شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
۱
١٣٨۵/٠۷/۲١
۹۰١
نافذ
۲
١٣٨۵/٠۷/۳٠
۹۰۲
نافذ
۳
١٣٨۵/٠٣/١٠
۹۰۳
نافذ
۴
١٣٨۵/٠٣/١٠
۹۰۴
نافذ
۵
١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۵
نافذ
۶
١٣٨۵/٠۸/۳٠
۹۰۶
نافذ
۷
١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۷
نافذ
۸
١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۸
نافذ
۹
١٣٨۵/٠٣/٣١
۹۰۹
نافذ
۱۰
١٣٨۵/٠٣/٣١
۹۱۰
نافذ
۱۱
١٣٨۵/۱۱/۰۱
۹۱۱
نافذ
۱۲
١٣٨۵/۱۱/۰٥
۹۱۲
نافذ
۱۳
١٣٨۵/۱۱/۱۰
۹۱۳
نافذ
تعدیل ماده دهم قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسولیت، د رجریده رسمی شماره ۱۰۰۲

قانون شرکت های سهامی و محدود المسوولیت، ملغی میباشد

۱۴
١٣٨۵/۱۱/۱۵
۹۱۴
ملغی
۱۵
١٣٨۵/٠٥/١٠
۹۱۵
نافذ
۱۶
١٣٨۵/۱۲/۰۵
۹۱۶
نافذ
۱۷
١٣٨۵/۱۲/۱۵
۹۱۷
ملغی
۱۸
١٣٨۵/٠٥/٣١
۹۱۸
نافذ
۱۹
١٣٨۵/٠٥/٣١
۹۱۹
نافذ
۲۰
١٣٨۶/٠۱/٣۰
۹۲۰
ملغی
۲۱
١٣٨۵/٠٦/٣١
۹۲۱
نافذ
۲۲
١٣٨۵/٠٧/٠٩
۹۲۲
نافذ
۲۳
١٣٨۶/٠۴/۱۰
۹۲۳
نافذ
تعدیلات در جراید رسمی  شماره ۱۰۶۸ و ۱۳۲۱
۲۴
١٣٨۶/٠۴/٢٠
۹۲۴
نافذ
۲۵
١٣٨۵/٠٧/٢٠
۹۲۵
نافذ
۲۶
١٣٨۵/٠٧/٢٠
۹۲۶
نافذ
۲۷
١٣٨۶/٠۶/٠٣
۹۲۷
نافذ
۲۸
١٣٨۵/٠٧/٣٠
۹۲۸
نافذ
۲۹
١٣٨۶/٠٧/۱۵
۹۲۹
ملغی
نافذ در جریده رسمی شماره ۱۳۲۴
۳۰
١٣٨۵/٠٨/١٠
۹۳۰
نافذ
۳۱
١٣٨۶/٠٨/۲۶
۹۳۱
نافذ
۳۲
١٣٨۵/٠٨/١٠
۹۳۲
نافذ
۳۳
١٣٨۵/٠٨/٣٠
۹۳۳
نافذ
۳۴
١٣٨۶/٠۹/۲۶
۹۳۴
نافذ
۳۵
١٣٨۶/۱۰/۱۵
۹۳۵
نافذ
۳۶
١٣٨۶/۱۰/۲۵
۹۳۶
نافذ
۳۷
١٣٨۶/٠٩/٣٠
۹۳۷
نافذ
۳۸
١٣٨۶/٠٩/٣٠
۹۳۸
نافذ
۳۹
١٣٨۶/۱۲/۲٠
۹۳۹
نافذ
مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی ، ملغی میباشد به جریده رسمی شماره ۱۲۷۶ مراجعه شود

مقررۀ موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ملغی میباشد.

۴۰
١٣٨۶/١٠/٣٠
۹۴۰
نافذ
۴۱
١٣٨۶/۱۲/۲۹
۹۴۱
نافذ
۴۲
١٣٨۷/٠۱/۲۵
۹۴۲
نافذ
۴۳
١٣٨۷/۰١/٢٩
۹۴۳
نافذ
۴۴
١٣٨۷/۰۲/۱۰
۹۴۴
ملغی
۴۵
١٣٨۷/۰۲/۱۵
۹۴۵
ملغی
 
۴۶
١٣٨۷/۰۳/٢٩
۹۴۶
نافذ
۴۷
١٣٨۷/۰۳/۲۹
۹۴۷
نافذ
۴۸
١٣٨۷/۰۴/٣٠
۹۴۸
نافذ
۴۹
١٣٨۷/۰۴/۰۳
۹۴۹
نافذ
قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان، ملغی میباشد به جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۵۷ نافذ میباشد.

تعديل فقره (۱) ماده سي ام قانون كوپراتيف ها، در جریده رسمی شماره ۱۰۲۰

۵۰
١٣٨۷/٠۴/۱۲
۹۵۰
ملغی
در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۳۵۵ نافذ میباشد
۵۱
١٣٨۷/٠۴/۱۶
۹۵۱
نافذ
تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره ۹۹۲

ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی، د رجریده رسمی شماره ۱۰۷۱

تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره ۱۱۸۰

تعدیل فقره (۳) و ایزاد فقره های (۴و۵) ضمیمه شماره (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره ۱۲۳۰

تعدیل ‌مجدد پراگراف‌ اخیرمادۀ (4) و تعدیل‌ مادۀ (9) قانون ‌کارکنان خدمات ملکی،در جریده رسمی شماره  ۱۲۷۸

