شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
در صورت نبودن اسناد تقنینی مورد نظر شما در این صفحه، لطف نموده History کمپیوتر خویش را با فشار دادن کلیدهای Ctrl+Shift+Del  حذف نمائید و دوباره صفحه را باز نمائید
۱
 ۱۳۹۷/۲/۳۱
۱۳۰۱
نافذ
۲ تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان -- تعدیل مجدد ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه -- مقرره تنظیم امور امتحانات کانکور  ١٣۹۷/۳/۲۰ ۱۳۰۲ نافذ تعدیل مجدد ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه، ملغی میباشد
۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۳/۳۱   ۱۳۰۳ نافذ  
۴ مقرره آرشیف اسناد سیاست خارجی -- تعدیل برخی از مواد قانون کنترول تنباکو و دخانیات  ١٣۹۷/۴/۰۲    ۱۳۰۴ نافذ  
۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۴/۳۱ ۱۳۰۵ نافذ  
۶ مقررۀ شورای عالی کار -- مقررۀ شرایط کار کارکنان روزمزد -- مقررۀ حل اختلافات ناشی از کار -- مقررۀ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی ١٣۹۷/۵/۲۰ ۱۳۰۶ نافذ  
۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۵/۲۷ ۱۳۰۷ نافذ  
۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۶/۲۸ ۱۳۰۸ نافذ  
۹ تعدیل ‌و ایزاد در برخی از مواد قانون ‌قضایای ‌دولت -- قانون‌ طرز تحصیل ‌حقوق ١٣۹۷/۶/۳۱   ۱۳۰۹ ملغی  
۱۰ تعدیل ‌نام وزارت ‌تجارت ‌و صنایع -- تعدیل ‌فقرۀ (3) مادۀ‌ بیست‌ دوم قانون‌ ادارۀ امور مالی‌ و مصارف ‌عامه -- تعدیل ‌و ایزاد در برخی ‌از مواد قانون ‌ادارۀ‌ امور مالیات -- تعدیل‌ برخی ‌از مواد اساسنامه شرکت ‌زراعتی‌ وادی‌ ننگرهار -- تعدیل ‌وایزاد برخی ‌از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی ١٣۹۷/۷/۱۰ ۱۳۱۰ نافذ  
۱۱ اساسنامه ‌محکمه‌ جزایی بین‌المللی (اساسنامه ‌روم) کنفرانس دیپلوماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان‌ ملل ‌متحد پیرامون تأسیس‌ محکمۀ‌ جزایی ‌بین ‌المللی ١٣۹۷/۷/۱۱ ۱۳۱۱ نافذ  
۱۲ مقرره مراقبت (تفتیش) و رهنمایی ‌کار -- قانون خط ‌آهن -- تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان ١٣۹۷/۷/۱۴ ۱۳۱۲ نافذ قانون خط ‌آهن، ملغی میباشد
۱۳ قانون طی مراحل اسناد تقنینی -- قانون تربیت بدنی و ورز ش -- ضمیمه شماره (1) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی ١٣۹۷/۷/۱۶ ۱۳۱۳ نافذ قانون طی مراحل اسناد تقنینی، رد گردیده است
۱۴ قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری -- ضمیمه شماره (1) کود جزا در مورد جرایم نظامی -- قانون مبارزه با فساد اداری ١٣۹۷/۷/۱۸ ۱۳۱۴ نافذ  
۱۵ قانون معادن ١٣۹۷/۷/۲۱ ۱۳۱۵ نافذ  
۱۶  قانون شاروالی ها ١٣۹۷/۷/۲۳ ۱۳۱۶ نافذ  
۱۷ ضمیمه ‌شماره (2) قانون ‌اصول ‌محاکمات ‌تجارتی -- تعدیل‌ ماده ‌هجدهم‌ قانون ثبت ‌احوال ‌نفوس -- تعدیل‌ و ایزاد برخی ‌از مواد قانون تنظیم ‌امور زمینداری -- قانون ‌امور ترجمه ‌و تصدیق اسناد رسمی ١٣۹۷/۷/۲۵ ۱۳۱۷ نافذ  
۱۸ ضمیمۀ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه -- ایزاد در مادۀ سه صدوپنجاهم قانون اجراآت جزایی -- ایزاد درمادۀ 461 کود جزا -- تعدیل مواد دهم و دوازدهم ضمیمۀ شماره (1) قانون اجراآت جزایی -- انفاذ‌ مجدد قانون ‌تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ‌ها، قرارها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری ١٣۹۷/۷/۲۹  ۱۳۱۸ نافذ  
