روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان خدمات ملکی در وزارت عدلیه، آغاز گردید

اطلاعات بنیادی و روند بایومتریک کارکنان خدمات ملکی وزارت عدلیه در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (HRMIS)  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ثبت معلومات رهبری این وزارت، آغاز گردید.

سقف تشکیلاتی این وزارت، در سال 1397 به تعداد مجموعی 3 هزار و 65 بست کارمند خدمات ملکی بوده که در بخش‌های مرکزی و ولایتی، کار می‌کنند.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه از آغاز روند بایومتریک در این وزارت استقبال کرده، تعهد نمود که وزارت عدلیه در تطبیق این برنامۀ مهم، هم‌کاری لازم می‌نماید.

به گفته ای یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، سیستم اطلاعات منابع انسانی، سیستمی منظم، معتبر و مصئون است که آمار دقیق کارکنان خدمات ملکی و بست‌های موجود در خدمات ملکی را مشخص می‌سازد و زمینۀ تصمیم‌گیری و پالیسی‌سازی را بر مبنای اطلاعات دقیق و موثق فراهم می‌سازد.

در کنار این، این سیستم توانایی اتصال و تبادل اطلاعات با سایر سیستم‌های حکومت چون: سیستم‌های پرداخت معاشات وزارت مالیه، سیستم تقاعد، سیستم تذکرۀ الکترونیک و… را نیز دارد.