شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
۱
١٣٨۸/٠۸/۱۶
۱۰۰۱
نافذ
۲
١٣٨۸/٠۸/۲٠
۱۰۰۲
ملغی
قانون اتاق تجارت واحد افغانستان در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۰۹۱ نافذ میباشد
۳
١٣٨۸/٠۸/۳٠
۱۰۰۳
نافذ
۴
١٣٨۸/٠۹/۲۱
۱۰۰۴
نافذ
تعدیل ماده دوم قانون صحت عامه جریده رسمی شماره ۱۲۰۱

تعدیل در برخی از مواد قانون صحت عامه ، در جراید رسمی شماره ۱۰۹۳، ۱۲۰۱ و ضمیمه آن در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۳۱۳ نشر گردیده است.

۵
١٣٨۸/٠۵/۲۹
۱۰۰۵
نافذ
۶
١٣٨۸/٠۹/۳۰
۱۰۰۶
نافذ
۷
١٣٨۸/۱۰/۱۰
۱۰۰۷
ملغی
۸
١٣٨۸/۱۰/۱۵
۱۰۰۸
نافذ
۹
١٣٨۸/٠۹/۳۰
۱۰۰۹
نافذ
۱۰
١٣٨۸/۱۰/۱۱
۱۰۱۰
نافذ
ايزاد فقره (2) در تعديل ماده سيزدهم قانون استملاك زمين ، ملغی میباشد

ایزاد، تعدیل ‌وحذف ‌برخی ازمواد قانون حمایت ازرقابت، در جریده رسمی شماره ۱۲۵۹

۱۱
١٣٨۸/۱۱/۲۹
۱۰۱۱
نافذ
۱۲
١٣٨۸/۱۲/۱۰
۱۰۱۲
ملغی
در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۲۶ نافذ میباشد
۱۳
١٣٨۸/۱۲/۲۰
۱۰۱۳
نافذ
حذف و تعدیل در قانون د افغانستان بانک ملغی میباشد، به جریده رسمی شماره ۱۱۹۷ مراجعه شود.

تعدیل فقره (۳) ماده (۸۳) قانون اجراآت جزایی موقت ملغی میباشد، به جریده رسمی شماره مسلسل ۱۱۳۲ مراجعه شود

ایزاد جزء (13) در فقره (1) ماده سیزدهم و تعدیل فقره (1) ماده شانزدهم قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال ملغی میباشد

۱۴
١٣٨۸/۱۲/۲۹
۱۰۱۴
نافذ
۱۵
١٣٨۹/۰۱/۰۵
۱۰۱۵
نافذ
۱۶
١٣٨۹/۰۱/۱۰
۱۰۱۶
ملغی
۱۷
١٣٨۹/۰۱/۱۵
۱۰۱۷
نافذ
۱۸
١٣٨۹/۰۱/۳۱
۱۰۱۸
نافذ
۱۹
١٣٨۹/۰۲/۰۵
۱۰۱۹
نافذ
۲۰
١٣٨۹/۰۲/۲۰
۱۰۲۰
نافذ
حذف و تعديل در مقرره ايجاد موسسات حمل و نقل هوايي خصوصي، ملغی میباشد
۲۱
١٣٨۵/٠٦/٣١
۱۰۲۱
نافذ
۲۲
١٣٨۹/۰۲/۳۰
۱۰۲۲
نافذ
۲۳
١٣٨۹/۰۳/۵
۱۰۲۳
نافذ
۲۴
١٣٨۹/۰۳/۱۰
۱۰۲۴
نافذ
۲۵
١٣٨۹/۰۳/۲۴
۱۰۲۵
ملغی
در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۸۴ نافذ می باشد
۲۶
١٣٨۹/۰۳/۲۵
۱۰۲۶
نافذ
۲۷
١٣٨۹/۰۳/۳۱
۱۰۲۷
نافذ
۲۸
١٣٨۹/۰۴/۵
۱۰۲۸
نافذ
۲۹
١٣٨۹/۰۴/۱۰
۱۰۲۹
نافذ
۳۰
١٣٨۹/۰۴/۲۳
۱۰۳۰
نافذ
حذف، ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون انتخابات - ملغی میباشد، قانون انتخابات در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۲۶ نافذ می باشد
۳۱
١٣٨۹/۰۴/۲۶
۱۰۳۱
نافذ
۳۲
١٣٨۹/۰۴/۳۱
۱۰۳۲
نافذ
 