۱۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۷/۳۰  ۱۳۱۹ نافذ  
۲۰ سند پذیرش پروتوکول تعدیل موافقتنامه مراکش در مورد تأسیس سازمان تجارت جهانی -- تعدیل مادۀ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک -- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز -- موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیایي مرکزی -- منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) ١٣۹۷/۸/۱   ۱۳۲۰ نافذ  
۲۱  قانون منع شکنجه--ایزاد وتعدیل در برخی ازمواد قانون محابس وتوقیف خانه ها--فرمان رییس ج.ا.ا درمورد تشخیص وتوزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد واعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنند گان، بیجا شد گان داخلی وفامیل های شهدای نیروهای امنیتی ودفاعی کشور--تعدیل دربرخی از مواد قانون استملاک--تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد مقرره حق الاجرت میدان های هوائی وتأسیسات هوانوردی ملکی ١٣۹۷/۸/۹    ۱۳۲۱ نافذ ایزاد وتعدیل در برخی ازمواد قانون محابس وتوقیف خانه ها، ملغی میباشد
۲۲ قانون مشارکت عامه وخصوصی--قانون شرکت های دولتی ١٣۹۷/۸/۱۵ ۱۳۲۲  نافذ  
۲۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۸/۳۰ ۱۲۲۳ نافذ  
۲۴ مقررۀ تنظیم بورس های ملکی -- مقررۀ تعلیمات غیرحضوری -- مقررۀ تحصیلات عالی فوق ‌لیسانس ‌(ماستری و دوکتورا) -- مقررۀ غنی سازی آرد گندم و روغن های خوراکی ١٣۹۷/۹/۱۴ ۱۳۲۴ نافذ  
۲۵  قانون شرکت انکشاف زمین -- اساسنامه شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان ١٣۹۷/۹/۱۷ ۱۳۲۵ نافذ  
۲۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۹/۲۸ ۱۳۲۶ نافذ  
۲۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۲۷ نافذ  
۲۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۲۸ نافذ  
۲۹ تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه -- قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی -- تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات ١٣۹۷/۱۲/۱ ۱۳۲۹ نافذ  
۳۰ میثاق حقوق طفل در اسلام -- توافقنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) -- موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبکستان درمورد محلات بازرسی مرزی ١٣۹۷/۱۲/۵  ۱۳۳۰ نافذ  
۳۱ قانون محاسبین مسلکی -- مقررۀ تنظیم کادر گمرکات -- تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس مؤسسات تعلیمات مسلکی ١٣۹۷/۱۲/۱۱  ۱۳۳۱ نافذ  
۳۲ مقرره تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی ١٣۹۷/۱۲/۱۵  ۱۳۳۲ نافذ  
۳۳ موافقتنامۀ همکاری ها در مورد مشارکت و توسعه میان دولت ج.ا.ا در یک جانب و اتحادیه اروپا وکشورهای عضو آن درجانب دیگر -- موافقتنامه میان وزارت امورداخله ج.ا.ا و وزارت امور داخله جمهوری ازبکستان در عرصه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان وپیش سازهای آن -- موافقتنامه درمورد همکاری های امنیتی میان ج.ا.ا وحکومت امارات متحده عربی -- موافقتنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو ایکو -- موافقتنامه میان حکومت ج.ا.ا وحکومت جمهوری ازبکستان درمورد ترانزیت اموال ١٣۹۷/۱۲/۱۸  ۱۳۳۳ نافذ  
۳۴ قانون‌ حمایت‌ حقوق‌ طفل ١٣۹۷/۱۲/۲۰  ۱۳۳۴ نافذ  
