شماره

عنوان سند تقنینی

تاریخ نشر

شماره مسلسل

حالت

ملاحظات

۱
 ١٣٦٠/١١/١٥
۵۰۱
ملغی  
۲
 ١٣٦٠/١١/١٥
۵۰۱
ملغی  
۳
 ١٣٦٠/١١/١٥
۵۰۱
ملغی  
۴
 ١٣٦٠/١١/١٥
۵۰۱
ملغی  
۵
 ١٣٦٠/١١/١٥
۵۰۱
ملغی  
۶
 ١٣٦٠/١١/١٥
۵۰۱
نافذ  
۷
 ١٣٦٠/١١/٣٠
۵۰۲
ملغی  
۸
 ١٣٦٠/١١/٣٠
۵۰۲
ملغی  
۹
 ١٣٦٠/١١/٣٠
۵۰۲
ملغی  
۱۰
 ١٣٦٠/١١/٣٠
۵۰۲
ملغی  
۱۱
 ١٣٦٠/١١/٣٠
۵۰۲
نافذ  
۱۲
 ١٣٦٠/١١/٣٠
۵۰۲
ملغی  
۱۳
 ١٣٦٠/١١/٣٠
۵۰۲
ملغی  
۱۴
 ١٣٦٠/١٢/١٥
۵۰۳
ملغی  
۱۵
 ١٣٦٠/١٢/١٥
۵۰۳
نافذ  
۱۶
 ١٣٦٠/١٢/٢٩
۵۰۴
ملغی  
۱۷
 ١٣٦٠/١٢/٢٩
۵۰۴
ملغی  
۱۸
 ١٣٦٠/١٢/٢٩
۵۰۴
ملغی  
۱۹
 ١٣٦٠/١٢/٢٩
۵۰۴
ملغی  
۲۰
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۱
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۲
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۳
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۴
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
نافذ  
۲۵
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۶
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۷
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۸
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۲۹
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۳۰
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
نافذ  
۳۱
 ١٣٦١/٠١/١٥
۵۰۵
ملغی  
۳۲
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
ملغی  
۳۳
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
ملغی  
۳۴
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
ملغی  
۳۵
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
نافذ  
۳۶
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
ملغی  
۳۷
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
ملغی  
۳۸
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
ملغی  
۳۹
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
نافذ  
۴۰
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
ملغی  
۴۱
 ١٣٦١/٠١/٣١
۵۰۶
نافذ  
۴۲
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۴۳
