مساعدتهای حقوقی مجانی

مظنونین و متهمین بی بضاعت و یا اقارب اصولی آنها میتوانند از اداره مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه تقاضای توظیف مساعد حقوقی را غرض دفاع از حقوق شان در مراجع عدلی و قضائی نمایند و همچنان با نظرداشت قانون اجراآت جزائی و مقرره مساعدت های حقوقی، مراجع امنیتی عدلی و قضائی مظنون و متهم بی بضاعت را در قضایای جنایت و جنحه رسماً غرض توظیف مساعد حقوقی به ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه معرفی می نمایند. به همین ترتیب مجنی علیه مدعی حق العبد متضرر بی بضاعت می توانند از این مساعدت ها مستفید شوند. زنان و اطفال بی بضاعت و بی سرپرست در قضایای مدنی نیز از این حق برخوردار می باشند.

اشخاص که طور کتبی تقاضای توظیف مساعد حقوقی را می نمایند، بعد از احکام ریاست و یا آمریت مساعدت های حقوقی، برای متقاضی مساعد حقوقی توظیف میگردد. قضیه به دفتر اندراج اداره ثبت و مساعد حقوقی طور رسمی غرض دفاع از حقوق مظنون و متهم به مراجع عدلی و قضائی که دوسیه نسبتی در آنجا وجود دارد معرفی و اعزام میگردد.

مساعد حقوقی مؤظف وظیفه دارد تا با متهم و مظنون متقاضی مساعد حقوقی، قرارداد نموده و فورم تثبیت بی بضاعتی مظنون و متهم را از اقرار شخص متقاضی مساعد حقوقی، خانه پری نمایند.

مساعد حقوقی در پروسه تحقیق و فیصله محکمه حضور فعال داشته و در مقابل اتهام نامه حارنوال دفاعیه ترتیب و در جلسات قضائی محاکم اشتراک می نمایند و در صورت عدم قناعت مساعد حقوقی و مؤکل آن به فیصله محاکم، مساعد مکلف به ترتیب اعتراضیه به فیصله محکمه میباشد. زمانیکه مراجع عدلی و قضائی طور رسمی به مظنون و متهم بی بضاعت مساعد حقوقی مطالبه نمایند، مساعد حقوقی طور رسمی به مراجع مطالبه کننده معرفی و قضیه ثبت  دفتر اندراج میگردد. قانوناً مراجع عدلی و قضائی مکلف اند در این مورد با مساعد حقوقی همکاری قانونی نموده از نتیجه اجراآت خویش پیرامون قضیه به اداره مساعدت های حقوقی معلومات ارایه نمایند.