رسمی جریده افغانستان
فهرست تاریخ‌وار 
از شماره ١–۱۴۰۹ ١٣٤٢– ۱۴۰۰ که برابر است با ١٩٦٤–۲۰۲۱

در لینک صفحات در هر لینک به تعداد ۱۰۰ سند تقنینی به طور مسلسل جابجا گردیده است، [ ١ ] [١٠١] [٢٠١] [٣٠١] [٤٠١] [٥٠١] [٦٠١] [٧٠١] [٨٠١] [۹٠١] [۱۰٠١] [۱۱٠١] [۱۲٠١] [۱۳٠١] [۱۴٠١] [پایان فهرست] [آغاز فهرست]

شما میتوانید روی گزینۀ مورد نظر کلیک نموده قانون مورد نظر خود را دریافت نمائید.
یاد داشت: متن قوانین بر بنیاد نسخۀ اصلی است.