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۴۴
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۴۵
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۴۶
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۴۷
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۴۸
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۴۹
 ١٣٦١/٠٢/١٥
۵۰۷
ملغی  
۵۰
 ١٣٦١/٠٢/٣٠
۵۰۸
ملغی  
۵۱
 ١٣٦١/٠٢/٣٠
۵۰۸
ملغی  
۵۲
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۵۳
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۵۴
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۵۵
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۵۶
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۵۷
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۵۸
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۵۹
 ١٣٦١/٠٣/١٥
۵۰۹
ملغی  
۶۰
 ١٣٦١/٠٣/٣١
۵۱۰
ملغی  
۶۱
 ١٣٦١/٠٣/٣١
۵۱۰
ملغی  
۶۲
 ١٣٦١/٠٣/٣١
۵۱۰
ملغی  
۶۳
 ١٣٦١/٠٣/٣١
۵۱۰
ملغی  
۶۴
 ١٣٦١/٠٣/٣١
۵۱۰
ملغی  
۶۵
 ١٣٦١/٠٣/٣١
۵۱۰
نافذ  
۶۶
 ١٣٦١/٠٤/١٥
۵۱۱
ملغی  
۶۷
 ١٣٦١/٠٤/١٥
۵۱۱
ملغی  
۶۸
 ١٣٦١/٠٤/١٥
ملغی  
۶۹
 ١٣٦١/٠٤/١٥
۵۱۱
ملغی  
۷۰
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۱
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۲
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۳
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۴
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۵
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۶
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۷
 ١٣٦١/٠٤/٣١
۵۱۲
ملغی  
۷۸
 ١٣٦١/٠٥/١٥
۵۱۳
ملغی  
۷۹
 ١٣٦١/٠٥/١٥
۵۱۳
ملغی  
۸۰
 ١٣٦١/٠٥/١٥
۵۱۳
ملغی  
۸۱
 ١٣٦١/٠٥/١٥
۵۱۳
ملغی  
۸۲
 ١٣٦١/٠٥/١٥
۵۱۳
ملغی  
۸۳
 ١٣٦١/٠٥/١٥
۵۱۳
ملغی  
۸۴
 ١٣٦١/٠٥/١٥
۵۱۳
ملغی  
۸۵
 ١٣٦١/٠٥/٣١
۵۱۴
ملغی  
۸۶
 ١٣٦١/٠٥/٣١
۵۱۴
ملغی  
۸۷
 ١٣٦١/٠٥/٣١
۵۱۴
ملغی  
۸۸
 ١٣٦١/٠٥/٣١
۵۱۴
ملغی  
۸۹
 ١٣٦١/٠٥/٣١
۵۱۴
ملغی  
۹۰
 ١٣٦١/٠٥/٣١
۵۱۴
ملغی  
۹۱
 ١٣٦١/٠٥/٣١
