دکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه در رأس یک هیأت به کشور گرجستان سفر نمود‌ند.

این سفر به‌منظور انتقال و تبادل تجارب میان گرجستان و افغانستان در بخش‌های مختلف عدلی وقضایی صورت گرفته‌است.

در کنار این، خانم عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه با هم‌تای گرجستانی اش در پیوند به موضوعات مهم دگر چون حقوق بشر، ثبت نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی و مساعدت‌های حقوقی نیز گفت‌وگو نمودند.

هم‌چنان اداره حقوق بشر، اداره مساعدت‌های حقوقی، شبکه مساعدین حقوقی، انجمن مستقل وکلای مدافع و اداره ثبت احزاب سیاسی گرجستان از جمله نهادهایی بودند که در این سفر  مورد بازدید هیأت قرار گرفت.