شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
در صورت نبودن اسناد تقنینی مورد نظر شما در این صفحه، لطف نموده History کمپیوتر خویش را با فشار دادن کلیدهای Ctrl+Shift+Del  حذف نمائید و دوباره صفحه را باز نمائید
۱
 ۱۳۹۷/۲/۳۱
۱۳۰۱
نافذ
۲ تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان -- تعدیل مجدد ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه -- مقرره تنظیم امور امتحانات کانکور  ١٣۹۷/۳/۲۰ ۱۳۰۲ نافذ تعدیل مجدد ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه، ملغی میباشد
۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۳/۳۱   ۱۳۰۳ نافذ  
۴ مقرره آرشیف اسناد سیاست خارجی -- تعدیل برخی از مواد قانون کنترول تنباکو و دخانیات  ١٣۹۷/۴/۰۲    ۱۳۰۴ نافذ  
۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۴/۳۱ ۱۳۰۵ نافذ  
۶ مقررۀ شورای عالی کار -- مقررۀ شرایط کار کارکنان روزمزد -- مقررۀ حل اختلافات ناشی از کار -- مقررۀ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی ١٣۹۷/۵/۲۰ ۱۳۰۶ نافذ  
۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۵/۲۷ ۱۳۰۷ نافذ  
۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۶/۲۸ ۱۳۰۸ نافذ  
۹ تعدیل ‌و ایزاد در برخی از مواد قانون ‌قضایای ‌دولت -- قانون‌ طرز تحصیل ‌حقوق ١٣۹۷/۶/۳۱   ۱۳۰۹ نافذ  
۱۰ تعدیل ‌نام وزارت ‌تجارت ‌و صنایع -- تعدیل ‌فقرۀ (3) مادۀ‌ بیست‌ دوم قانون‌ ادارۀ امور مالی‌ و مصارف ‌عامه -- تعدیل ‌و ایزاد در برخی ‌از مواد قانون ‌ادارۀ‌ امور مالیات -- تعدیل‌ برخی ‌از مواد اساسنامه شرکت ‌زراعتی‌ وادی‌ ننگرهار -- تعدیل ‌وایزاد برخی ‌از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی ١٣۹۷/۷/۱۰ ۱۳۱۰ نافذ  
۱۱ اساسنامه ‌محکمه‌ جزایی بین‌المللی (اساسنامه ‌روم) کنفرانس دیپلوماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان‌ ملل ‌متحد پیرامون تأسیس‌ محکمۀ‌ جزایی ‌بین ‌المللی ١٣۹۷/۷/۱۱ ۱۳۱۱ نافذ  
۱۲ مقرره مراقبت (تفتیش) و رهنمایی ‌کار -- قانون خط ‌آهن -- تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان ١٣۹۷/۷/۱۴ ۱۳۱۲ نافذ  
۱۳ قانون طی مراحل اسناد تقنینی -- قانون تربیت بدنی و ورز ش -- ضمیمه شماره (1) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی ١٣۹۷/۷/۱۶ ۱۳۱۳ نافذ  
۱۴ قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری -- ضمیمه شماره (1) کود جزا در مورد جرایم نظامی -- قانون مبارزه با فساد اداری ١٣۹۷/۷/۱۸ ۱۳۱۴ نافذ  
۱۵ قانون معادن ١٣۹۷/۷/۲۱ ۱۳۱۵ نافذ  
۱۶  قانون شاروالی ها ١٣۹۷/۷/۲۳ ۱۳۱۶ نافذ  
۱۷ ضمیمه ‌شماره (2) قانون ‌اصول ‌محاکمات ‌تجارتی -- تعدیل‌ ماده ‌هجدهم‌ قانون ثبت ‌احوال ‌نفوس -- تعدیل‌ و ایزاد برخی ‌از مواد قانون تنظیم ‌امور زمینداری -- قانون ‌امور ترجمه ‌و تصدیق اسناد رسمی ١٣۹۷/۷/۲۵ ۱۳۱۷ نافذ  
۱۸ ضمیمۀ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه -- ایزاد در مادۀ سه صدوپنجاهم قانون اجراآت جزایی -- ایزاد درمادۀ 461 کود جزا -- تعدیل مواد دهم و دوازدهم ضمیمۀ شماره (1) قانون اجراآت جزایی -- انفاذ‌ مجدد قانون ‌تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ‌ها، قرارها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری ١٣۹۷/۷/۲۹  ۱۳۱۸ نافذ  
