354 داوطلب برای 5 بست وزارت عدلیه رقابت کردند

354 داوطلب برای احراز 5 بست "مبلغ آگاهی عامه حقوقی" ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه، در امتحان‌ تحریری (نوشتاری) رقابت کردند.

این امتحان در وزارت عدلیه با حضور نماینده‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز برگزار گردید.

هم‌چنان، روند ارزیابی و رسیده‌گی به شکایات مربوط به حدود ۴۰۰ بست که پروسه‌ی شارت‌لیست آن قبلا تکمیل گردیده و شکایت از عدم شارت لیست در این بست‌ها دارند، آغاز گردیده است. قرار است تا امتحان کانکور این بست‌ها در آینده‌ی نزدیک از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برگزارگردد.

وزارت عدلیه متعهد به ایجاد شفافیت در روند استخدام است. این وزارت سعی می‌نماید تا زمینه را برای حضور افراد شایسته در بست‌های خالی خویش فراهم سازد.