رسمی جریده افغانستان
فهرست تاریخ‌وار 
از شماره ١–۱۲۱۷ ١٣٤٢–١٣۹۵ که برابر است با ١٩٦٤–٢٠۱۶

در لینک صفحات در هر لینک به تعداد ۱۰۰ سند تقنینی به طور مسلسل جابجا گردیده است، [ ١ ] [١٠١] [٢٠١] [٣٠١] [٤٠١] [٥٠١] [٦٠١] [٧٠١] [٨٠١] [۹٠١] [۱۰٠١] [۱۱٠١] [۱۲٠١] [۱۳٠١] [پایان فهرست] [آغاز فهرست]

شما میتوانید روی گزینۀ مورد نظر کلیک نموده قانون مورد نظر خود را دریافت نمائید.
یاد داشت: متن قوانین بر بنیاد نسخۀ اصلی است.