شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
در صورت نبودن اسناد تقنینی مورد نظر شما در این صفحه، لطف نموده History کمپیوتر خویش را با فشار دادن کلیدهای Ctrl+Shift+Del  حذف نمائید و دوباره صفحه را باز نمائید
۱
١٣۹۴/۱۰/۱۵
۱۲۰۱
نافذ
۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۴/۱۰/۳۰ ۱۲۰۲ نافذ  
۳ قانون تنظیم معاش مقامات دولتی -- فرمان رئیس ج.ا.ا درمورد جلب وجذب مجـدد داوطلبانی که بعـد از سوق به صفوف اردوی ملی و پولیس ملی  به دلیل غیابت از اجرای خدمت بازمانده اند -- تعـدیل، ایزاد و لغـو برخی از مواد مقررۀ کـنترول و راپوردهی انتقال پـول، اسعار واسناد قابل معـاملۀ بی اسم درگمرکات سرحدی ١٣۹۴/۱۱/۲۵   ۱۲۰۳ نافذ فرمان رئیس ج.ا.ا درمورد جلب وجذب مجـدد داوطلبانی که بعـد از سوق به صفوف اردوی ملی و پولیس ملی  به دلیل غیابت از اجرای خدمت بازمانده اند، ملغی میباشد
۴ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۴/۱۱/۲۸ ۱۲۰۴ نافذ  
۵ کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعـات مسلحانه ١٣۹۴/۱۲/۱۶ ۱۲۰۵ نافذ  
۶ قانون محصول خدمات مخابراتی -- تعدیل جزء(۲) و ایزاد جزء (۵) درمادۀ (۳۸) قانون تشکیل و صلاحیت قـوۀ قضائیه ج.ا.ا -- تعـدیل دربرخـی ازمواد قانون آب -- تعدیل برخی ازمواد قانون مالیات برعایدات -- ایزاد فقـرۀ (۲) درمـادۀ (۴) قانون استرداد متهمین، محکومین وهمکاری عدلی -- تعدیل مجددمادۀ (۱۸) مقـررۀ حقـوق وامتیازات کادرهای تخصصی طبی ١٣۹۴/۱۲/۲۵  ۱۲۰۶ نافذ تعـدیل دربرخـی ازمواد قانون آب،ملغی میباشد

تعدیل مجددمادۀ (۱۸) مقـررۀ حقـوق وامتیازات کادرهای تخصصی طبی ، ملغی میباشد

۷ قانون انتخابات -- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی -- فهرست اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی سال ۱۳۹۴ ١٣۹۴/۱۲/۲۶  ۱۲۰۷ ملغی نافذ در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۲۶
۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۴/۱۲/۲۹  ۱۲۰۸ نافذ  
۹ قـانون مـالیه برارزش افزوده -- تعـدیل دربرخی ازمـواد قانون کارکنان خدمات مـلکی -- تعـدیل برخی ازمـواد قـانون مـالیات برعـایدات -- تعـدیل مـادۀ بیستم مقـررۀ طـرزتهیه وطی مـراحل اسناد تقنینی ١٣۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲۰۹ نافذ تعدیل برخې ازمواد قـانون مالیه بر ارزش افـزوده، در جریده رسمی شماره ۱۲۴۴

تعـدیل مـادۀ بیستم مقـررۀ طـرزتهیه وطی مـراحل اسناد تقنینی، ملغی میباشد قانون نافذ در جریده ۱۳۱۳ نافذ میباشد

