23 تن از میان 354 داوطلب بست مبلغ آگاهی عامه حقوقی به مرحلۀ امتحان تقریری یا مصاحبه راه یافتند.

وزارت عدلیه چندی پیش امتحان تحریری 354 تن را به منظور شمولیت در 5 بست مبلغ آگاهی عامه حقوقی، در حضورداشت و نظارت نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار کرد. از این میان، اکنون 23 تن به امتحان تقریری یا مصاحبه راه یافته اند که تا چند روز دیگر برای شان از طریق ایمیل آدرس و شماره‌های تماس شان، خبر داده می‌شود.

این در حالی است که در سه ماه گذشته، 55 تن از فارغان رشته‌های حقوق و شرعیات از طریق رقابت آزاد در وزارت عدلیه نیز استخدام شده اند.

هم‌چنان، روند ارزیابی و رسیده‌گی به شکایات مربوط به حدود ۴20 بست که پروسه‌ی شارت‌لیست آنها قبلا تکمیل گردیده و شکایت از عدم شارت لیست در این بست‌ها دارند، آغاز گردیده است. قرار است تا امتحان کانکور این بست‌ها در آینده‌ی نزدیک از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برگزارگردد.

وزارت عدلیه متعهد به ایجاد شفافیت در روند استخدام است. این وزارت سعی می‌نماید تا زمینه را برای حضور افراد شایسته در بست‌های خالی خویش فراهم سازد.