استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

متن کامل استرتیژی ملی افغانستان را میتوانید از اینجا بدست بیاورید.