تعـدیل دربرخی ازمـواد قانون کارکنان خدمات مـلکی، ملغی میباشد

۱۰ تعـدیل در برخی ازمواد قانون جلوگیری از پول شـویی وعـواید ناشی از جـرایم -- تعدیل مادۀ بیست وهفتم و برخی از مـواد ضمیمۀ شماره(۱) قـانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان -- تعدیل برخی ازمواد قانون محصول حق العبور – مقررۀ کاهـش وجلوگیری از آلودگی صوتی -- مقررۀ موزیم های خصوصی ١٣۹۵/۰۱/۳۰  ۱۲۱۰ نافذ تعدیل مادۀ بیست وهفتم و برخی از مـواد ضمیمۀ شماره(۱) قـانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان، ملغی میباشد، قانون در جریده ۱۲۵۷ نافذ است
۱۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۲/۲۵  ۱۲۱۱ نافذ  
۱۲ مقررۀ کنترول و مراقبت کیفیت آب ١٣۹۵/۰۲/۲۵  ۱۲۱۲ نافذ  
۱۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۲/۲۹ ۱۲۱۳ نافذ  
۱۴ موافقتنامه همکاری استراتیژیک ودوستی میـان جمهـوری اسلامـی افغانستان وجمهوری ترکیه -- معاهده درمورد انتقال محکومین میـان جمهـوری اسلامـی افغانستان ودولت امارات متحدۀ عربی -- مـوافقتنامـه میـان وزارت دفاع ملی جمهـوری اسلامی افغانستان ووزارت دفاع ملی جمهوری مردم چین در مورد ارایه کمک هـای نظامی مجـانی چین به افغانستان ١٣۹۵/۰۳/۲۵ ۱۲۱۴ نافذ  
۱۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۳/۳۱ ۱۲۱۵ نافذ  
۱۶ قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی و سایر کادرهای مسلکی مشابه ١٣۹۵/۰۴/۲۷ ۱۲۱۶ نافذ  
۱۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۴/۳۰ ۱۲۱۷ نافذ  
۱۸ اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در افغانستان ١٣۹۵/۰۵/۱۱ ۱۲۱۸ نافذ  
۱۹ موافقتنامـۀ بین الحکومتی بنادر محـاط به خشکه -- اساسنامـۀ سازمان اسلامی درامورامـنیت غـذایــی -- سندمشـارکـت وهمـکاری دوامدار میان دولت جمهـوری اسلامـی افغـانستان ودولت امارات متحدۀ عربی ١٣۹۵/۰۵/۲۵ ۱۲۱۹ نافذ  
۲۰ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۵/۳‍۱ ۱۲۲۰ نافذ  
۲۱ فـرمان رئیس ج.ا.ادرمورد جذب مجددآنعده منسوبین نیروهای دفاعی وامنیـتی کشـورکه خـودسـرانه وظیفه راترک کرده اند--قـانون حمایت طـرح های صنعتی -- تعدیل مجـدد فقرۀ(2)مادۀ یازدهم وتعدیل فقرۀ(2) مـادۀ چهل پنجم مقررۀ شیرخوارگاه هاوکودکستان ها -- تعدیل ولغوبرخی مواد مقـررۀ تولید وتـوریـد ادویـه ولـوازم طـبی ١٣۹۵/۰۶/۰۶  ۱۲۲۱ نافذ  
۲۲ ضمیمه شماره (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی منتشرۀ جـریده رسمی شماره (۱،۲،۳و۴) سال ۱۳۴۳ -- قـانـون مصـئونیـت مـواد غـذایی -- ضمیمۀ شماره (۱) قـانون اجراآت جـزایی درموردجـرایم تروریستی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ١٣۹۵/۰۶/۱۶  ۱۲۲۲ نافذ ضمیمه شماره (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی، ملغی میباشد
۲۳ قانون تدارکات ١٣۹۵/۰۶/۲۷ ۱۲۲۳ نافذ  
۲۴ قانون ستندرد سازی ١٣۹۵/۰۶/۳۰ ۱۲۲۴ ملغی نافذ در ۱۲۶۴
۲۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۶/۳۱ ۱۲۲۵ نافذ  
۲۶  قانون انتخابات ١٣۹۵/۰۷/۰۴  ۱۲۲۶ نافذ متن انگلیسی قانون انتخابات
۲۷ قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف -- قانون حفاظت صنایع داخلی ١٣۹۵/۰۷/۰۷ ۱۲۲۷ نافذ قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف، ملغی میباشد، نافذ در جریده شماره ۱۲۲۷

