها، می‌باشد.
 • اعضای مسلکی بورد بررسی و نظارت از اسناد احزاب سیاسی؛ این بخش دارای 5 بست اعضای بررسی و نظارت از اسناد احزاب سیاسی و 1 بست مامور ثبت احزاب سیاسی، می‌باشد.
 • مدیریت اداری؛ این مدیریت دارای  مدیر و مامور اداری می‌باشد.

 

هدف عمده و اساسی ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت‌های اجتماعی و احزاب سیاسی:

هدف عمده و اساسی این ریاست، بررسی و ثبت جمعیت‌های اجتماعی، احزاب سیاسی، رهنمایی معاملات و عریضه نویسان، می‌باشد.

 

وظایف عمده ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت‌های اجتماعی و احزاب سیاسی:

 • بررسی اساسنامه‌ها؛
 • توزیع فرامین مقرره‌ها و رهنمودها در بخش جمعیت‌های اجتماعی؛
 • تنظیم دوسیه‌های جمعیت‌های اجتماعی و سیاسی؛
 • بازدید از مقر ارگان‌های اجتماعی و سیاسی؛
 • بررسی اساسنامه و مرام‌نامه‌های احزاب سیاسی؛
 • توزیع فرامین و مقرره‌ها و رهنمود‌ها در بخش احزاب؛
 • تنظیم دوسیه‌ها مکاتیب، رهنمودها و پالیسی‌ها به سیستم جدید فایلینگ؛
 • تنظیم و تدوین پلان‌های کاری برای هر فرد ریاست به طور ربعوار؛
 • مسئول بودن هر فرد در مقابل لایحه‌ای وظایف و پلان کار تنظیم شده؛
 • ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی در کتاب‌های مربوطه؛
 • توزیع فورمه ( م 25) به مسئولین جمعیت‌های مربوطه؛
 • ترتیب سند راجستر به جمعیت‌های اجتماعی و احزاب سیاسی؛
 • ارسال مکاتیب در مورد احزاب سیاسی به وزارت‌های محترم داخله، دفاع، امنیت ملی، مالیه، یوناما و دایاگ؛