برنامه آگاهی دهی جندر برای 200 تن از متعلمین اناث مکاتب شهر کابل

آمریت جندر وزارت عدلیه با همکاری مالی دفتر محترم GIZ به‌منظور ترویج برابری جندر (جنسیت اجتماعی)، برنامه آگاهی‌دهی جندر را برگزار نمود.

در این برنامه، 200 تن از متعلمین اناث مکاتب شهر کابل اشتراک نموده و موضوعات چون (تعریف جندر، تعریف جنس، فرق بین جنس و جندر، تاریخچه جندر در جهان و جندر از دیدگاه اسلام) ، را آموزش دیدند.