قانون حفاظت صنایع داخلی در جریده ۱۲۶۴ نافذ میباشد

۲۸ قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی (جمعیت افغانی سره میاشت) -- ایزاد فقره (۲) در ماده چهارم قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی -- قانون مشارکت عامه و خصوصی ١٣۹۵/۰۷/۱۷ ۱۲۲۸ نافذ قانون مشارکت عامه و خصوصی، ملغی میباشد، در جریده ۱۳۲۲ نافذ میباشد
۲۹ قانون حفاظت ورایتی های نباتی -- قانون صحت حیوانی (وترنری) -- قانون آفت کش های زراعتی ١٣۹۵/۰۷/۲۰ ۱۲۲۹ نافذ  
۳۰ قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) -- تعدیل فقره (۳) و ایزاد فقره های (۴و۵) ضمیمه شماره (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی -- تعلیق برخی از مواد قانون سرمایه گذاری خصوصی- تعدیل ماده شصت و یکم قانون کار ١٣۹۵/۰۷/۲۴ ۱۲۳۰ نافذ  
۳۱ تعدیل مادۀ یازدهـم و جزء (۱۵) مادۀ دوازدهم قـانون هوانوردی ملکی -- قانون تنظیم خدمات انرژی برق -- قـانون طرز استفاده بیرق، نشان ملی  و سرود ملی ١٣۹۵/۰۷/۲۷ ۱۲۳۱ نافذ تعدیل مادۀ یازدهـم و جزء (۱۵) مادۀ دوازدهم قـانون هوانوردی ملکی، ملغی میباشد
۳۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۷/۲۸ ۱۲۳۲ نافذ  
۳۳ قانون حمایت اسرار تجارتی وصنعتی -- قانون تجارت خارجی کالاها -- قانون حمایت طرح ساخت مدارهای یکپارچه ١٣۹۵/۰۸/۱ ۱۲۳۳ نافذ  
۳۴ کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده ازبرخی سلاح های متعارف -- پروتوکول علیه قاچاق مهاجران درخشکه، دریا و هوا ١٣۹۵/۰۸/۳ ۱۲۳۴ نافذ  
۳۵ قانون گمرکات ١٣۹۵/۰۸/۴ ۱۲۳۵ نافذ  
۳۶ قانون معاهدات و میثاق های بین المللی ١٣۹۵/۰۸/۱۸ ۱۲۳۶ نافذ تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی، در جریده رسمی شماره ۱۲۵۷

تعدیل‌‌ برخی‌ از مواد‌‌ قانون ‌معاهدات‌ و میثاق‌ های‌ بین المللی ، در جریده رسمی شماره ۱۲۶۹

۳۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۸/۳۰ ۱۲۳۷ نافذ  
۳۸ تعدیل برخی مواد قانون احصائیه -- قانون رهنمای معاملات -- ایـزاد در مقررۀ متیازکارکنان صحی مواجه به خطر -- تعدیل فقره های (5، 6 و7) مـادۀ دوازدهم وحذف جزء (3) مادۀ چهاردهم مقررۀ طـرز تأسیس وثبت احزاب سیاسی ١٣۹۵/۰۹/۱۵ ۱۲۳۸ نافذ  
۳۹ موافقتنامۀ سارک در مورد اقدام فوری در برابر آفات طبیعی -- پروتوکول تطبیقی کمک بلاعوض نقدی فی مابین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه -- موافقتنامۀ همکاری مالی نظامی فی مابین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ترکیه ١٣۹۵/۰۹/۲۸  ۱۲۳۹ نافذ  
۴۰ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۰۹/۳۰  ۱۲۴۰ نافذ  
۴۱ قانون حمایت از مستهلک -- قانون اهدای ملکیت های دولتی ١٣۹۵/۱۰/۰۸  ۱۲۴۱ نافذ  
۴۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۱۰/۳۰ ۱۲۴۲ نافذ  
۴۳ قانون حفاظت نباتات و قرنطین -- قانون انرژی هستوی -- فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تجلیل هفته تصویب قانون اساسی
 
