اطلاعیه!

 به اطلاع هموطنان کشور و تمامی دفاتر رهنمای معاملات، رسانیده می‌شود که:

  • مطابق فرمان تقنینی 365 برج حوت سال 1397 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، تضمین اخذ جوازنامه رهنمای معاملات صرف پول نقد و قباله شرعی می‌باشد. بنا براین، اشخاصی‌که به‌خاطر اخذ جواز رهنمای معاملات به ریاست انسجام وزارت عدلیه مراجعه می‌کنند باید تضامین فوق را ارایه کرده بتوانند.
  • اشخاصی‌که قبلآ بر اساس سند عرفی جوازنامه رهنمای معاملات اخذ نموده اند، صرف تا ختم معیاد جوازنامه شان می‌توانند فعالیت نمایند. این اشخاص دو ماه پیش از ختم جواز خویش باید بخاطر ارایه قباله شرعی و یا پول نقد به ریاست انسجام مراجعه نمایند تا جوازنامه شان تمدید گردد. در صورتی‌که، تاریخ جوازنامه گذشته باشد در هر روز تأخیر 300 افغانی جریمه می‌گردد و این تأخیر هرگاه به 45 روز برسد با اضافه از جریمه تأخیر، جوازنامه لغو و دفتر رهنمای معاملات مهرولاک می‌گردد.
  • هر گاه دارنده‌گان جوازنامه رهنمای معاملات، پس از گذشت تاریخ جوازنامه کدام معامله را انجام دهند، جوازنامه لغو و دارنده آن غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی می‌گردد.
  • دارنده‌گان جواز رهنمای معاملات، معاملات خویش را در سته‌های باید انجام دهند که  از طریق مستوفیت کابل و آمریت رهنمای معاملات مهر و نشانی گردیده باشد در غیر سته‌های فوق، هر گونه سند و یا سته ای که بدست آید دارنده جواز غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی می‌گردد.
  • از تمام هموطنان خود خواهشمندیم تا پیش از انجام معامله در دفاتر رهنمای معاملات و موتر فروشی‌ها از ثبت جواز آن معلومات حاصل نمایند و همچنان بعد از انجام معامله سته (سند معامله) خود را غرض صحت و عدم صحت آن به آمریت رهنمای معاملات وزارت عدلیه حاضر نمایند تا بعدأ به مشکل مواجه نشوند.
  • از هموطنان خویش خواهشمندیم تا از هرنوع تخلفی‌که از طریق رهنمای معاملات مشاهده می‌نمایند موضوع را به آمریت رهنمای معاملات شریک سازند تا از این ناحیه سایر هموطنان مان مورد فریب قرار نگیرند.

 

 شماره تماس آمریت رهنمای معاملات 0776126428