۵۱۴
ملغی  
۹۲
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
ملغی  
۹۳
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
ملغی  
۹۴
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
ملغی  
۹۵
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
ملغی  
۹۶
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
ملغی  
۹۷
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
ملغی  
۹۸
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
ملغی  
۹۹
 ١٣٦١/٠٦/١٥
۵۱۵
نافذ  
۱۰۰
 ١٣٦١/٠٦/٣١
۵۱۶
نافذ  
۱۰۱
 ١٣٦١/٠٦/٣١
۵۱۶
نافذ  تعدیل و تکمیل مقررۀ مفرزه های ملیشای سرحدی وزارت دفاع، در جریده رسمی شماره ۵۹۶
۱۰۲
 ١٣٦١/٠٦/٣١
۵۱۶
ملغی  
۱۰۳
 ١٣٦١/٠٦/٣١
۵۱۶
ملغی  
۱۰۴
 ١٣٦١/٠٦/٣١
۵۱۶
نافذ  
۱۰۵
 ١٣٦١/٠٦/٣١
۵۱۶
ملغی  
۱۰۶
 ١٣٦١/٠٦/٣١
۵۱۶
ملغی  
۱۰۷
 ١٣٦١/٠٧/١٥
۵۱۷
ملغی  
۱۰۸
 ١٣٦١/٠٧/١٥
۵۱۷
ملغی  
۱۰۹
 ١٣٦١/٠٧/١٥
۵۱۷
ملغی  
۱۱۰
 ١٣٦١/٠٧/١٥
۵۱۷
ملغی  
۱۱۱
 ١٣٦١/٠٧/١٥
۵۱۷
ملغی  
۱۱۲
 ١٣٦١/٠٧/١٥
۵۱۷
ملغی  
۱۱۳
 ١٣٦١/٠٧/٣٠
۵۱۸
ملغی  
۱۱۴
 ١٣٦١/٠٧/٣٠
۵۱۸
ملغی  
۱۱۵
 ١٣٦١/٠٨/١٥
۵۱۹
ملغی  
۱۱۶
 ١٣٦١/٠٨/١٥
۵۱۹
ملغی  
۱۱۷
 ١٣٦١/٠٨/٣٠
۵۲۰
ملغی  
۱۱۸
 ١٣٦١/٠٨/٣٠
۵۲۰
ملغی  
۱۱۹
 ١٣٦١/٠٩/١٥
۵۲۱
ملغی  
۱۲۰
 ١٣٦١/٠٩/١٥
۵۲۱
ملغی  
۱۲۱
 ١٣٦١/٠٩/١٥
۵۲۱
ملغی  
۱۲۲
 ١٣٦١/٠٩/١٥
۵۲۱
ملغی  
۱۲۳
 ١٣٦١/٠٩/١٥
۵۲۱
ملغی  
۱۲۴
 ١٣٦١/٠٩/١٥
۵۲۱
ملغی  
۱۲۵
 ١٣٦١/٠٩/١٥
۵۲۱
ملغی  
۱۲۶
 ١٣٦١/٠٩/٣٠
۵۲۲
ملغی  
۱۲۷
 ١٣٦١/٠٩/٣٠
۵۲۲
ملغی  
۱۲۸
 ١٣٦١/٠٩/٣٠
۵۲۲
ملغی  
۱۲۹
 ١٣٦١/٠٩/٣٠
۵۲۲
ملغی  
۱۳۰
 ١٣٦١/٠٩/٣٠
۵۲۲
ملغی  
۱۳۱
 ١٣٦١/٠٩/٣٠
۵۲۲
ملغی  
۱۳۲
 ١٣٦١/١٠/١٥
۵۲۳
ملغی  
۱۳۳
 ١٣٦١/١٠/١٥
۵۲۳
ملغی  
۱۳۴
 ١٣٦١/١٠/٣٠
۵۲۴
ملغی  
۱۳۵
 ١٣٦١/١٠/٣٠
۵۲۴
نافذ  
۱۳۶
 ١٣٦١/١١/١٥
۵۲۵
ملغی  
۱۳۷
 ١٣٦١/١١/١٥
۵۲۵
نافذ  
۱۳۸
 ١٣٦١/١١/١٥
۵۲۵
ملغی  
۱۳۹
 ١٣٦١/١١/١٥
۵۲۵
نافذ  
۱۴۰
 ١٣٦١/١١/١٥
۵۲۵
ملغی  
۱۴۱
 ١٣٦١/١١/١٥
۵۲۵
نافذ  
۱۴۲
 ١٣٦١/١١/٣٠
۵۲۶
ملغی  
۱۴۳
 ١٣٦١/١١/٣٠
۵۲۶
ملغی  
۱۴۴
 ١٣٦١/١٢/١٥
۵۲۶
ملغی  
۱۴۵
 ١٣٦١/١٢/١٥
۵۲۷
نافذ  
۱۴۶
 ١٣٦١/١٢/١٥
۵۲۷
نافذ  
۱۴۷
 ١٣٦١/١٢/١٥
۵۲۷
