شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
۱
١٣٨۵/٠۷/۲١
۹۰١
نافذ
۲
١٣٨۵/٠۷/۳٠
۹۰۲
نافذ
۳
١٣٨۵/٠٣/١٠
۹۰۳
نافذ
۴
١٣٨۵/٠٣/١٠
۹۰۴
نافذ
۵
١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۵
نافذ
۶
١٣٨۵/٠۸/۳٠
۹۰۶
نافذ
۷
١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۷
نافذ
۸
١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۸
نافذ
۹
١٣٨۵/٠٣/٣١
۹۰۹
نافذ
۱۰
١٣٨۵/٠٣/٣١
۹۱۰
نافذ
۱۱
١٣٨۵/۱۱/۰۱
۹۱۱
نافذ
۱۲
١٣٨۵/۱۱/۰٥
۹۱۲
نافذ
۱۳
١٣٨۵/۱۱/۱۰
۹۱۳
نافذ
تعدیل ماده دهم قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسولیت، د رجریده رسمی شماره ۱۰۰۲

قانون شرکت های سهامی و محدود المسوولیت، ملغی میباشد

۱۴
١٣٨۵/۱۱/۱۵
۹۱۴
ملغی
۱۵
١٣٨۵/٠٥/١٠
۹۱۵
نافذ
۱۶
١٣٨۵/۱۲/۰۵
۹۱۶
نافذ
۱۷
١٣٨۵/۱۲/۱۵
۹۱۷
ملغی
۱۸
١٣٨۵/٠٥/٣١
۹۱۸
نافذ
۱۹
١٣٨۵/٠٥/٣١
۹۱۹
نافذ
۲۰
١٣٨۶/٠۱/٣۰
۹۲۰
ملغی
۲۱
١٣٨۵/٠٦/٣١
۹۲۱
نافذ
۲۲
١٣٨۵/٠٧/٠٩
۹۲۲
نافذ
۲۳
١٣٨۶/٠۴/۱۰
۹۲۳
نافذ
۲۴
١٣٨۶/٠۴/٢٠
۹۲۴
نافذ
۲۵
١٣٨۵/٠٧/٢٠
۹۲۵
نافذ
۲۶
١٣٨۵/٠٧/٢٠
۹۲۶
نافذ
۲۷
١٣٨۶/٠۶/٠٣
۹۲۷
نافذ
۲۸
١٣٨۵/٠٧/٣٠
۹۲۸
نافذ
۲۹
١٣٨۶/٠٧/۱۵
۹۲۹
ملغی
۳۰
١٣٨۵/٠٨/١٠
۹۳۰
نافذ
۳۱
١٣٨۶/٠٨/۲۶
۹۳۱
نافذ
۳۲
١٣٨۵/٠٨/١٠
۹۳۲
نافذ
۳۳
١٣٨۵/٠٨/٣٠
۹۳۳
نافذ
۳۴
١٣٨۶/٠۹/۲۶
۹۳۴
نافذ
۳۵
١٣٨۶/۱۰/۱۵
۹۳۵
نافذ
۳۶
١٣٨۶/۱۰/۲۵
۹۳۶
نافذ
۳۷
١٣٨۶/٠٩/٣٠
۹۳۷
نافذ
۳۸
١٣٨۶/٠٩/٣٠
۹۳۸
نافذ
۳۹
١٣٨۶/۱۲/۲٠
۹۳۹
نافذ
مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی ، ملغی میباشد به جریده رسمی شماره ۱۲۷۶ مراجعه شود

مقررۀ موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ملغی میباشد.

۴۰
١٣٨۶/١٠/٣٠
۹۴۰
نافذ
۴۱
١٣٨۶/۱۲/۲۹
۹۴۱
نافذ
۴۲
١٣٨۷/٠۱/۲۵
۹۴۲
نافذ
۴۳
١٣٨۷/۰١/٢٩
۹۴۳
نافذ
۴۴
١٣٨۷/۰۲/۱۰
۹۴۴
ملغی
۴۵
١٣٨۷/۰۲/۱۵
۹۴۵
نافذ
۴۶
١٣٨۷/۰۳/٢٩
۹۴۶
نافذ
۴۷
١٣٨۷/۰۳/۲۹
۹۴۷
نافذ
۴۸
١٣٨۷/۰۴/٣٠
۹۴۸
نافذ
۴۹
١٣٨۷/۰۴/۰۳
۹۴۹
نافذ
قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان، ملغی میباشد

تعديل فقره (۱) ماده سي ام قانون كوپراتيف ها، در جریده رسمی شماره ۱۰۲۰

۵۰
١٣٨۷/٠۴/۱۲
۹۵۰
نافذ
۵۱
١٣٨۷/٠۴/۱۶
۹۵۱
نافذ
تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره ۹۹۲

ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی، د رجریده رسمی شماره ۱۰۷۱

تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره ۱۱۸۰

تعدیل فقره (۳) و ایزاد فقره های (۴و۵) ضمیمه شماره (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره ۱۲۳۰

