وروستنۍ شميره

رسمی جریده ګڼه :۱۳۰۷  :

د کار د عالی شوری مقرره

د ورځنی مزد د کارکوونکو د کار شرایطو مقرره

له کار څخه د راپیدا شوو اختلافونو د حل مقرره

د کار د البسی او د ساتنیزو وسایلو د ویش مقرره

د متن د لیدو لپاره دا ځای کیکاږی.