۳۳
١٣٨۹/۰۵/۰۴
۱۰۳۳
ملغی
در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۱۳۰ نافذ می باشد
۳۴
١٣٨۹/۰۵/۱۶
۱۰۳۴
ملغی
قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۱۰۹ نافذ میباشد
۳۵
١٣٨۹/۰۵/۳۰
۱۰۳۵
ملغی
قانون امور ذاتی افسران و بریدملان اردوی ملی در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۷۲ نافذ میباشد و تعدیلات آن در جراید رسمی شماره مسلسل ۱۲۹۴ و ۱۳۱۲ میباشد
۳۶
١٣٨۹/۰۵/۳۱
۱۰۳۶
نافذ
۳۷
١٣۸۹/۰۶/۱۵
۱۰۳۷
نافذ
۳۸
١٣٨۹/۰۶/۲۸
۱۰۳۸
نافذ
قانون استندرد ملی افغانستان ملغی میباشد به شماره ۱۱۰۷ مراجعه شود
۳۹
١٣٨۹/۰۶/۳۱
۱۰۳۹
نافذ
۴۰
١٣٨۹/۰۷/۰۵
۱۰۴۰
نافذ
۴۱
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۱
نافذ
۴۲
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۲
نافذ
۴۳
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۳
نافذ
۴۴
١٣٨۹/۱۰/۲۰
۱۰۴۴
نافذ
۴۵
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۵
نافذ
۴۶
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۶
نافذ
۴۷
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۷
نافذ
۴۸
١٣۹۰/۰۱/۰۶
۱۰۴۸
نافذ
۴۹
١٣۹۰/۰۱/۳۱
۱۰۴۹
نافذ
۵۰
١٣۹۰/۰۲/۳۱
۱۰۵۰
نافذ
۵۱
١٣۹۰/۰۲/۳۱
۱۰۵۱
نافذ
قانون سرپرستی وزارت - ملغی میباشد به جریده رسمی شماره ۱۱۶۸ مراجعه شود
۵۲
١٣۹۰/۰۳/۲۵
۱۰۵۲
نافذ
۵۳
١٣۹۰/۰۳/۳۱
۱۰۵۳
نافذ
۵۴
١٣۹۰/۰۴/۰۵
۱۰۵۴
نافذ
۵۵
١٣۹۰/۰۴/۲۹
۱۰۵۵
نافذ
۵۶
١٣۹۰/۰۵/۲۵
۱۰۵۶
نافذ
۵۷
١٣۹۰/۰۵/۳۱
۱۰۵۷
نافذ
۵۸
١٣۹۰/۰۶/۲۰
۱۰۵۸
نافذ
۵۹
١٣۹۰/۰۶/۲۸
۱۰۵۹
نافذ
۶۰
١٣۹۰/۰۶/۳۰
۱۰۶۰
نافذ
۶۱
١٣۹۰/۰۷/۰۵
۱۰۶۱
نافذ
۶۲
١٣۹۰/۰۷/۳۰
۱۰۶۲
نافذ
۶۳
١٣۹۰/۰۸/۱۰
۱۰۶۳
نافذ
۶۴
١٣۹۰/۰۸/۳۰
۱۰۶۴
نافذ
۶۵
١٣۹۰/۰۹/۹۰
۱۰۶۵
نافذ
۶۶
١٣۹۰/۰۹/۱۶
۱۰۶۶
نافذ
۶۷
١٣۹۰/۰۹/۳۰
۱۰۶۷
نافذ
۶۸
١٣۹۰/۱۰/۰۵
۱۰۶۸
نافذ
تعدیل برخی از مواد قانون محابس و توقیف خانه ها، ملغی میباشد
۶۹
١٣۹۰/۱۰/۲۰
۱۰۶۹
نافذ
۷۰
١٣۹۰/۱۰/۲۸
۱۰۷۰
نافذ
۷۱
١٣۹۰/۱۱/۰۵
۱۰۷۱
نافذ
تعدیل ماده ششم قانون امور ذاتی پولیس، ملغی میباشد، قانون مربوطه در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۱۳۳ نافذمیباشد
۷۲
١٣۹۰/۱۱/۳۰
۱۰۷۲
نافذ
۷۳
١٣۹۰/۱۲/۲۳
۱۰۷۳
نافذ
تعدیل برخی از مواد اساسنامه د آریانا افغان هوائی شرکت، در جریده رسمی شماره ۱۱۲۸

