حساب‌دهی ریاست عدلیه زابل به ملت

ریاست عدلیه ولایت زابل نشستی را به‌منظور (حساب‌دهی به مردم) با اشتراک رؤسای محترم سکتور مقام ولایت، زراعت و آب‌یاری، آمر تلویزیون ملی، مسئولین برنامه‌ها، جامعه مدنی و اعضای شوراهای توسعه ای برگزار گردید.

در این نشست محترم فرید احمد خویشکی، فعالیت و کارکردهای سال 1397 و پلان سال 1398 را به مردم و حکومت شریک نمود.

این ریاست در سال 1397 از غصب 12 هزار و 251 جریب زمین‌های دولتی جلوگیری کرده است.

276 هزار و 165 افغانی از بابت جمع آوری محصول حقوق و توزیع جواز رهنمای معاملات و عریضه نویسان، به حساب عواید دولت تحویل گردیده است.

14 تن اطفالی متخلف از قانون در مرکز اصلاح ولایت زابل به گونه همه‌جانبه نگهداری گردیده، مورد اصلاح و تربیت قرار گرفته است.

از حقوق 162 تن مظنونین و متهمین بی‌بضاعت در پیشگاه محاکم دفاع صورت گرفته است.