د حقوقی پوهاوی اخبار لیست

د ۱۳۹۵ کال ګڼې

شمیرې

د خپریدو نیټه
۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۷۸ ګڼه یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۷۹ ګڼه یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۰ ګڼه،یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۱ ګڼه،یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۲ ګڼه،یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۳ ګڼه،یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۴ ګڼه،یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۵ ګڼه یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۶ ګڼه یوولسم کال   ۱۳۹۷
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۸۷ ګڼه یوولسم کال   ۱۳۹۷
۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۵ ګڼه لسم کال حمل ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۷ ګڼه، لسم کال ثور ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۸ ګڼه، لسم کال جوزا ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۹ ګڼه، لسم کال سرطان ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۷۰ ګڼه، لسم کال اسد ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار، ۱۷۱ ګڼهُ لسم کال سنبله ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار، ۱۷۲ ګڼه لسم کال میزان ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار، ۱۷۳ ګڼه لسم کال عقرب ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار،۱۷۴ ګڼه لسم کال قوس ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار،۱۷۵ ګڼه لسم کال جدی ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار،۱۷۶ ګڼه لسم کال دلو ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار، ۱۷۷ ګڼه لسم کال حوت ۱۳۹۶
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۴ ګڼه نهم  کال حمل ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۵ ګڼه نهم  کال ثور ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۶ ګڼه نهم  کال جوزا ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۷ ګڼه نهم  کال سرطان ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۸ ګڼه نهم  کال اسد ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۹ ګڼه نهم  کال سنبله ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۰ ګڼه نهم  کال میزان ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۱ ګڼه نهم  کال عقرب ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۲ ګڼه نهم  کال قوس ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۳ ګڼه نهم  کال جدی ۱۳۹۵
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۶۴ ګڼه نهم  کال دلو ۱۳۹۵

د ۱۳۹۴ کال ګڼې

شمیرې

د خپریدو نیټه

د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۲ ګڼه اتم کال حمل ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۳ ګڼه اتم کال ثور ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۴ ګڼه اتم کال جوزا ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۵ ګڼه اتم کال سرطان ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۶ ګڼه اتم کال اسد ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۷ ګڼه اتم کال سنبله ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۸ ګڼه اتم کال میزان ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۹ ګڼه اتم کال عقرب ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۰ ګڼه اتم کال قوس ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۱ګڼه اتم کال جدی ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۲ ګڼه اتم کال دلو ۱۳۹۴
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۵۳ ګڼه اتم کال حوت ۱۳۹۴

د ۱۳۹۳ کال ګڼې

د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۹ ګڼه اووم کال حمل ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۰ ګڼه اووم  کال ثور ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۱ ګڼه اووم کال جوزا ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۲ ګڼه اووم  کال سرطان ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۴ ګڼه اووم کال اسد ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۵ ګڼه اووم کال سنبله ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۶ ګڼه اووم کال میزان ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۷ ګڼه اووم  کال عقرب ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۸ ګڼه اووم  کال قوس ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۳۹ ګڼه اووم کال جدی ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۰ ګڼه اووم کال دلو ۱۳۹۳
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۴۱ ګڼه اووم کال حوت ۱۳۹۳

د ۱۳۹۲ کال ګڼې

د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۷ ګڼه شپږم کال حمل ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۸ ګڼه شپږم کال ثور ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۹ ګڼه شپږم کال جوزا ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۰ ګڼه شپږم کال سرطان ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۱ ګڼه شپږم کال اسد ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۲ ګڼه شپږم کال سنبله ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۳ ګڼه شپږم کال میزان ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۴ ګڼه شپږم کال عقرب ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۵ ګڼه شپږم کال قوس ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۶ ګڼه شپږم کال جدی ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۷ ګڼه شپږم کال دلو ۱۳۹۲
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۲۸ ګڼه شپږم کال حوت ۱۳۹۲

د ۱۳۹۱ کال ګڼې

د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۵ ګڼه پنځم کال حمل ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۶ ګڼه پنځم کال ثور ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۷ ګڼه پنځم کال جوزا ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۸ ګڼه پنځم کال سرطان ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۹ ګڼه پنځم کال اسد ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۰ ګڼه پنځم کال سنبله ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۱ ګڼه پنځم کال میزان ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۲ ګڼه پنځم کال عقرب ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۳ ګڼه پنځم کال قوس ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۴ ګڼه پنځم کال جدی ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۵ ګڼه پنځم کال دلو ۱۳۹۱
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۱۶ ګڼه پنځم کال حوت ۱۳۹۱‍

د ۱۳۹۰ کال ګڼې

د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۵ ګڼه څلورم کال حمل ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۹۴ ګڼه څلورم کال ثور ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۹۵ ګڼه څلورم کال جوزا ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۹۶ ګڼه څلورم کال سرطان ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۹۷ ګڼه څلورم کال اسد ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۹۸ ګڼه څلورم کال سنبله ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۹۹ ګڼه څلورم کال میزان ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۰ ګڼه څلورم کال عقرب ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۱ ګڼه څلورم کال قوس ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۲ ګڼه څلورم کال جدی ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۳ ګڼه څلورم کال دلو ۱۳۹۰
د حقوقی پوهاوی اخبار ۱۰۴ ګڼه څلورم کال حوت ۱۳۹۰