۳۵ اساسنامۀ مرکز بین المللی زراعت و علوم حیاتی -- موافقتنامۀ قرضه میان ج.ا.ا و بانک انکشافی اسلامی در مورد تطبیق (مرحله اول) پروژۀ حلقوی شهرکابل -- موافقتنامۀ میان‌ حکومت ‌ج.ا.ا و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد تأمین امنیت پل ترمذ- حیرتان -- موافقتنامۀ وسایط نقلیه موتوردار در مورد تنظیم عبور و مرور وسایط مسافربری، شخصی و باربری میان ج .ا .ا و جمهوری هند ١٣۹۷/۱۲/۲۲  ۱۳۳۵ نافذ  
۳۶ موافقتنامه همکاری میان ج.ا.ا و جمهوری پولند -- موافقتنامۀ همکاری های ترانزیتی و ترانسپورتی (موافقتنامه راه لاجورد) -- معاهده میان ج.ا.ا و جمهوری ازبکستان در مورد مساعدت های حقوقی در موضوعات مدنی، فامیلی و جنایی -- توافقنامۀ جایگاه ووظایف کمیسیون بین المللی در بارۀ افراد مفقودالاثر ١٣۹۷/۱۲/۲۷   ۱۳۳۶ نافذ  
۳۷ مقرره حفاظت از شعاع آیونایز کننده -- فهرست اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی سال 1397 ١٣۹۷/۱۲/۲۸  ۱۳۳۷ نافذ  
۳۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۷/۱۲/۲۹  ۱۳۳۸ نافذ  
۳۹ تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری -- تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون رهنمای معاملات -- ایزاد فقرۀ (3) در مادۀ (28) قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی -- تعدیل مادۀ (60) قانون طرز تحصیل حقوق -- ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت -- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها -- مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس ١٣۹۸/۱/۳   ۱۳۳۹ نافذ ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت، ملغی میباشد
۴۰ کنوانسیون حمل و نقل بین المللی خط آهن کتیف 1999 (COTIF) ١٣۹۸/۱/۵   ۱۳۴۰ نافذ  
۴۱ قانون تنظیم امور اتاق ها -- تعدیل، ایزاد ولغو برخی از مواد قانون شاروالی ها -- تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی ١٣۹۸/۱/۱۰  ۱۳۴۱ نافذ  
۴۲ قانون تنظیم امور شوراهای محلی -- ضمیمۀ شماره (۳) قانون اصول محاکمات تجارتی -- ایزاد دربرخی از مواد قانون اصول محاکمات تجارتی ١٣۹۸/۱/۲۵  ۱۳۴۲ نافذ ضمیمۀ شماره (۳) قانون اصول محاکمات تجارتی، ملغی میباشد

ایزاد دربرخی از مواد قانون اصول محاکمات تجارتی، ملغی میباشد

۴۳ قانون محصول محاکم -- مقررۀ جبران خسارۀ ضررصحی مرتبط به کار -- مقررۀ تعلیمات قضائی ١٣۹۸/۱/۲۷  ۱۳۴۳ نافذ  
۴۴ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۱/۳۱ ۱۳۴۴ نافذ  
۴۵ تعدیل وحذف در برخی از مواد قانون خط آهن -- تعدیل ولغو برخی از مواد قانون تنظیم تراسپورت جاده -- مقرره حفاظت نباتات وقرنطین -- مقرره معاش وامتیازات اعضای کادرعلمی‌موسسات تحصیلات عالی ١٣۹۸/۲/۱  ۱۳۴۵ نافذ تعدیل وحذف در برخی از مواد قانون خط آهن، ملغی میباشد
۴۶ قانون امور ذاتی ‌سربازان -- مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی ١٣۹۸/۲/۱۵  ۱۳۴۶ نافذ  
۴۷ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۲/۳۱ ۱۳۴۷ نافذ  
۴۸ مقرره تنظیم، اجراآت و فعالیت های اداره دارالافتای ستره محکمه -- تعدیل نام اساسنامه تصدی امنیتی -- تعدیل، ایزاد ولغو برخی از مواد مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور ١٣۹۸/۳/۲۷ ۱۳۴۸ نافذ  
۴۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۳/۳۰ ۱۳۴۹ نافذ  
۵۰ مقررۀ تنظیم وظایف وزارت عدلیه ١٣۹۸/۴/۵  ۱۳۵۰ نافذ  
۵۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۴/۳۱  ۱۳۵۱ نافذ  