نافذ  
۱۴۸
 ١٣٦١/١٢/٢٩
۵۲۸
ملغی  
۱۴۹
 ١٣٦١/١٢/٢٩
۵۲۸
ملغی  
۱۵۰
 ١٣٦١/١٢/٢٩
۵۲۸
ملغی  
۱۵۱
 ١٣٦١/١٢/٢٩
۵۲۸
ملغی  
۱۵۲
 ١٣٦٢/٠١/١٥
۵۲۹
ملغی  
۱۵۳
 ١٣٦٢/٠١/١٥
۵۲۹
ملغی  
۱۵۴
 ١٣٦٢/٠١/١٥
۵۲۹
ملغی  
۱۵۵
 ١٣٦٢/٠١/٣١
۵۳۰
ملغی  
۱۵۶
 ١٣٦٢/٠١/٣١
۵۳۰
نافذ  
۱۵۷
 ١٣٦٢/٠١/٣١
۵۳۰
نافذ  
۱۵۸
 ١٣٦٢/٠١/٣١
۵۳۰
ملغی  
۱۵۹
 ١٣٦٢/٠١/٣١
۵۳۰
ملغی  
۱۶۰
 ١٣٦٢/٠٢/١٥
۵۳۱
ملغی  
۱۶۱
 ١٣٦٢/٠٢/١٥
۵۳۱
ملغی  
۱۶۲
 ١٣٦٢/٠٢/٣١
۵۳۲
ملغی  
۱۶۳
 ١٣٦٢/٠٢/٣١
۵۳۲
ملغی  
۱۶۴
 ١٣٦٢/٠٣/١٥
۵۳۳
نافذ  
۱۶۵
 ١٣٦٢/٠٣/١٥
۵۳۳
نافذ  
۱۶۶
 ١٣٦٢/٠٣/٣١
۵۳۴
ملغی  
۱۶۷
 ١٣٦٢/٠٤/١٥
۵۳۵
ملغی  
۱۶۸
 ١٣٦٢/٠٤/١٥
۵۳۵
ملغی  
۱۶۹
 ١٣٦٢/٠٤/١٥
۵۳۵
نافذ  
۱۷۰
 ١٣٦٢/٠٤/١٥
۵۳۵
نافذ  
۱۷۱
 ١٣٦٢/٠٤/٣١
۵۳۶
نافذ  
۱۷۲
 ١٣٦٢/٠٤/٣١
۵۳۶
نافذ  
۱۷۳
 ١٣٦٢/٠٥/١٥
۵۳۷
ملغی  
۱۷۴
 ١٣٦٢/٠٥/١٥
۵۳۷
ملغی  
۱۷۵
 ١٣٦٢/٠٥/١٥
۵۳۷
ملغی  
۱۷۶
 ١٣٦٢/٠٥/١٥
۵۳۷
ملغی  
۱۷۷
 ١٣٦٢/٠٥/٣١
۵۳۸
ملغی  
۱۷۸
 ١٣٦٢/٠٥/٣١
۵۳۸
ملغی  
۱۷۹
 ١٣٦٢/٠٥/٣١
۵۳۸
نافذ  
۱۸۰
 ١٣٦٢/٠٥/٣١
۵۳۸
نافذ  
۱۸۱
 ١٣٦٢/٠٥/٣١
۵۳۸
نافذ  
۱۸۲
 ١٣٦٢/٠٦/١٥
۵۳۹
نافذ  
۱۸۳
 ١٣٦٢/٠٦/١٥
۵۳۹
نافذ  
۱۸۴
 ١٣٦٢/٠٦/١٥
۵۳۹
ملغی  
۱۸۵
 ١٣٦٢/٠٦/٣١
۵۴۰
نافذ  
۱۸۶
 ١٣٦٢/٠٦/٣١
۵۴۰
نافذ  
۱۸۷
 ١٣٦٢/٠٦/٣١
۵۴۰
ملغی  
۱۸۸
 ١٣٦٢/٠٦/٣١
۵۴۰
نافذ  
۱۸۹
 ١٣٦٢/٠٦/٣١
۵۴۰
نافذ  
۱۹۰
 ١٣٦٢/٠٧/١٥
۵۴۱
ملغی  
۱۹۱
 ١٣٦٢/٠٧/١٥
۵۴۱
ملغی  
۱۹۲
 ١٣٦٢/٠٧/١٥
۵۴۱
ملغی  
۱۹۳
 ١٣٦٢/٠٧/١٥
۵۴۱
ملغی  
۱۹۴
 ١٣٦٢/٠٧/٣٠
۵۴۲
ملغی  
۱۹۵
 ١٣٦٢/٠٧/٣٠
۵۴۲
نافذ  
۱۹۶
 ١٣٦٢/٠٧/٣٠
۵۴۲
نافذ  
۱۹۷
 ١٣٦٢/٠٧/٣٠
۵۴۲
نافذ  
۱۹۸
 ١٣٦٢/٠٧/٣٠
۵۴۲
نافذ  
۱۹۹
 ١٣٦٢/٠٧/٣٠
۵۴۲
نافذ  
۲۰۰
 ١٣٦٢/٠٧/٣٠
۵۴۲
نافذ  
۲۰۱
 ١٣٦٢/٠٨/١٥
۵۴۳
ملغی  
۲۰۲
 ١٣٦٢/٠٨/١٥
۵۴۳
ملغی  
۲۰۳
 ١٣٦٢/٠٨/١٥
۵۴۳
نافذ  
۲۰۴
 ١٣٦٢/٠٨/١٥
۵۴۳
نافذ  
۲۰۵
 ١٣٦٢/٠٨/٣٠
۵۴۳
ملغی  
۲۰۶
 ١٣٦٢/٠٨/٣٠
۵۴۴
ملغی  
۲۰۷
 ١٣٦٢/٠٩/١٥
۵۴۴
نافذ  
۲۰۸
 ١٣٦٢/٠٩/١٥
۵۴۵
نافذ  
۲۰۹
 ١٣٦٢/٠٩/١٥
۵۴۵
ملغی  
۳۰۰
 ١٣٦٢/٠٩/١٥
۵۴۵
ملغی  
۳۰۱
 ١٣٦٢/٠٩/١٥
۵۴۵
نافذ  
۳۰۲
 ١٣٦٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۰۳
 ١٣٦٢/٠٩/٣٠
۵۴۶
ملغی  
۳۰۴
 ١٣٦٢/٠٩/٣٠
۵۴۶
ملغی  
