جواز لرونکي ټولنې

د ټولنو دلست دکتنې لپاره چې د ټولنو دقانون د ۱۳۹۲  کال په (۱۱۱۴) ګڼه رسمي جریده کې خپور شوي د ټولنو دقانون پربنسټ ثبت او راجستر شوی دي، دا ځای کلیک کړي.