د عدلیی وزارت دوولس کلن رپوټ

د ملی وحدت حکومت د رامنځته کیدو له پیله تر اوسه پوری د عدلیی په وزارت کی د شته ستونزو او بریاوو په اړه لند یادښت، دلته وگوری.