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۹۴

۵۲
١٣٨۷/٠۴/۲۵
۹۵۲
نافذ
قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان ،ملغی میباشد، نافذ آن در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۴۴
۵۳
١٣٨٢/٠٥/٣٠
۹۵۳
نافذ
۵۴
١٣٨۷/٠۵/۰۱
۹۵۴
نافذ
۵۵
١٣٨۷/٠۵/۰۳
۹۵۵
نافذ
۵۶
١٣٨۷/٠۵/۰۵
۹۵۶
ملغی
قانون حمایت حقوق مولف، مصنف و هنرمند و محقق(کاپی رایت) در جریده رسمی شماره ۱۲۳۰

قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۲۷

۵۷
١٣٨۷/٠۵/۰۸
۹۵۷
ملغی
۵۸
١٣٨۷/٠۵/۱۰
۹۵۸
ملغی
قانون تنظیم امور زمینداری در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۵۴ نافذ میباشد
۵۹
١٣٨۷/٠۵/٣١
۹۵۹
نافذ
۶۰
١٣٨۷/٠۶/۱۶
۹۶۰
نافذ
۶۱
١٣٨۷/٠۶/۳۱
۹۶۱
نافذ
۶۲
١٣٨۷/٠۷/۳۰
۹۶۲
نافذ
۶۳
١٣٨۷/٠۸/۲۹
۹۶۳
نافذ
۶۴
١٣٨۷/٠۸/۳۰
۹۶۴
نافذ
۶۵
١٣٨۷/٠۹/۱۳
۹۶۵
نافذ
قانون محصول حق العبور ملغی میباشد، نافذ آن در جریده رسمی شماره ۱۰۹۱ است.

تعدیل مجدد فقره (۱) ماده چهاردهم مقرره کرایه و سفریه ملغی میباشد

۶۶
١٣٨۷/٠۹/۱۶
۹۶۶
نافذ
 تعدیل ماده شصت و یکم قانون کار، در جریده رسمی شماره ۱۲۳۰ و ۱۰۸۶ میباشد.
۶۷
١٣٨۷/٠۹/۳۰
۹۶۷
نافذ
۶۸
۱۳۸۷/۱۰/۱۵
۹۶۸
نافذ
مقررۀ ایجاد موسسات حمل و نقل هوایی خصوصی  و تعدیل قانون پاسپورت ملغی است

فرمان رئیس جمهور ا.ا. در مورد تعلیق بعضی مواد قانون پاسپورت ملغی میباشد. قانون پاسپو رت در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۱۹۳ میباشد.

۶۹
١٣٨۷/۱۰/۲۵
۹۶۹
نافذ
تعدیلات قانون در جراید رسمی شماره مسلسل : ۱۰۸۶ و ۱۰۱۳
۷۰
١٣٨۷/۱۰/۳۰
۹۷۰
نافذ
۷۱
١٣٨۷/۱۱/۰۵
۹۷۱
نافذ
تعدیل قانون تدارکات ملغی میباشد و قانون تدارکات در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۲۳ نافذ میباشد
۷۲
١٣٨۷/۱۱/۲۰
۹۷۲
نافذ
قانون معادن ملغی میباشد، به جریده رسمی شماره مسلسل ۱۱۴۳ مراجعه شود.

تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون نفت و گاز(هایدروکاربن ها)، در جریده رسمی شماره ۱۲۶۵

۷۳
١٣٨۷/۱۱/۳۰
۹۷۳
نافذ
۷۴
١٣٨۷/۱۰/۲۵
۹۷۴
نافذ
ضمیمه شماره (1) قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان، ملغی میباشد، قانون اکادمی علوم در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۵۷ نافذ میباشد.
۷۵
١٣٨۷/۱۱/۱۵
۹۷۵
نافذ
۷۶
١٣٨۷/۱۰/۲۵
۹۷۶
نافذ
۷۷
١٣٨۷/۱۲/۲۹
۹۷۷
نافذ
۷۸
١٣٨۸/۰۱/۲۰
۹۷۸
نافذ
تعدیل قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در ج.ا.ا ، ملغی میباشد

تعدیل تعرفۀ محصول دولتی در محاکم ح.ا.ا. ملغی میباشد

۷۹
١٣٨۸/۰۱/۳۱
۹۷۹
نافذ
۸۰
١٣٨۸/۰۲/۰۶
۹۸۰
ملغی
 
۸۱
١٣٨۸/۰۲/۳۱
۹۸۱
نافذ
۸۲
١٣٨۸/۰۳/۲۰
۹۸۲
نافذ
۸۳
١٣٨۸/۰۳/۲۵
۹۸۳
نافذ
۸۴
١٣٨۸/۰۲/۳۱
۹۸۴
نافذ
۸۵
١٣٨۸/۰۴/۱۳
۹۸۵
نافذ
۸۶
١٣٨۸/۰۴/۱۵
۹۸۶
نافذ
۸۷
١٣٨۸/۰۲/۳۱
۹۸۷
نافذ
۸۸
١٣٨۸/۰۵/۰۵
۹۸۸
نافذ
۸۹
١٣٨۸/۰۵/۱۰
۹۸۹
نافذ
۹۰
١٣٨۸/۰۵/۱۵
۹۹۰
نافذ
۹۱
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۱
نافذ
۹۲
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۲
نافذ
۹۳
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۳
نافذ
۹۴
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۴
نافذ
۹۵
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۵
نافذ
۹۶
١٣٨٢/١١/٣٠
۹۹۶
نافذ
۹۷
١٣٨٢/١٢/٠٦
۹۹۷
نافذ
۹۸
١٣٨٢/١٢/٠٦
۹۹۸
نافذ
۹۹
١٣٨٢/١٢/٠٦
۹۹۹
نافذ
۱۰۰
١٣٨٢/١٢/١٢
۱۰۰۰
نافذ

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۵/۰۵/۱۶) ١٣۹۴/۰۲/۲۶