رياست عمومي مراکز اصلاح و تربيت اطفال

رياست عمومي مراکز اصلاح و تربيت اطفال:

ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال، یکی از ریاست‌های مرکزی و کلیدی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است که وظیفه نگهداری و تربیت مجدد اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به حجز را به عهده دارد. این ریاست نخست در سال 1346 زیر نام دارالتادیب در تشکیل وزارت عدلیه ایجاد گردید. در آن زمان ساحه فعالیت اش تنها محدود به ولایت کابل بود. پس از روی کار آمدن حکومت انتقالی در سال 1382 به اساس حکم رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، دارالتادیب به مرکز اصلاح و تربیت اطفال تغییر نام نمود. هم‌چنان در پهلوی مراکز بسته، سیستم مراکز باز ایجاد گردید. در اوایل همین دهه، ساختار تشکیلاتی این ریاست در سراسر کشور گسترش یافت.

ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال دارای 2 آمریت و 1 مدیریت می‌باشد.

 • آمریت نظارت و هماهنگی؛ این آمریت زیر اثر خود دارای 5 بست عضو نظارت و هماهنگی کار با ولایات می‌باشد
 • آمریت تحقیقات تنظیم برنامه‌های تعلیمی، تربیتی و حرفوی؛ این آمریت زیر اثر خود دارای 1 بست مسئول تحقیقات، 1 بست مسئول تنظیم برنامه‌های تعلیمی، تربیوی و حرفوی، 1 بست عضو جمع آوری احصائیه دیتابیس، 2 بست عضو مسلکی برنامه‌های تعلیمی و 1 بست عضو تحقیقات، می‌باشد.
 • مدیریت اداری؛ این مدیریت زیر اثر خود دارای یک بست مامور اداری می‌باشد.

 

اهداف عمده ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال:

 • تامین حقوق طفل مظنون، متهم و یا محکوم به حجز با در نظر داشت ارزش‌های دینی و موازین حقوق بشری؛
 • نگهداری بهتر و مطمئن اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به حجز؛
 • آموزش و تربیه اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به حجز جهت بازگشت مجدد به حیث افراد سالم جامعه؛
 • تطبیق قرارهای څارنوالی و فیصله‌های محاکم اختصاصی اطفال؛
 • بلند بردن ظرفیت کاری، کارمندان مراکز اصلاح و تربیت اطفال در امر تربیه مجدد اطفالی محکوم به حجز؛

 

وظایف عمده و اساسی ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال:

 • نگهداری اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز؛
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع جرم و تامین انظباط و نظم در داخل مراکز اصلاح؛
 • تامین شرایط بهتر رهایشی برای اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به حجز؛
 • تامین امنیت و حفاظت ادارات مراکز اصلاح به همکاری وزارت امور داخله؛
 • انتقال اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز به محاکم، څارنوالی‌ها و سایر ادارات ذیربط به همکاری وزارت امور داخله؛
 • انتقال اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز از مرکز به ولایات و برعکس آن، به همکاری وزارت امور داخله؛
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع حریق در مراکز اصلاح به همکاری پولیس ضد حوادث وزارت داخله؛
 • تامین و تطبیق قرارهای خارنوالی وفیصله‌های محاکم مربوط در رابطه به اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز؛
 • اتخاذ تدابیر جهت ارتقای سطح آموزش اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز؛
 • تنظیم برنامه‌های تربیوی، حرفوی، آموزشی و سواد آموزی؛
 • اخذ عرایض و شکایات اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز و فرستادن آن به مراجع مربوط؛
 • تنظیم ملاقات و تامین رابطه اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز با اعضای فامیل و اقارب نزدیک آن؛
 • ارائه پیشنهاد و نظریات اصلاحی در رابطه به بهبود امور بخش‌های مراکز اصلاح؛
 • ارائه گزارش از چگونگی اجراات مربوط به مقامات صالحه؛
 • انجام سایر وظایفی‌که از طرف شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا مقام محترم وزارت به آنها محول میگردد؛

 پروسیجر کاری رياست عمومي مراکز اصلاح و تربيت اطفال را اینجا مشاهده نمائید.