۱۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۷/۳۰  ۱۳۱۹ نافذ  
۲۰ سند پذیرش پروتوکول تعدیل موافقتنامه مراکش در مورد تأسیس سازمان تجارت جهانی -- تعدیل مادۀ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک -- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز -- موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیایي مرکزی -- منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) ١٣۹۷/۸/۱   ۱۳۲۰ نافذ  
۲۱  قانون منع شکنجه--ایزاد وتعدیل در برخی ازمواد قانون محابس وتوقیف خانه ها--فرمان رییس ج.ا.ا درمورد تشخیص وتوزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد واعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنند گان، بیجا شد گان داخلی وفامیل های شهدای نیروهای امنیتی ودفاعی کشور--تعدیل دربرخی از مواد قانون استملاک--تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد مقرره حق الاجرت میدان های هوائی وتأسیسات هوانوردی ملکی ١٣۹۷/۸/۹    ۱۳۲۱ نافذ  
۲۲ قانون مشارکت عامه وخصوصی--قانون شرکت های دولتی ١٣۹۷/۸/۱۵ ۱۳۲۲  نافذ  
۲۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۸/۳۰ ۱۲۲۳ نافذ  
۲۴ مقررۀ تنظیم بورس های ملکی -- مقررۀ تعلیمات غیرحضوری -- مقررۀ تحصیلات عالی فوق ‌لیسانس ‌(ماستری و دوکتورا) -- مقررۀ غنی سازی آرد گندم و روغن های خوراکی ١٣۹۷/۹/۱۴ ۱۳۲۴ نافذ  
۲۵  قانون شرکت انکشاف زمین -- اساسنامه شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان ١٣۹۷/۹/۱۷ ۱۳۲۵ نافذ  
۲۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۹/۲۸ ۱۳۲۶ نافذ  
۲۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۲۷ نافذ  
۲۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۲۸ نافذ  
۲۹ تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه -- قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی -- تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات ١٣۹۷/۱۲/۱ ۱۳۲۹ نافذ  
۳۰ میثاق حقوق طفل در اسلام -- توافقنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) -- موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبکستان درمورد محلات بازرسی مرزی ١٣۹۷/۱۲/۵  ۱۳۳۰ نافذ  
۳۱ قانون محاسبین مسلکی -- مقررۀ تنظیم کادر گمرکات -- تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس مؤسسات تعلیمات مسلکی ١٣۹۷/۱۲/۱۱  ۱۳۳۱ نافذ  
۳۲ مقرره تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی ١٣۹۷/۱۲/۱۵  ۱۳۳۲ نافذ  
۳۳ موافقتنامۀ همکاری ها در مورد مشارکت و توسعه میان دولت ج.ا.ا در یک جانب و اتحادیه اروپا وکشورهای عضو آن درجانب دیگر -- موافقتنامه میان وزارت امورداخله ج.ا.ا و وزارت امور داخله جمهوری ازبکستان در عرصه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان وپیش سازهای آن -- موافقتنامه درمورد همکاری های امنیتی میان ج.ا.ا وحکومت امارات متحده عربی -- موافقتنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو ایکو -- موافقتنامه میان حکومت ج.ا.ا وحکومت جمهوری ازبکستان درمورد ترانزیت اموال ١٣۹۷/۱۲/۱۸  ۱۳۳۳ نافذ  
۳۴ قانون‌ حمایت‌ حقوق‌ طفل ١٣۹۷/۱۲/۲۰  ۱۳۳۴ نافذ  