تعدیل جزء(۳) ماده دوم اساسنامه تصدی امنیتی، ملغی میباشد

۷۴
١٣۹۰/۱۲/۲۹
۱۰۷۴
نافذ
۷۵
١٣۹۱/۰۱/۱۵
۱۰۷۵
نافذ
۷۶
١٣۹۱/۰۱/۳۰
۱۰۷۶
نافذ
۷۷
١٣۹۱/۰۲/۳۱
۱۰۷۷
نافذ
۷۸
١٣۹۱/۰۳/۰۲
۱۰۷۸
نافذ
۷۹
١٣۹۱/۰۳/۳۱
۱۰۷۹
نافذ
۸۰
١٣۹۱/۰۴/۰۶
۱۰۸۰
نافذ
۸۱
١٣۹۱/۰۴/۲۰
۱۰۸۱
ملغی
۸۲
١٣۹۱/۰۴/۳۱
۱۰۸۲
نافذ
۸۳
١٣۹۱/۰۵/۲۰
۱۰۸۳
نافذ
۸۴
١٣۹۱/۰۵/۲۱
۱۰۸۴
نافذ
۸۵
١٣۹۱/۰۵/۲۵
۱۰۸۵
نافذ
۸۶
١٣۹۱/۰۶/۱۱
۱۰۸۶
نافذ
مقرره طرز سپری نمودن حبس تنفیذی منسوبین عسکری، ملغی میباشد

تعدیل و ایزاد در ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه، ملغی میباشد

۸۷
١٣۹۱/۰۶/۲۰
۱۰۸۷
نافذ
۸۸
١٣۹۱/۰۶/۲۹
۱۰۸۸
نافذ
۸۹
١٣۹۱/۰۸/۱۰
۱۰۸۹
نافذ
۹۰
١٣۹۱/۰۷/۳۰
۱۰۹۰
نافذ
۹۱
١٣۹۱/۰۸/۲۲
۱۰۹۱
نافذ
تعدیل برخی ازمواد قانون محصول حق العبور، در جریده رسمی شماره ۱۲۱۰

تعدیل برخی از مواد قانون محصول حق العبور، در جریده رسمی شماره ۱۱۸۷

قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، ملغی میباشد به جریده رسمی شماره مسلسل ۱۳۴۱ مراجعه شود.

۹۲
١٣۹۱/۰۸/۳۰
۱۰۹۲
نافذ
۹۳
١٣۹۱/۰۹/۲۶
۱۰۹۳
نافذ
۹۴
١٣۹۱/۰۹/۲۹
۱۰۹۴
نافذ
۹۵
١٣۹۱/۱۰/۲۰
۱۰۹۵
نافذ
۹۶
١٣۹۱/۱۰/۳۰
۱۰۹۶
نافذ
۹۷
١٣۹۱/۱۱/۳۰
۱۰۹۷
نافذ
۹۸
١٣۹۱/۱۲/۱۵
۱۰۹۸
نافذ
تعدیل مقرره ایجاد موسسات حمل و نقل هوایی، ملغی میباشد
۹۹
١٣۹۱/۱۲/۲۸
۱۰۹۹
نافذ
۱۰۰
١٣۹۱/١٢/۳۰
۱۱۰۰
نافذ

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۵/۰۵/۱۶) ١٣۹۴/۰۲/۲۶