شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
۱
١٣٨۸/٠۸/۱۶
۱۰۰۱
نافذ
۲
١٣٨۸/٠۷/۲٠
۱۰۰۲
ملغی
۳
١٣٨۸/٠۸/۳٠
۱۰۰۳
نافذ
۴
١٣٨۸/٠۹/۲۱
۱۰۰۴
نافذ
۵
١٣٨۸/٠۵/۲۹
۱۰۰۵
نافذ
۶
١٣٨۸/٠۹/۳۰
۱۰۰۶
نافذ
۷
١٣٨۸/۱۰/۱۰
۱۰۰۷
نافذ
۸
١٣٨۸/۱۰/۱۵
۱۰۰۸
نافذ
۹
١٣٨۸/٠۹/۳۰
۱۰۰۹
نافذ
۱۰
١٣٨۸/۱۰/۱۱
۱۰۱۰
نافذ
ايزاد فقره (2) در تعديل ماده سيزدهم قانون استملاك زمين ، ملغی میباشد

ایزاد، تعدیل ‌وحذف ‌برخی ازمواد قانون حمایت ازرقابت، در جریده رسمی شماره ۱۲۵۹

۱۱
١٣٨۸/۱۱/۲۹
۱۰۱۱
نافذ
۱۲
١٣٨۸/۱۲/۱۰
۱۰۱۲
ملغی
 
۱۳
١٣٨۸/۱۲/۲۰
۱۰۱۳
نافذ
۱۴
١٣٨۸/۱۲/۲۹
۱۰۱۴
نافذ
۱۵
١٣٨۹/۰۱/۰۵
۱۰۱۵
نافذ
۱۶
١٣٨۹/۰۱/۱۰
۱۰۱۶
ملغی
۱۷
١٣٨۹/۰۱/۱۵
۱۰۱۷
نافذ
۱۸
١٣٨۹/۰۱/۳۱
۱۰۱۸
نافذ
۱۹
١٣٨۹/۰۲/۰۵
۱۰۱۹
نافذ
۲۰
١٣٨۹/۰۲/۲۰
۱۰۲۰
نافذ
حذف و تعديل در مقرره ايجاد موسسات حمل و نقل هوايي خصوصي، ملغی میباشد
۲۱
١٣٨۵/٠٦/٣١
۱۰۲۱
نافذ
۲۲
١٣٨۹/۰۲/۳۰
۱۰۲۲
نافذ
۲۳
١٣٨۹/۰۳/۵
۱۰۲۳
نافذ
۲۴
١٣٨۹/۰۳/۱۰
۱۰۲۴
نافذ
۲۵
١٣٨۹/۰۳/۲۴
۱۰۲۵
ملغی
۲۶
١٣٨۹/۰۳/۲۵
۱۰۲۶
نافذ
۲۷
١٣٨۹/۰۳/۳۱
۱۰۲۷
نافذ
۲۸
١٣٨۹/۰۴/۵
۱۰۲۸
نافذ
۲۹
١٣٨۹/۰۴/۱۰
۱۰۲۹
نافذ
۳۰
١٣٨۹/۰۴/۲۳
۱۰۳۰
نافذ
حذف، ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون انتخابات - ملغی میباشد
۳۱
١٣٨۹/۰۴/۲۶
۱۰۳۱
نافذ
۳۲
١٣٨۹/۰۴/۳۱
۱۰۳۲
نافذ
 
۳۳
١٣٨۹/۰۵/۰۴
۱۰۳۳
ملغی
 
۳۴
١٣٨۹/۰۵/۱۶
۱۰۳۴
ملغی
۳۵
١٣٨۹/۰۵/۳۰
۱۰۳۵
ملغی
۳۶
١٣٨۹/۰۵/۳۱
۱۰۳۶
نافذ
۳۷
١٣۸۹/۰۶/۱۵
۱۰۳۷
نافذ
۳۸
١٣٨۹/۰۶/۲۸
۱۰۳۸
نافذ
قانون استندرد ملی افغانستان ملغی میباشد به شماره ۱۱۰۷ مراجعه شود
۳۹
١٣٨۹/۰۶/۳۱
۱۰۳۹
نافذ
۴۰
١٣٨۹/۰۷/۰۵
۱۰۴۰
نافذ
قانون امور ذاتی پولیس ملغی میباشد به جریده رسمی شماره ۱۱۳۳ مراجعه شود

تعدیل مجدد جزء (13) مندرج جدول شماره (2) اجرت های مقررات پست، در جریده رسمی شماره ۱۰۹۸