١٣۹۵/۱۱/۰۲ ۱۲۴۳ نافذ  
۴۴ قانون مبارزه باقاچاق انسان و قاچاق مهاجران -- تعدیل برخې ازمواد قـانون مالیه بر ارزش افـزوده -- ضمیمۀ شماره(۵) قانون جـزاء -- ضمیمۀ شماره(۴) قانون جزاء ١٣۹۵/۱۱/۱۰ ۱۲۴۴ نافذ ضمایم شماره ۴ و ۵ قانون جزا، ملغی میباشد، در جریده ۱۲۶۰ نافذ میباشد
۴۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۱۱/۳۰ ۱۲۴۵ نافذ  
۴۶ قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی ١٣۹۵/۱۲/۱۰ ۱۲۴۶ نافذ  
۴۷ قطعنامۀ شماره (59/26_ پی) درمـورد اجـرای مجمـوعــه قـواعـد طــرزسـلوک بـرای مبـارزه باتـروریزم بیـن المللـی -- موافقتنامۀ ایجـاد کمیسیـون اسلامـی بین المللی هـلال احمـر -- کنوانسیون سارک پیرامون کمک های متقـابل درمـوضوعـات جنـایی ١٣۹۵/۱۲/۱۵ ۱۲۴۷ نافذ  
۴۸ کنوانسیون‌ انتقال ‌محکومین ‌استراسبورگ -- منشور +G7 -- کنوانسیون‌ برن‌ در مورد حمایت‌ از آثار ‌ادبی و هنری سند پاریس -- پروتوکول ‌الحاقی ‌ناگویا‌ به‌ کنوانسیون ‌تنوع ‌زیستی -- موافقتنامه‌ بین ‌حکومت‌ جمهوری ‌اسلامی افغانستان‌ و حکومت ‌فدراسیون ‌روسیه درمورد ‌مساعدت ‌های‌ تخنیکی‌ نظامی به ‌جمهوری ‌اسلامی ‌افغانستان ١٣۹۵/۱۲/۲۱ ۱۲۴۸ نافذ  
۴۹ پروتوکول‌ مربوط ‌به‌ موافقتنامۀ‌‌ مادرید پیرامون ‌ثبت‌ بین‌ المللی‌ علایم -- موافقتنامۀ‌ عمومی ‌در مورد‌ همکاری‌ های‌ اقتصادی، تخنیکی ‌و تجارتی‌ میان ‌کشورهای ‌عضو ‌سازمان ‌همکاری های اسلامی – یادداشت ‌تفاهم‌ همکاری ‌پیرامون‌ تبادله‌ استخبارات ‌مالی‌ در ارتباط ‌به ‌پول ‌شویی ‌و تمویل ‌تروریزم بین‌ وزارت‌ مالیه‌ جمهوری ‌اسلامی ‌افغانستان و وزارت‌ مالیه ‌جمهوری ‌ترکمنستان -- معاهده‌ استرداد ‌ مجرمین ‌میان ‌دولت‌ جمهوری ‌اسلامی افغانستان ‌و جمهوری‌ مردم‌ چین -- پروتوکول ‌میان ‌ساختار منطقوی ‌ضد‌ تروریستی ‌سازمان ‌همکاری‌ های ‌‌شانگهای ‌و وزارت ‌امور ‌خارجۀ‌ جمهوری ‌اسلامی ‌‌افغانستان ‌‌در خصوص‌ همکاری ‌ بر ضد ‌تروریزم، تجزیه‌‌ طلبی‌ و افراط‌ گرایی ١٣۹۵/۱۲/۲۳ ۱۲۴۹ نافذ  
۵۰ موافقتنامۀ‌ همکاری‌ های ‌امنیتی‌ میان‌ حکومت‌ جمهوری اسلامی ‌افغانستان ‌و حکومت‌ جمهوری‌ ترکیه -- اساسنامه ‌اتحادیه‌ مخابرات‌ کشورهای‌ اسلامی -- موافقتنامۀ‌ ایجاد دهليز حمل ‌و نقل‌ و ترانزیت‌ بین ‌المللی ‌میان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ افغانستان،‌ جمهوری هند ‌و جمهوری ‌اسلامی ‌ایران (موافقتنامۀ‌ چابهار) -- مسودۀ‌ یادداشت‌ تفاهم ‌میان ‌جمهوری ‌اسلامی افغانستان،‌ جمهوری ‌اسلامی ‌پاکستان‌ و ترکمنستان -- پیمان‌ سنگاپور در مورد قانون‌ علایم‌ تجارتی‌ ١٣۹۵/۱۲/۲۵  ۱۲۵۰ نافذ  
۵۱ تعدیل مادۀ هفتادم قانون مالیات برعایدات -- ضمیمۀ شماره (۱) قانون اصول ‌محاکمات تجارتی -- مقررۀ طرز ‌‌‌نظارت شوراهای ‌ولایتی -- فهرست اسناد تقنینی منتشرۀجـریدۀ رسمی‌سال۱۳۹۵ ١٣۹۵/۱۲/۲۸ ۱۲۵۱ نافذ  
۵۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۵/۱۲/۳۰ ۱۲۵۲ نافذ  
۵۳ مقررۀ تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین ١٣۹۶/۰۱/۰۵ ۱۲۵۳ نافذ  
۵۴ قانون تنظیم امور زمینداری ١٣۹۶/۰۱/۲۶ ۱۲۵۴ نافذ  
۵۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۰۱/۳۰ ۱۲۵۵ نافذ  
۵۶ قانون منع شکنجه -- تعدیل و حذف برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس -- مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس -- مقرره تنظیم امور نظارت خانه ها ١٣۹۶/۲/۲ ۱۲۵۶ نافذ قانون منع شکنجه ملغی وبه جریده رسمی  شماره مسلسل ۱۳۲۱ مراجعه شود
۵۷ تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها -- تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی -- قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان -- ایزاد و تعدیل برخی از مواد مقرره جواز سیر وسایط نقلیه زمینی ١٣۹۶/۲/۱۲  ۱۲۵۷ نافذ  
۵۸ قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف -- قانون استملاک -- تعدیل مجدد پراگراف اخیر ماده چهارم و تعدیل ماده نهم قانون کارکنان خدمات ملکی ١٣۹۶/۲/۲۰ ۱۲۵۸ نافذ تعدیل مجدد پراگراف اخیر ماده چهارم و تعدیل ماده نهم قانون کارکنان خدمات ملکی، ملغی میباشد

