څرنګه ګډون وکړو

کلنی ګډون:

په مرکز او ولایاتو کې (۹۰۰) افغانۍ

د دولتي مامورینو لپاره: (۲۵) سلنه تخفیف

تصدیق لرونکیو متعلمینو او محصلینو لپاره: نیمه بیه

کتاب پلورنځیو لپاره د هرې ګڼې دقیمت له مخې (۱۰) سلنه تخفیف

له هېواده بهر: (۲۰۰) امریکایي ډالر