۵۲ مقررۀ موسسات تحصیلات عالی خصوصی ١٣۹۸/۵/۱۰  ۱۳۵۲ نافذ  
۵۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۵/۳۱  ۱۳۵۳ نافذ  
۵۴ مقرره مواد نور افشان-- مقرره تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR System) ١٣۹۸/۶/۵  ۱۳۵۴ نافذ  
۵۵ مقرره تنظیم مساعدت حقوقی ١٣۹۸/۶/۲۴  ۱۳۵۵ نافذ  
۵۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۶/۳۱  ۱۳۵۶ نافذ  
۵۷ تفاهم نامه اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان شرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجکستان در راستای توسعه همکاری ها در بخش خط آهن -- موافقتنامه میان ج.ا.ا و حکومت امارات متحده عربی پیرامون مبادله زمین در شهرهای کابل و ابوظبی جهت اعمار ساختمان های نمایندگی های سیاسی -- اعلامیه مشترک در عرصه ایجاد روابط د یپلوماتیک میان ج.ا.ا و جمهوری سیشل -- اساسنامه انستیتوت معیارها و میترولوژی کشورهای اسلامی (SMIIC) ١٣۹۸/۷/۱۰  ۱۳۵۷ نافذ  
۵۸ قانون دسترسی به اطلاعات -- مقرره صحت روانی ١٣۹۸/۷/۲۸ ۱۳۵۸ نافذ  
۵۹ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۷/۳۰ ۱۳۵۹ نافذ  
۶۰ مقرره پرورشگاه ها ١٣۹۸/۸/۲۵ ۱۳۶۰ نافذ  
۶۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۸/۳۰ ۱۳۶۲ نافذ  
۶۲ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله -- مقرره تنظیم کادر تدارکات ١٣۹۸/۹/۱۰ ۱۳۶۲ نافذ  
۶۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۹/۳۰ ۱۳۶۳ نافذ  
۶۴ مقرره مالیه بر ارزش افزوده ١٣۹۸/۱۰/۳ ۱۳۶۴ نافذ  
۶۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۶۵ نافذ  
۶۶ مقرره معدن کاری ١٣۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۶۶ نافذ  
۶۷ قانون تنظیم امور آب ١٣۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۶۷ نافذ  
۶۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۶۸ نافذ  
۶۹ موافقتنامه امتیازات و مصونیت های صندوق جهانی ( (Global Fundجهت مبارزه با ایدز، توبرکلوز و ملاریا -- معاهده مشارکت استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان -- موافقتنامه قرضه پروژه اعمار صد باب مکتب در افغانستان فی مابین صندوق انکشافی عربستان سعودی و دولت ج .ا .ا -- کنوانسیون ملل متحد برای قانون بین المللی تجارت به رسمیت شناختن و انفاذ فیصله های حکمیت خارجی (نیویارک 1958) ١٣۹۸/۱۲/۱۰  ۱۳۶۹ نافذ  
۷۰ موافقتنامۀ تأسیس بانک معلوماتی قاچاق و تخلفات گمرکی سازمان همکاری های اقتصادی (ایکو) -- موافقتنامۀ معیاری همکاری های اساسی (SBAA) میان حکومت ج.ا.ا (دولت پذیرنده) و صندوق جمعیت سـازمان مـلل متحـد (UNFPA) ١٣۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۷۰ نافذ  
۷۱ قانون استملاک زمین های مسیر پروژه پایپ لاین‌گاز تاپی ١٣۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۷۱ نافذ  
۷۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۸/۱۲/۳۰ ۱۳۷۲ نافذ  
۷۳ تعدیل جزء ۳ فقرۀ (۵) مادۀ سی و هفتم و فقرۀ (۱) مادۀ چهل و دوم قانون امور ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان - تعدیل فقره های (۶ و۹) مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی -- مقررۀ کادرمنابع بشری ١٣۹۹/۱/۵ ۱۳۷۳ نافذ  
