دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه تأکید کرد که دسترسی افغان‌ها به عدالت به منظور ایجاد صلح پایدار در کشور بسیار مهم است.

جلالتمآب دوکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور که در نشست سازمان کشورهای متأثر از جنگ و دارای وضعیت شکننده و بحرانی (+G7) در شهر لاهه هالند، اشتراک نموده بود، در بارۀ دسترسی به عدالت و نقش آن در ایجاد صلح پایدار، نقش نظام عدلی در تحکیم عدالت اجتماعی و همدیگر پذیری، اولویت دهی به موضوع‌های مربوط به عدالت در برنامه‌ها و بودجه انکشافی و تقویت حقوق زنان سخنرانی کرد. 

در این نشست که وزیران عدلیۀ عضوی سازمان (G7) حضور داشتند، موضوعاتی چون چالش‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها در ارتباط به دسترسی به عدالت و نیز چهارچوب انکشاف ملی و پلان های سکتور عدلی به بحث گرفته شد. 

وزیر عدلیه در این نشست گفت که برای افغانستان، استفاده از تجربه‌های دیگر کشورها جهت فراهم آوری خدمات عدلی، بسیار مهم و مفید است.
گفتنی است که این نشست زیر نام چهارچوب مباحثات در مورد اهداف انکشاف پایدار )+ (SDG 16 به میزبانی سکرتریت سازمان (G7) و همکاری وزارت خارجۀ کشور شاهی هالند و بخش همکاری‌ها در عرصه حاکمیت قانون پوهنتون کارولینای جنوبی از تاریخ 29 تا 30 امسال برگزار گردیده بود.