۳۵          
۳۶          
۳۷ مقرره حفاظت از شعاع آیونایز کننده -- فهرست اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی سال 1397 ١٣۹۷/۱۲/۲۸  ۱۳۳۷ نافذ  
۳۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۳۸ نافذ  
۳۹ تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری -- تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون رهنمای معاملات -- ایزاد فقرۀ (3) در مادۀ (28) قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی -- تعدیل مادۀ (60) قانون طرز تحصیل حقوق -- ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت -- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها -- مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس ١٣۹۸/۱/۳   ۱۳۳۹ نافذ  
۴۰          
۴۱ قانون تنظیم امور اتاق ها -- تعدیل، ایزاد ولغو برخی از مواد قانون شاروالی ها -- تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی ١٣۹۸/۱/۱۰  ۱۳۴۱ نافذ  
۴۲ قانون تنظیم امور شوراهای محلی -- ضمیمۀ شماره (۳) قانون اصول محاکمات تجارتی -- ایزاد دربرخی از مواد قانون اصول محاکمات تجارتی ١٣۹۸/۱/۲۵  ۱۳۴۲ نافذ  
۴۳ قانون محصول محاکم -- مقررۀ جبران خسارۀ ضررصحی مرتبط به کار -- مقررۀ تعلیمات قضائی ١٣۹۸/۱/۲۷  ۱۳۴۳ نافذ  
۴۴ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۱/۳۱ ۱۳۴۴ نافذ  
۴۵ تعدیل وحذف در برخی از مواد قانون خط آهن -- تعدیل ولغو برخی از مواد قانون تنظیم تراسپورت جاده -- مقرره حفاظت نباتات وقرنطین -- مقرره معاش وامتیازات اعضای کادرعلمی‌موسسات تحصیلات عالی ١٣۹۸/۲/۱  ۱۳۴۵ نافذ  
۴۶ قانون امور ذاتی ‌سربازان -- مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی ١٣۹۸/۲/۱۵  ۱۳۴۶ نافذ  
۴۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۲/۳۱ ۱۳۴۷ نافذ  
۴۸ مقرره تنظیم، اجراآت و فعالیت های اداره دارالافتای ستره محکمه -- تعدیل نام اساسنامه تصدی امنیتی -- تعدیل، ایزاد ولغو برخی از مواد مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور ١٣۹۸/۳/۲۷ ۱۳۴۸ نافذ  
۴۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۳/۳۰ ۱۳۴۹ نافذ  
۵۰ مقررۀ تنظیم وظایف وزارت عدلیه ١٣۹۸/۴/۵  ۱۳۵۰ نافذ  
۵۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۴/۳۱  ۱۳۵۱ نافذ  
۵۲ مقررۀ موسسات تحصیلات عالی خصوصی ١٣۹۸/۵/۱۰  ۱۳۵۲ نافذ  
۵۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۵/۳۱  ۱۳۵۳ نافذ  
۵۴ مقرره مواد نور افشان-- مقرره تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR System) ١٣۹۸/۶/۵  ۱۳۵۴ نافذ  
۵۵ مقرره تنظیم مساعدت حقوقی ١٣۹۸/۶/۲۴  ۱۳۵۵ نافذ  
۵۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۶/۳۱  ۱۳۵۶ نافذ  
۵۷          
۵۸ قانون دسترسی به اطلاعات -- مقرره صحت روانی ١٣۹۸/۷/۲۸ ۱۳۵۸ نافذ  
۵۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۷/۳۰ ۱۳۵۹ نافذ  
۶۰          
۶۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۸/۳۰ ۱۳۶۲ نافذ  
۶۲ مقرره تنظیم کادر تدارکات ١٣۹۸/۹/۱۰ ۱۳۶۲ نافذ  
۶۳          
۶۴ مقرره مالیه بر ارزش افزوده ١٣۹۸/۱۰/۳ ۱۳۶۴ نافذ  

تاریخ تجدید صفحه : (۲۰۱۸/۱۰/۰۳) ١٣۹۷/۰۷/۱۱