اوسنۍ پروژې

دعدلیې وزارت دهغو پروژو لست چې کار یې جریان لري:

کتنې

بشپړې شوې

دونر/ تمویلوونکی

مرکز/ولایت

دپروژۍ نوم

شمېره

کاریې جریان لري

.

دافغانستان دولت

کابل

دکابل ریاست دحقوقوودانۍ

1

//     //     //

.

دافغانستان دولت

بادغیس

دعدلیې ریاست ودانۍ

2

//     //     //

.

دافغانستان دولت

نیمروز

دعدلیې ریاست ودانۍ

3

//     //     //

.

دافغانستان دولت

بدخشان

داصلاح مرکز ودانۍ

4

//     //     //

.

دافغانستان دولت

پکتیکا

داصلاح مرکز ودانۍ

5

//     //     //

.

دافغانستان دولت

کابل

دوزارت اوجومات،ورکشاپ،مېلمستون ودانۍ

6

//     //     //

.

دافغانستان دولت

بامیان

داصلاح مرکز ودانۍ

7

//     //     //

.

دافغانستان دولت

فاریاب

دعدلیې ریاست ودانۍ

8