۴۱
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۱
نافذ
۴۲
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۲
نافذ
۴۳
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۳
نافذ
۴۴
١٣٨۹/۱۰/۲۰
۱۰۴۴
نافذ
۴۵
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۵
نافذ
۴۶
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۶
نافذ
۴۷
١٣٨۹/۰۷/۲۹
۱۰۴۷
نافذ
۴۸
١٣۹۰/۰۱/۰۶
۱۰۴۸
نافذ
۴۹
١٣۹۰/۰۱/۳۱
۱۰۴۹
نافذ
۵۰
١٣۹۰/۰۲/۳۱
۱۰۵۰
نافذ
۵۱
١٣۹۰/۰۲/۳۱
۱۰۵۱
نافذ
قانون سرپرستی وزارت - ملغی میباشد به جریده رسمی شماره ۱۱۶۸ مراجعه شود
۵۲
١٣۹۰/۰۳/۲۵
۱۰۵۲
نافذ
۵۳
١٣۹۰/۰۳/۳۱
۱۰۵۳
نافذ
۵۴
١٣۹۰/۰۴/۰۵
۱۰۵۴
نافذ
۵۵
١٣۹۰/۰۴/۲۹
۱۰۵۵
نافذ
۵۶
١٣۹۰/۰۵/۲۵
۱۰۵۶
نافذ
۵۷
١٣۹۰/۰۵/۳۱
۱۰۵۷
نافذ
۵۸
١٣۹۰/۰۶/۲۰
۱۰۵۸
نافذ
۵۹
١٣۹۰/۰۶/۲۸
۱۰۵۹
نافذ
۶۰
١٣۹۰/۰۶/۳۰
۱۰۶۰
نافذ
۶۱
١٣۹۰/۰۷/۰۵
۱۰۶۱
نافذ
۶۲
١٣۹۰/۰۷/۳۰
۱۰۶۲
نافذ
۶۳
١٣۹۰/۰۸/۱۰
۱۰۶۳
نافذ
۶۴
١٣۹۰/۰۸/۳۰
۱۰۶۴
نافذ
۶۵
١٣۹۰/۰۹/۹۰
۱۰۶۵
نافذ
۶۶
١٣۹۰/۰۹/۱۶
۱۰۶۶
نافذ
۶۷
١٣۹۰/۰۹/۳۰
۱۰۶۷
نافذ
۶۸
١٣۹۰/۱۰/۰۵
۱۰۶۸
نافذ
۶۹
١٣۹۰/۱۰/۲۰
۱۰۶۹
نافذ
۷۰
١٣۹۰/۱۰/۲۸
۱۰۷۰
نافذ
۷۱
١٣۹۰/۱۱/۰۵
۱۰۷۱
نافذ
تعدیل ماده ششم قانون امور ذاتی پولیس، ملغی میباشد
۷۲
١٣۹۰/۱۱/۳۰
۱۰۷۲
نافذ
۷۳
١٣۹۰/۱۲/۲۳
۱۰۷۳
نافذ
۷۴
١٣۹۰/۱۲/۲۹
۱۰۷۴
نافذ
۷۵
١٣۹۱/۰۱/۱۵
۱۰۷۵
نافذ
۷۶
١٣۹۱/۰۱/۳۰
۱۰۷۶
نافذ
۷۷
١٣۹۱/۰۲/۳۱
۱۰۷۷
نافذ
۷۸
١٣۹۱/۰۳/۰۲
۱۰۷۸
نافذ
۷۹
١٣۹۱/۰۳/۳۱
۱۰۷۹
نافذ
۸۰
١٣۹۱/۰۴/۰۶
۱۰۸۰
نافذ
۸۱
١٣۹۱/۰۴/۲۰
۱۰۸۱
ملغی
۸۲
١٣۹۱/۰۴/۳۱
۱۰۸۲
نافذ
۸۳
١٣۹۱/۰۵/۲۰
۱۰۸۳
نافذ
۸۴
١٣۹۱/۰۵/۲۱
۱۰۸۴
نافذ
۸۵
١٣۹۱/۰۵/۲۵
۱۰۸۵
نافذ
۸۶
١٣۹۱/۰۶/۱۱
۱۰۸۶
نافذ
تعدیل و ایزاد در ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه، ملغی میباشد
۸۷
١٣۹۱/۰۶/۲۰
۱۰۸۷
نافذ
۸۸
١٣۹۱/۰۶/۲۹
۱۰۸۸
نافذ
۸۹
١٣۹۱/۰۸/۱۰
۱۰۸۹
نافذ
۹۰
١٣۹۱/۰۷/۳۰
۱۰۹۰
نافذ
۹۱
١٣۹۱/۰۸/۲۲
۱۰۹۱
نافذ
۹۲
١٣۹۱/۰۸/۳۰
۱۰۹۲
نافذ
۹۳
١٣۹۱/۰۹/۲۶
۱۰۹۳
نافذ
۹۴
١٣۹۱/۰۹/۲۹
۱۰۹۴
نافذ
۹۵
١٣۹۱/۱۰/۲۰
۱۰۹۵
نافذ
۹۶
١٣۹۱/۱۰/۳۰
۱۰۹۶
نافذ
۹۷
١٣۹۱/۱۱/۳۰
۱۰۹۷
نافذ
۹۸
١٣۹۱/۱۲/۱۵
۱۰۹۸
نافذ
تعدیل مقرره ایجاد موسسات حمل و نقل هوایی، ملغی میباشد
۹۹
١٣۹۱/۱۲/۲۸
۱۰۹۹
نافذ
۱۰۰
١٣۹۱/١٢/۳۰
۱۱۰۰
نافذ

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۵/۰۵/۱۶) ١٣۹۴/۰۲/۲۶