تعدیل قانون استملاک در جریده رسمی شماره ۱۳۱۵ میباشد

۵۹ تعدیل ‌برخی ‌مواد قانون ثبت ‌احوال نفوس -- قانون ‌محاسبین‌ مالی – تعدیل ‌و ایزاد برخي ‌از مواد قانون تنظیم‌ خدمات ‌مخابراتی -- ایزاد، تعدیل ‌وحذف ‌برخی ازمواد قانون حمایت ازرقابت ١٣۹۶/۲/۲۳ ۱۲۵۹ نافذ  
۶۰ کود جزا ١٣۹۶/۲/۲۵ ۱۲۶۰ نافذ این قانون نه ماه بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می گردد

ایزاد در مادۀ 916 کود جزا، در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۸۶

۶۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۲/۳۱ ۱۲۶۱ نافذ  
۶۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۳/۳۱ ۱۲۶۲ نافذ  
۶۳ مقررۀ زباله های طبی -- مقررۀ ایجاد و فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی ١٣۹۶/۰۴/۲۰ ۱۲۶۳ نافذ  
۶۴ قانون حفاظت صنایع داخلی -- قانون ستندرد سازی ١٣۹۶/۰۴/۲۱ ۱۲۶۴ نافذ قانون حفاظت صنایع داخلی، شش ماه بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ و با انفاذ آن قانون حفاظت صنایع داخلی منتشره جریده رسمی شماره ۱۲۲۷ سال ۱۳۹۵ لغو میگردد
۶۵ تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی -- تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون نفت و گاز(هایدروکاربن ها) – تعدیل ‌فقرۀ (۲) مادۀ سوم‌ و مادۀ هجدهم مقررۀ ارزیابی اسناد تحصیلی – تعدیل ‌جزء (۵) فقرۀ (۲) مادۀ سی ویکم اساسنامۀ د افغانستان برشناشرکت -- ضمیمۀ شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین ١٣۹۶/۰۴/۲۵ ۱۲۶۵ نافذ تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی، ملغی میباشد

تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی، ملغی میباشد

تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون نفت و گاز(هایدروکاربن ها) ملغی بوده در جریده رسمی شماره ۱۲۷۷ نافذ میباشد

۶۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۴/۳۱ ۱۲۶۶ نافذ  
۶۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۵/۳۱ ۱۲۶۷ نافذ  
۶۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۶/۲۹ ۱۲۶۸ نافذ  
۶۹ تعدیل دربرخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی وعـواید ناشی از جرایم -- تعدیل‌‌ برخی‌ از مواد‌‌ قانون ‌معاهدات‌ و میثاق‌ های‌ بین المللی -- تعدیل مجدد مادۀ دهم مقرره حق الاجرت میدان های هوایی وتأسیسات هـوانوردی ملکی -- تعدیل ماده چهل و هشتم قانون طرزطی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی -- مقررۀ بورس هـای تحصیلات عالی نظامی درخارج از کشور -- تعدیل و ایزاد ‌در برخی ‌از مواد ‌قانون ‌ادارۀ‌ عالی تفتیش -- موافقتنامه استرداد متهمین میان جمهوری اسلامی افغـانستان وجمهوری تاجکستان ١٣۹۶/۷/۲۵ ۱۲۶۹ نافذ

تعدیل و ایزاد ‌در برخی ‌از مواد ‌قانون ‌ادارۀ‌ عالی تفتیش، ملغی میباشد

۷۰ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۷/۳۰ ۱۲۷۰ نافذ  
۷۱ مقررۀ جمع آوری اجساد، تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها -- ضمیمه شماره (1) قانون منع شکنجه -- قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی در قلمرو هوايی کشور -- قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی ١٣۹۶/۶/۰۶ ۱۲۷۱ نافذ قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی در قلمرو هوايی کشور، ملغی میباشد به جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۹۶ مراجعه شو وهم چنان ضمیمه شماره(۱)قانون شکنجه ملغی وبه جریده رسمی  شماره مسلسل ۱۳۲۱ مراجعه شود. قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی ، ملغی میباشد به جریده شماره ۱۳۲۹ مراجعه شود
۷۲  قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان ١٣۹۶/۸/۲۰ ۱۲۷۲ نافذ تعدیل، ایزاد و لغو برخی ‌از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان ‌و ساتنمنان، در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۹۴
۷۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۸/۳۱ ۱۲۷۳ نافذ  
۷۴ اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر -- مقررۀ تنظیم فعالیت بورد حمایت‌ حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) -- مقررۀ حق‌ الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی ١٣۹۶/۹/۰۸ ۱۲۷۴ نافذ  
۷۵ تعدیل‌ و ایزاد ‌در برخی از مواد قانون‌جمعیت‌ها -- قانون ‌اجتماعات، اعتصابات ‌و ‌تظاهرات -- قانون تنظیم امورمالداری ١٣۹۶/۹/۱۵ ۱۲۷۵ نافذ قانون تنظیم امورمالداری ملغی است به جریده رسمی شماره ۱۲۹۶ مراجعه شود
۷۶ مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی ١٣۹۶/۹/۱۸ ۱۲۷۶ نافذ  
