نشست کمیتۀ تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار گردید؛

 6 اسد 1398

این نشست به ریاست نایف ریاضت رییس حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه ج.ا.ا، و رییس کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و با اشتراک نمایندگان ادارات عضوی این کمیسیون، در مقر این وزارت برگزار گردید.

در این نشست، آقای ریاضت پیرامون گزارش وزارت خارجه امریکا، مبارزه با قاچاق انسان و مواردی که در نشست بعدی کمیسیون عالی روی آن بحث خواهد شد، صحبت نموده و روی آن بحث صورت گرفت.

در ادامه، آقای محمدحسن سلیمی، عضو مسلکی حقوق بشر و عضو سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، پیرامون ارسال گزارش ربع اول سکرتریت کمیسیون عالی و غنامندی هرچه بیشتر این گزارش، به اعضای کمیته معلومات ارایه نمود.

در پایان، اشتراک کنندگان وعده نمودند که به زودی نظریات شان را پیرامون راه حل‌ها و تطبیق توصیه‌های گزارش وزارت خارجه امریکا در امر مبارزه با قاچاق انسان، شریک خواهند ساخت.