شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
در صورت نبودن اسناد تقنینی مورد نظر شما در این صفحه، لطف نموده History کمپیوتر خویش را با فشار دادن کلیدهای Ctrl+Shift+Del  حذف نمائید و دوباره صفحه را باز نمائید
۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۰۱
نافذ
۲ تعدیل و لغو برخی از مواد قانون گمرکات -- تعدیل مادۀ بیست و ششم قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه ج.ا.ا -- تعدیل جزء 6 فقرۀ (1) مادۀ هفدهم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات -- مقررۀ تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات -- مقررۀ تنظیم خدمات شبکۀ د یجیتلی برای تلویزیون ها ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴۰۲ نافذ  
۳ قانون فروش اجناس مستعمل ادارات دولتی -- اساسنامه شرکت دولتی ارزاق ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۳ نافذ  
۴ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۴ نافذ  
۵ تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره تنظیم امور اطفائیه -- مقرره حمایت اسرار صنعتی و تجارتی محصولات طبی و کیمیاوی زراغتی دارای مواد کیمیاوی جدید ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۵ نافذ  
۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱۴۰۶ نافذ  
۷ موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای فدرال سویس پیرامون مساعدت های تخنیکی، همکاری های مالی و کمک های بشر دوستانه -- موافقتنامه همکاری های نظامی میان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت دفاع اوکراین -- اساسنامهٔ مرکز منطقه یی ایکو برای همکاری نهاد های مبارزه با فساد و سمع شکایات -- معاهدهٔ سازمان جهانی حقوق مالکیت های فکری (WIPO) در مورد اجراها و فونوگرام ها ( مصوب به تاریخ ۲۰ دسمبر ۱۹۹۶ در جینوا) -- معاهدهٔ کاپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری ( تصویب شده در جینوا، ۲۰ دسمبر سال ۱۹۹۶) -- چارچوب موافقتنامه تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی (ISA) ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۷ نافذ  
۸ قانون کادر علمی - تخصصی طبی -- مقررۀ مساعدت مالی صحی برای منسوبین ادارات دولتی -- ایزاد دربرخی از مواد قانون اصول محاکمات تجارتی -- تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون قضایای دولت -- تعدیل، ایزاد و لغو در برخی از مواد اساسنامۀ تصدی ملی محافظت عامه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۸ نافذ  
۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۹ نافذ  
۱۰          
۱۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۰۲/۱۴ ۱۴۰۹ نافذ  
۱۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۰۳/۱۴ ۱۴۱۲ نافذ  
۱۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۰۴/۱۵ ۱۴۱۳ نافذ  
۱۴ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۰۶/۱۷ ۱۴۱۴ نافذ  
۱۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۰۷/۱۸ ۱۴۱۵ نافذ  
۱۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۰۸/۱۷ ۱۴۱۶ نافذ  
۱۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۴۴۳/۰۹/۱۹ ۱۴۱۷ نافذ  
۱۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۱۰/۲۰ ۱۴۱۸ نافذ  
۱۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۱۱/۲۲ ۱۴۱۹ نافذ  
۲۰ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۳/۱۲/۲۲ ۱۴۲۰ نافذ  
۲۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ۱۴۴۴/۰۱/۲۴ ۱۴۲۱ نافذ  

تاریخ تجدید صفحه : (۲۰۲۱/۰۹/۲۷) ۱۴۰۰/۰۷/۰۵