۷۷ ضمیمۀ‌ شماره (۷) قانون‌ نشان ‌ها‌ ومدال ‌ها (علامه) -- ضمیمۀ ‌شماره (۸) قانون نشان ‌ها و مدال ‌ها (علامه) -- قانون ‌نفت‌ و گاز (هایدرو‌کاربن‌ها) ١٣۹۶/۹/۲۰ ۱۲۷۷ نافذ  
۷۸ قانون‌ شهرسازی‌ و مسکن -- ضمیمۀ‌ شماره (1) قانون‌ صحت‌ عامه‌ در مورد شورای‌ طبی -- فرمان‌ رئیس‌ جمهوری ‌اسلامی افغانستان‌ در مورد ایجاد ‌شورای عالی ‌کاهش‌ فقر،‌عرضۀ‌ خدمات ‌و مشارکت ‌شهروندی -- تعدیل ‌مجدد پراگراف‌ اخیرمادۀ (4) و تعدیل‌ مادۀ (9) قانون ‌کارکنان خدمات ملکی ١٣۹۶/۹/۲۷ ۱۲۷۸ نافذ ضمیمۀ‌ شماره (1) قانون‌ صحت‌ عامه‌ در مورد شورای‌ طبی،ملغی است
۷۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۰۹/۲۹ ۱۲۷۹ نافذ  
۸۰ ضمیمۀ ‌شماره (1) مقررۀ ‌بستر وحریم ‌منابع ‌آب ‌و تأسیسات‌ آبی -- قانون‌ مراسم‌ عروسی -- قانون ‌منع ‌آزار و اذیت ‌زنان و اطفال ١٣۹۶/۱۰/۹ ۱۲۸۰ نافذ  
۸۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۱۰/۳۰ ۱۲۸۱ نافذ  
۸۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۱۱/۳۰ ۱۲۸۲ نافذ  
۸۳ تعدیل‌ برخی‌ مواد‌ قانون‌ ثبت احوال‌ نفوس -- تعدیل‌ و ایزاد ‌در برخی ‌از‌ مواد مقـررۀ‌ طرز تأسیس‌ و فعالیت رسانه‌ های‌همگانی‌ خصوصی -- مقـررۀ‌ استملاک ‌پروژه‌های خطی-امتدادی ١٣۹۶/۱۲/۲ ۱۲۸۳ نافذ  
۸۴  قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ١٣۹۶/۱۲/۵ ۱۲۸۴ نافذ  
۸۵ قانون صدور فرمان تقنینی -- مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری ١٣۹۶/۱۲/۷ ۱۲۸۵ نافذ  
۸۶ تعدیل برخی ‌از مواد قانون منع‌ خشونت‌علیه ‌زن – تعدیل ‌برخی ‌از مواد ضمیمۀ شماره (1) قانون‌اجراآت‌ جزایی -- ایزاد در مادۀ 916 کود جزا -- ضمیمۀ‌ شماره (2) قانون‌ اجراآت‌ جزایی ‌در مورد تطبیق ‌بدیل‌ های ‌حبس‌ و حجز -- تعدیل‌ و ایزاد در برخی‌ از مواد قانون‌ تشکیل ‌و صلاحیت‌‌ څارنوالی ١٣۹۶/۱۲/۱۵ ۱۲۸۶ نافذ  
۸۷ موافقتنامه ‌میان‌ جمهوری‌اسلامی ‌افغانستان ‌و جمهوری کروشیا در زمینه‌ همکاری‌ های‌ جامع‌ دراز مدت -- پروتوکول ‌در ارتباط ‌به‌ همکاری‌ میان ‌وزارت امور خارجه‌ جمهوری ‌اسلامی‌ افغانستان‌‌ و وزارت کارهای‌ خارجی ‌جمهوری ‌تاجکستان -- موافقتنامه ‌میان ‌دولت‌ جمهوری ‌اسلامی ‌افغانستان و دولت‌ جمهوری ‌یونان ‌درمورد ایجاد نمایندگی‌ سیاسی -- موافقتنامه‌ استرداد مجرمین ‌میان ‌جمهوری ‌اسلامی ‌افغانستان‌ و جمهوری‌ هند -- موافقتنامه استرداد مجرمین ‌میان‌ جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان ١٣۹۶/۱۲/۱۶ ۱۲۸۷ نافذ  
۸۸ پروتوکول ‌ایجاد سیستم ارتباطات ‌سه‌ سطحی سرحدی میان قوماندانی عمومی پولیس سرحدی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان و ریاست کنترول سرحدی وزارت امنیت عـامه جمهوری مردم چین -- قـرارداد سارک برای همکاری در زمینه انرژی (برق) – کنوانسیون ‌پاریس ‌در مورد حمایت ‌از مالکیت‌های ‌صنعتی -- توافقنامـه ‌بیست ‌و یکمین‌ کنفرانس ‌اعضـای ‌پاریس کنوانسیون ‌چارچوب ‌ملل‌ متحد در مورد تغییرات اقلیم -- تعدیل و ایزاد در برخی ازمواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خـارجی در جمهـوری اسلامـی افغـانستان ١٣۹۶/۱۲/۱۹ ۱۲۸۸ نافذ  