۷۴ قانون کادر علمی- تخصصی طبی -- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی -- مقررۀ کمیتۀ مشترک رسانه ها و حکومت -- مقررۀ تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی ١٣۹۹/۱/۷ ۱۳۷۴ نافذ قانون کادر علمی- تخصصی طبی، ملغی میباشد
۷۵ قانون تنظیم امور زندان ها -- قانون ادارۀ عالی تفتیش -- ضمیمه شماره (۱) قانون سلاح ناریه مهمات و مواد منفلقه -- مقرره اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری ١٣۹۹/۱/۲۸ ۱۳۷۵ نافذ  
۷۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۱/۳۱ ۱۳۷۶ نافذ  
۷۷ قانون خط آهن -- مقرره توقف واگون ها در ایستگاه های خط آهن ١٣۹۹/۲/۲۹ ۱۳۷۷ نافذ  
۷۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۲/۳۱ ۱۳۷۸ نافذ  
۷۹ تعدیل و لغو برخی از مواد قانون تنظیم ترانسپورت جاده -- مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد زمین شهری -- مقرره امتیاز فعالیت ساحوی کارکنان وزارت معادن و پترولیم ٣۹۹/۳/۱۰  ۱۳۷۹ نافذ  
۸۰ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۳/۳۱ ۱۳۸۰ نافذ  
۸۱ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۴/۳۱ ۱۳۸۱ نافذ  
۸۲ مقرره آموزش دوره لیسانس -- اساسنامه نمونوی شرکت های دولتی ١٣۹۹/۵/۱۱ ۱۳۸۲ نافذ  
۸۳ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۵/۳۰ ۱۳۸۳ نافذ  
۸۴ مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیۀ باربری بلند تناژ ١٣۹۹/۶/۵ ۱۳۸۴ نافذ  
۸۵ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۶/۳۱ ۱۳۸۵ نافذ  
۸۶ قانون طرز تحصیل حقوق -- فرمان رئیس ج.ا.ا درمورد ایجاد واحد اداری ولسوالی مرغاب به مرکزیت شورابه درچوکات ولایت غور -- ضمیمۀ شماره (3) قانون اصول محاکمات تجارتی -- تعدیل جزء 2 مادۀ 14 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری -- تعدیل و ایزاد دربرخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس ١٣۹۹/۷/۱۰  ۱۳۸۶ نافذ  
۸۷ فرمان رئیس ج.ا.ا در مورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی -- تعدیل برخی از مواد قانون مشارکت عامه وخصوصی -- مقررۀ اخلاق طبابت -- مقررۀ شورای نرس ها وقابله ها -- تعدیل در برخی از مواد قانون رهنمای معاملات ١٣۹۹/۷/۲۰ ۱۳۸۷ نافذ  
۸۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۷/۳۰ ۱۳۸۸ نافذ  
۸۹ قانون‌ معاملات ‌و امضای الکترونیکی -- ایزاد و تعدیل در برخی از مواد کود جزا -- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اجراآت جزائی عسکری -- تعدیل جزء 23 مادۀ سوم قانون شاروالی ها ١٣۹۹/۸/۷ ۱۳۸۹ نافذ  
۹۰ مقرره تنظیم مدیریت سرمایه گذاری عامه -- مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا ١٣۹۹/۸/۱۰ ۱۳۹۰ نافذ  
۹۱ تعدیل جز (5) فقره (1) ماده بیست و دوم مقرره تنظیم اداره امور مالی و مصارف عامه-- ضمیمه شماره (1) مقرره تنظیم اداره امور مالی و مصارف عامه -- مقرره تنظیم امور اداری، عملیات نفت و گاز (هایدروکاربن ها) -- اساسنامه شرکت دولتی برشنا ١٣۹۹/۸/۲۱ ۱۳۹۱ نافذ  
۹۲ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۸/۲۸ ۱۳۹۲ نافذ  
۹۳ فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایجاد وزارت دولت در امور صلح -- تعدیل و لغو برخی از مواد مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا -- مقرره ثبت و بررسی مالکیت ذینفع ١٣۹۹/۹/۱ ۱۳۹۳ نافذ  
۹۴ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۹/۳۰ ۱۳۹۴ نافذ  
