چگونه اشتراک نمائیم

اشتراک درمجلۀ عدالت

 

درمرکز وولایت ها: (500) افغانی

برای دانش آموزان و دانشجویان با ارایۀ تصدیق اداره مربوطه: (250) افغانی

خارج از کشور (100) دالر امریکایی