۸۹ توافقنامه تسهیلات تجارت -- کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب -- معاهدۀ مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و دارای معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی -- یادداشت تفاهم میان ج.ا.ا و حکومت سویدن پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت ١٣۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲۸۹ نافذ  
۹۰ اساسنامۀ کمیسیون وترنری ایکو -- موافقتنامۀ قرضه بین دولت ج .ا.ا ودولت جمهوری ایتالیا در مورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیز شرق- غرب ازهرات الی چشت شریف -- قرارداد خرید و فروش برق فی مابین شرکت ملی ترکمن انرگو، مربوط وزارت انرژی ترکمنستان و د افغانستان برشنا شرکت، مربوط ج.ا.ا -- موافقتنامه درخصوص مصئونیت ها وامتیازات برای سازمان همکاری های کنفرانس اسلامی ١٣۹۶/۱۲/۲۱ ۱۲۹۰ نافذ  
۹۱ اساسنامه شورای هوانوردی ملکی -- موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند در مورد همکاری های عدلی و قضایی درمسایل مدنی و تجارتی پیرامون ابلاغ، احضاریه ، اسناد قضایی کمیسیون ها، اجرای احکام و تصامیم حکمیت -- موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی در عرصه مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد مخدر، مواد نشه آور و مواد پیش ساز آن -- اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا ١٣۹۶/۱۲/۲۲ ۱۲۹۱ نافذ  
۹۲ قانون ‌شرکت های محدودالمسؤولیت ١٣۹۶/۱۲/۲۶ ۱۲۹۲ نافذ  
۹۳ قانون افلاس ١٣۹۶/۱۲/۲۷ ۱۲۹۳ نافذ  
۹۴ تعدیل، ایزاد و لغو برخی ‌از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان ‌و ساتنمنان -- تعدیل ‌نام وزارت‌ تجارت‌ و صنایع -- حذف‌ کلمۀ‌ مستقل ‌ازعناوین ادارات‌ واحد های بودجوی مستقل ‌و اسناد تقنینی نافذ -- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی -- فهرست ‌اسناد ‌تقنینی ‌منتشرۀ جریدۀ‌ رسمی ‌سال ‌1396 ١٣۹۶/۱۲/۲۸ ۱۲۹۴ نافذ  
۹۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۶/۱۲/۲۹ ۱۲۹۵ نافذ  
۹۶ ضمیمۀ ‌شماره (۲) قانون اصول ‌محاکمات ‌‌تجارتی -- قانون‌ تنظیم ‌امور مالداری -- قانون‌ تنظیم‌ پرواز‌ طیارات و هلیکوپترهای ‌نظامی‌ دولت‌ های خارجی ‌در قلمرو هوایی ‌کشور ١٣۹۷/۰۱/۰۸ ۱۲۹۶ نافذ  
۹۷ قانون دسترسی به اطلاعات -- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی ١٣۹۷/۰۱/۱۱ ۱۲۹۷ نافذ قانون دسترسی به اطلاعات، ملغی میباشد. در جریده رسمی شماره ۱۳۵۸ نافذ است
۹۸ قانون اجراآت اداری ١٣۹۷/۰۱/۱۵ ۱۲۹۸ نافذ  
۹۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲۹۹ نافذ  
۱۰۰ قانون تنظیم ترانسپورت جاده -- قانون حمایت اجتماعی ١٣۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۰۰ نافذ  

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۶/۱۰/۱۱) ١٣۹۵/۰۷/۲۰