۹۵ اساسنامه شرکت دولتی طبع اسناد مصئون – اساسنامه شرکت دولتی تولید مواد ساختمانی – اساسنامه شرکت دولتی مطبعه صکوک – اساسنامه شرکت دولتی هوتل ها – اساسنامه شرکت تهیه گوشت و لبنیات – اساسنامه شرکت دولتی سیلوی مرکز – اساسنامه شرکت دولتی سیلوی پلخمری – اساسنامه شرکت دولتی سیلوی بلخ – اساسنامه شرکت دولتی افغان گاز – اساسنامه شرکت دولتی تخم های اصلاح شده بذری و خدمات زراعتی – اساسنامه شرکت دولتی نساجی نخی کندهار – اساسنامه شرکت دولتی نساجی پشمی کندهار – اساسنامه شرکت دولتی نساجی نخی بلخ – اساسنامه شرکت دولتی پنبه و روغن نباتی بلخ – اساسنامه شرکت دولتی سپین زر کندز – اساسنامه شرکت دولتی حجاری و نجاری هلمند – اساسنامه شرکت دولتی فارمسی ابن سینا – اساسنامه شرکت دولتی افغان تور – اساسنامه شرکت دولتی انکشاف صنایع دستی – اساسنامه شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری – اساسنامه شرکت دولتی افغان الوتنه – اساسنامه شرکت دولتی انترکانتیننتال – اساسنامه شرکت دولتی صنایع محابس – اساسنامه شرکت دولتی مطابع آزادی – اساسنامه شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریان ها – اساسنامه شرکت دولتی افغان طیور – اساسنامه شرکت دولتی بیمه ملی افغان – اساسنامه شرکت دولتی مسافر بری شهری ملی بس – اساسنامه شرکت دولتی نساجی افغان – اساسنامه شرکت دولتی افغان تیلی کام – اساسنامه شرکت دولتی شکر بغلان – اساسنامه شرکت دولتی تولید کود و برق مزارشریف – اساسنامه شرکت دولتی افغان پست – اساسنامه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان – اساسنامه د آریانا افغان هوایی شرکت – اساسنامه شرکت دولتی پنبه و روغن نباتی بست هلمند – اساسنامه شرکت دولتی افغان کارت ١٣۹۹/۱۰/۱۰  ۱۳۹۵ نافذ  
۹۶ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶ نافذ  
۹۷ فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در مورد قانون طی مراحل اسناد تقنینی -- فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی درمورد لغو تعدیل برخی ازمواد قانون هوانوردی ملکی -- حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ تعدیل برخی ازمواد مقررۀ طرز استفاده از فریکونسی رادیویی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان -- فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در مورد ایجاد ادارۀ ملی امتحانات -- فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون توشیح فیصلۀهیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد ایجاد وزارت امور شهدأ ومعلولین -- کنوانسیون قرارداد حمل ترانزیت بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) ١٣۹۹/۱۲/۱۵  ۱۳۹۷ نافذ  
۹۸ اعلانات ثبت اسناد و علایم تجارتی ١٣۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸ نافذ  
۹۹ تعدیل ماده هفتادوسوم قانون اجراآت جزائی -- تعدیل در برخی از مواد ضمیمه شماره (1) کود جزا در مورد جرایم نظامی --ایزاد فقره (3) در ماده 407 کود جزا -- اساسنامه شرکت دولتی انکشاف ملی ١٣۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹ نافذ  
۱۰۰ مقرره صدور اجازه ساختمان و جلوگیری از تخلفات ساختمانی-- فهرست اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی سال ۱۳۹۹ ١٣۹۹/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰ نافذ  

تاریخ تجدید صفحه : (۲۰۲۰/۰۲/۰۹) ١٣۹۸/۱۱/۲۰