د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکزونو میاشتنۍ احصائیې

کتنی نیټه عنوان شمیره
  ۱۳۹۸ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حمل د میاشتی احصایه ۱
  ۱۳۹۸ د ماشومانو د  اصلاح او روزنی مرکز د ثور د میاشتی احصایه ۲
  ۱۳۹۸ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جوزا د میاشتی احصایه ۳
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حمل د میاشتی احصائیه ۱
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د ثور د میاشتی احصائیه ۲
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جوزا د میاشتی احصائیه ۳
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د  سرطان د میاشتی احصائیه ۴
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د  اسد د میاشتی احصائیه ۵
  ۱۳۹۷ د ماشومانو داصلاح او روزنی مرکز د سنبله د میاشتی احصائیه ۶
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د میزان د میاشتی احصاییه ۷
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د عقرب د میاشتی احصائیه ۸
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د قوس د میاشتی احصایه ۹
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جدی د میاشتی احصایه ۱۰
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د دلو د میاشتی احصایه ۱۱
  ۱۳۹۷ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حوت د میاشتی احصایه ۱۲
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حمل د میاشتی احصائیه ۱
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د ثور د میاشتی احصائیه ۲
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جوزا د میاشتی احصائیه ۳
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سرطان د میاشتی احصائیه ۴
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د  اسد د میاشتی احصائیه ۵
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سنبله د میاشتی احصائیه ۶
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د میزان د میاشتی احصائیه ۷
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د عقرب د میاشتی احصائیه ۸
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د قوس د میاشتی احصائیه ۹
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جدی د میاشتی احصائیه ۱۰
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د دلو د میاشتی احصائیه ۱۱
  ۱۳۹۶ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حوت د میاشتی احصائیه ۱۲
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حمل د میاشتی احصائیه ۱
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د ثور د میاشتی احصائیه ۲
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جوزا د میاشتی احصائیه ۳
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سرطان د میاشتی احصائیه ۴
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د  اسد د میاشتی احصائیه ۵
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سنبله د میاشتی احصائیه ۶
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د میزان د میاشتی احصائیه ۷
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د عقرب د میاشتی احصائیه ۸
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د قوس د میاشتی احصائیه ۹
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جدی د میاشتی احصائیه ۱۰
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د دلو د میاشتی احصائیه ۱۱
  ۱۳۹۵ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حوت د میاشتی احصائیه ۱۲
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حمل د میاشتی احصائیه ۱
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د ثور د میاشتی احصائیه ۲
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جوزا د میاشتی احصائیه ۳
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سرطان د میاشتی احصائیه ۴
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د اسد د میاشتی احصائیه ۵
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سنبله د میاشتی احصائیه ۶
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د میزان د میاشتی احصائیه ۷
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د عقرب د میاشتی احصائیه ۸
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د قوس د میاشتی احصائیه ۹
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جدی د میاشتی احصائیه ۱۰
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د دلو د میاشتی احصائیه ۱۱
  ۱۳۹۴ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حوت د میاشتی احصائیه ۱۲
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حمل د میاشتی احصائیه ۱
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د ثور  د میاشتی احصائیه ۲
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جوزا د میاشتی احصائیه ۳
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سرطان  د میاشتی احصائیه ۴
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د اسد د میاشتی احصائیه ۵
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د  سنبله د میاشتی احصائیه ۶
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د میزان د میاشتی احصائیه ۷
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د عقرب د میاشتی احصائیه ۸
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د قوس  د میاشتی احصائیه ۹
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جدی د میاشتی احصائیه ۱۰
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د دلو د میاشتی احصائیه ۱۱
  ۱۳۹۳ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حوت د میاشتی احصائیه ۱۲
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د  حمل د میاشتی احصائیه ۱
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د ثور د میاشتی احصائیه ۲
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جوزا د میاشتی احصائیه ۳
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سرطان د میاشتی احصائیه ۴
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د اسد د میاشتی احصائیه ۵
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د سنبله د میاشتی احصائیه ۶
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د میزان د میاشتی احصائیه ۷
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د عقرب د میاشتی احصائیه ۸
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د قوس د میاشتی احصائیه ۹
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د جدی د میاشتی احصائیه ۱۰
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د دلو د میاشتی احصائیه ۱۱
  ۱۳۹۲ د ماشومانو د اصلاح او روزنی مرکز د حوت د میاشتی احصائیه ۱۲