دنشريو لرليک

 

د عدالت مجلي د نشریو لړلیک

شمیره عنوان کال میاشت
۱ د عدالت مجله ۱۳۹۸ حمل
شمیره

عنوان

کال

میاشت

۱ د عدالت مجله ۱۳۹۷ حمل
۲ د عدالت مجله ۱۳۹۷ ثور
۳ د عدالت مجله ۱۳۹۷ جوزا
۴ د عدالت مجله ۱۳۹۷ سرطان
۵ د عدالت مجله ۱۳۹۷ اسد
۶ د عدالت مجله ۱۳۹۷ سنبله
۷
د عدالت مجله
۱۳۹۷ میزان
۸ د عدالت مجله ۱۳۹۷ عقرب
۹ د عدالت مجله ۱۳۹۷ قوس
۱۰ د عدالت مجله ۱۳۹۷ جدی
۱۱ د عدالت مجله ۱۳۹۷ دلو
۱۲ د عدالت مجله  ۱۳۹۷ حوت
شمیره عنوان کال میاشت
۱ د عدالت مجله ۱۳۹۶ حمل
۲ د عدالت مجله ۱۳۹۶ ثور
۳ د عدالت مجله ۱۳۹۶ جوزا
۴ د عدالت مجله ۱۳۹۶ سرطان
۵ د عدالت مجله ۱۳۹۶ اسد
۶ د عدالت مجله ۱۳۹۶ سنبله
۷ د عدالت مجله ۱۳۹۶ میزان
۸ د عدالت مجله ۱۳۹۶ عقرب
۹ د عدالت مجله ۱۳۹۶ قوس
۱۰ د عدالت مجله ۱۳۹۶ جدی
۱۱ د عدالت مجله ۱۳۹۶ دلو
۱۲ د عدالت مجله ۱۳۹۶ حوت
شمیره

عنوان

کال

میاشت

1 د عدالت مجله ۱۳۹۵ حمل
2 د عدالت مجله ۱۳۹۵ ثور
3 د عدالت مجله ۱۳۹۵ جوزا
4 د عدالت مجله ۱۳۹۵ سرطان
5 د عدالت مجله ۱۳۹۵ اسد
6 د عدالت مجله ۱۳۹۵ سنبله
7 د عدالت مجله ۱۳۹۵ میزان
8 د عدالت مجله ۱۳۹۵ عقرب
9 د عدالت مجله ۱۳۹۵ قوس
10 د عدالت مجله ۱۳۹۵ جدی
11 د عدالت مجله ۱۳۹۵ دلو
12 د عدالت مجله ۱۳۹۵ حوت
شمیره

عنوان

کال

میاشت

1 د عدالت مجله ۱۳۹۴ حمل
2 د عدالت مجله ۱۳۹۴ ثور
3  د عدالت مجله ۱۳۹۴ جوزا
4  د عدالت مجله ۱۳۹۴ سرطان
5  د عدالت مجله ۱۳۹۴ اسد
6  د عدالت مجله ۱۳۹۴ سنبله
7  د عدالت مجله ۱۳۹۴ میزان
8  د عدالت مجله ۱۳۹۴ عقرب
9  د عدالت محله ۱۳۹۴ قوس
10 د عدالت مجله ۱۳۹۴ جدی
11 د عدالت مجله ۱۳۹۴ دلو
12 د عدالت مجله ۱۳۹۴ حوت
شمیره

عنوان

کال

میاشت

1 دعدالت مجله 1393 حمل
2 دعدالت مجله 1393 ثور
3 دعدالت مجله 1393 جوزا
4 دعدالت مجله 1393 سرطان
5 دعدالت مجله 1393 اسد
6  د عدالت مجله 1393 سنبله
7  د عدالت مجله 1393 میزان
8  د عدالت مجله 1393 عقرب
9  د عدالت مجله 1393 قوس
10  د عدالت مجله 1393 جدی
11  د عدالت مجله 1393 دلو
12  د عدالت مجله 1393 حوت
شمیره

عنوان

کال

میاشت

1 دعدالت مجله 1392 حمل
2 دعدالت مجله 1392 ثور
3 دعدالت مجله 1392 جوزا
4 دعدالت مجله 1392 سرطان
5 دعدالت مجله 1392 اسد
6 دعدالت مجله 1392 سنبله
7 دعدالت مجله 1392 میزان
8 دعدالت مجله 1392 عقرب
9 دعدالت مجله 1392 قوس
10 دعدالت مجله 1392 جدی
11 دعدالت مجله 1392 دلو
12 دعدالت مجله 1392 حوت

شمیره

عنوان

کال

میاشت

1

دعدالت مجله

1391

حمل

2

دعدالت مجله

1391

ثور

3 د عدالت مجله 1391 جوزا

4

 د عدالت مجله

1391

سرطان

5

 د عدالت مجله

1391

اسد

6 د عدالت مجله 1391 سنبله
7 د عدالت مجله 1391 میزان
8 د عدالت مجله 1391 عقرب
9 د عدالت مجله 1391 قوس
10 د عدالت مجله 1391 جدی
11 د عدالت مجله 1391 دلو
12 د عدالت مجله 1391 حوت

د 1390 کال د عدالت د مجلی لست

شمیره

عنوان

کال

میاشت

1

دعدالت مجله

1390

حمل

2

دعدالت مجله

1390

ثور

3

دعدالت مجله

1390

جوزا

4

دعدالت مجله

1390

سرطان

5

دعدالت مجله

1390

اسد

6

دعدالت مجله

1390

سنبله

7

دعدالت مجله

1390

میزان

8

دعدالت مجله

1390

عقرب

9

دعدالت مجله

1390

قوس

10

دعدالت مجله

1390

جدی

11

دعدالت مجله

1390

دلو

12

دعدالت مجله

1390

حوت

 

 

 

 

د 1389 کال د عدالت د مجلی لست

شمیره

عنوان

کال

میاشت

1

دعدالت مجله

1389

حمل

2

دعدالت مجله

1389

ثور

3

دعدالت مجله

1389

جوزا

4

دعدالت مجله

1389

سرطان

5

دعدالت مجله

1389

اسد

6

د عدالت مجله

1389

سنبله

7

د عدالت مجله

1389

میزان

8

د عدالت مجله

1389

عقرب

9

د عدالت مجله

1389

قوس

10

د عدالت مجله

1389

جدی

11

د عدالت مجله

1389

دلو

12

د عدالت مجله

1389

حوت

د 1388 کال د عدالت د مجلی لست

1

د عدالت مجله

1388

حمل

2

د عدالت مجله

1388

ثور

3

د عدالت مجله

1388

جوزا

4

د عدالت مجله

1388

سرطان

5

د عدالت مجله

1388

اسد

6

د عدالت مجله

1388

سنبله

7

د عدالت مجله

1388

میزان

8

د عدالت مجله

1388

عقرب

9

د عدالت مجله

1388

قوس

10

د عدالت مجله

1388

جدی

11

د عدالت مجله

1388

دلو

12

د عدالت مجله

1388

حوت


د عدالت د مجلی پاتی برخه