تعدیل ‌مجدد پراگراف‌ اخیرمادۀ (4) و تعدیل‌ مادۀ (9) قانون ‌کارکنان خدمات ملکی،در جریده رسمی شماره  ۱۲۷۸

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۹۴

۵۲
١٣٨۷/٠۴/۲۵
۹۵۲
نافذ
قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان ،ملغی میباشد
۵۳
١٣٨٢/٠٥/٣٠
۹۵۳
نافذ
۵۴
١٣٨۷/٠۵/۰۱
۹۵۴
نافذ
۵۵
١٣٨۷/٠۵/۰۳
۹۵۵
نافذ
۵۶
١٣٨۷/٠۵/۰۵
۹۵۶
ملغی
 
۵۷
١٣٨۷/٠۵/۰۸
۹۵۷
نافذ
قانون تدارکات منتشره جریده رسمی شماره۹۵۷ ملغی میباشد
۵۸
١٣٨۷/٠۵/۱۰
۹۵۸
ملغی
۵۹
١٣٨۷/٠۵/٣١
۹۵۹
نافذ
۶۰
١٣٨۷/٠۶/۱۶
۹۶۰
نافذ
۶۱
١٣٨۷/٠۶/۳۱
۹۶۱
نافذ
۶۲
١٣٨۷/٠۷/۳۰
۹۶۲
نافذ
۶۳
١٣٨۷/٠۸/۲۹
۹۶۳
نافذ
۶۴
١٣٨۷/٠۸/۳۰
۹۶۴
نافذ
۶۵
١٣٨۷/٠۹/۱۳
۹۶۵
نافذ
قانون محصول حق العبور ملغی میباشد
۶۶
١٣٨۷/٠۹/۱۶
۹۶۶
نافذ
۶۷
١٣٨۷/٠۹/۳۰
۹۶۷
نافذ
۶۸
۱۳۸۷/۱۰/۱۵
۹۶۸
نافذ
مقررۀ ایجاد موسسات حمل و نقل هوایی خصوصی  و تعدیل قانون پاسپورت ملغی است
۶۹
١٣٨۷/۱۰/۲۵
۹۶۹
نافذ
۷۰
١٣٨۷/۱۰/۳۰
۹۷۰
نافذ
۷۱
١٣٨۷/۱۱/۰۵
۹۷۱
نافذ
۷۲
١٣٨۷/۱۱/۲۰
۹۷۲
نافذ
۷۳
١٣٨۷/۱۱/۳۰
۹۷۳
نافذ
۷۴
١٣٨۷/۱۰/۲۵
۹۷۴
نافذ
ضمیمه شماره (1) قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان، ملغی میباشد
۷۵
١٣٨۷/۱۱/۱۵
۹۷۵
نافذ
۷۶
١٣٨۷/۱۰/۲۵
۹۷۶
نافذ
۷۷
١٣٨۷/۱۲/۲۹
۹۷۷
نافذ
۷۸
١٣٨۸/۰۱/۲۰
۹۷۸
نافذ
تعدیل قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در ج.ا.ا ، ملغی میباشد

تعدیل تعرفۀ محصول دولتی در محاکم ح.ا.ا. ملغی میباشد

۷۹
١٣٨۸/۰۱/۳۱
۹۷۹
نافذ
۸۰
١٣٨۸/۰۲/۰۶
۹۸۰
نافذ
۸۱
١٣٨۸/۰۲/۳۱
۹۸۱
نافذ
۸۲
١٣٨۸/۰۳/۲۰
۹۸۲
نافذ
۸۳
١٣٨۸/۰۳/۲۵
۹۸۳
نافذ
۸۴
١٣٨۸/۰۲/۳۱
۹۸۴
نافذ
۸۵
١٣٨۸/۰۴/۱۳
۹۸۵
نافذ
۸۶
١٣٨۸/۰۴/۱۵
۹۸۶
نافذ
۸۷
١٣٨۸/۰۲/۳۱
۹۸۷
نافذ
۸۸
١٣٨۸/۰۵/۰۵
۹۸۸
نافذ
۸۹
١٣٨۸/۰۵/۱۰
۹۸۹
نافذ
۹۰
١٣٨۸/۰۵/۱۵
۹۹۰
نافذ
۹۱
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۱
نافذ
۹۲
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۲
نافذ
۹۳
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۳
نافذ
۹۴
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۴
نافذ
۹۵
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۵
نافذ
۹۶
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۶
نافذ
۹۷
١٣٨٢/١٢/٠٦
۹۹۷
نافذ
۹۸
١٣٨٢/١٢/٠٦
۹۹۸
نافذ
۹۹
١٣٨٢/١٢/٠٦
۹۹۹
نافذ
۱۰۰
١٣٨٢/١٢/١٢
۱۰۰۰
نافذ

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۵/۰۵/۱۶) ١٣۹۴/۰۲/۲۶