۳۰۵
 ١٣٦٢/٠٩/٣٠
۵۴۶
ملغی  
۳۰۶
 ١٣٦٢/٠٩/٣٠
۵۴۶
ملغی  
۳۰۷
 ١٣٦٢/١٠/١٥
۵۴۷
ملغی  
۳۰۸
 ١٣٦٢/١٠/١٥
۵۴۷
نافذ  
۳۰۹
 ١٣٦٢/١٠/٣٠
۵۴۸
ملغی  
۳۱۰
 ١٣٦٢/١٠/٣٠
۵۴۸
ملغی  
۳۱۱
 ١٣٦٢/١١/١٥
۵۴۹
ملغی  
۳۱۲
 ١٣٦٢/١١/١٥
۵۴۹
ملغی  
۳۱۳
 ١٣٦٢/١١/٣٠
۵۵۰
ملغی  
۳۱۴
 ١٣٦٢/١١/٣٠
۵۵۰
ملغی  
۳۱۵
 ١٣٦٢/١١/٣٠
۵۵۰
نافذ  
۳۱۶
 ١٣٦٢/١١/٣٠
۵۵۰
نافذ  
۳۱۷
 ١٣٦٢/١٢/١٥
۵۵۱
نافذ  
۳۱۸
 ١٣٦٢/١٢/١٥
۵۵۱
نافذ  
۳۱۹
 ١٣٦٢/١٢/٣٠
۵۵۲
ملغی  
۳۲۰
 ١٣٦٢/١٢/٣٠
۵۵۲
ملغی  
۳۲۱
 ١٣٦٢/١٢/٣٠
۵۵۲
ملغی  
۳۲۲
 ١٣٦٢/١٢/١٨
۵۵۳
نافذ  
۳۲۳
 ١٣٦٢/١٢/١٨
۵۵۳
نافذ  
۳۲۴
 ١٣٦٣/٠١/١٣
۵۵۴
ملغی  
۳۲۵
 ١٣٦٣/٠١/١٣
۵۵۴
ملغی  
۳۲۶
 ١٣٦٣/٠١/١٥
۵۵۵
نافذ  
۳۲۷
 ١٣٦٣/٠١/١٥
۵۵۵
نافذ  
۳۲۸
 ١٣٦٣/٠١/٣١
۵۵۶
نافذ  
۳۲۹
 ١٣٦٣/٠١/٣١
۵۵۶
ملغی  
۳۳۰
 ١٣٦٣/٠١/٣١
۵۵۶
ملغی  
۳۳۲
 ١٣٦٣/٠١/٣١
۵۵۶
ملغی  
۳۳۳
 ١٣٦٣/٠١/٣١
۵۵۶
ملغی  
۳۳۴
 ١٣٦٣/٠١/٣١
۵۵۶
ملغی  
۳۳۵
 ١٣٦٣/٠٢/١٥
۵۵۷
ملغی  
۳۳۶
 ١٣٦٣/٠٢/١٥
۵۵۷
ملغی  
۳۳۷
 ١٣٦٣/٠٢/١٥
۵۵۷
ملغی  
۳۳۸
 ١٣٦٣/٠٢/١٥
۵۵۷
نافذ  
۳۳۹
 ١٣٦٣/٠٢/٣١
۵۵۸
نافذ  
۳۴۰
 ١٣٦٣/٠٢/٣١
۵۵۸
نافذ  
۳۴۱
 ١٣٦٣/٠٢/٣١
۵۵۸
نافذ  
۳۴۲
 ١٣٦٣/٠٢/٣١
۵۵۸
نافذ  
۳۴۳
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
نافذ  
۳۴۴
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
نافذ  
۳۴۵
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
ملغی  
۳۴۶
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
نافذ  
۳۴۷
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
ملغی  
۳۴۸
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
ملغی  
۳۴۹
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
ملغی  
۳۵۰
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
ملغی  
۳۵۱
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
ملغی  
۳۵۲
 ١٣٦٣/٠٣/١٥
۵۵۹
ملغی  
۳۵۳
 ١٣٦٣/٠٣/٣١
۵۶۰
نافذ  
۳۵۴
 ١٣٦٣/٠٣/٣١
۵۶۰
نافذ  
۳۵۵
 ١٣٦٣/٠٣/٣١
۵۶۰
ملغی  
۳۵۶
 ١٣٦٣/٠٤/١٥
۵۶۱
ملغی  
۳۵۷
 ١٣٦٣/٠٤/١٥
۵۶۱
ملغی  
۳۵۸
 ١٣٦٣/٠٤/١٥
۵۶۱
ملغی  
۳۵۹
 ١٣٦٣/٠٤/٣١
۵۶۱
ملغی  
۳۶۰
 ١٣٦٣/٠٤/٣١
۵۶۲ ملغی  
۳۶۱
 ١٣٦٣/٠٤/٣١
۵۶۲
ملغی  
۳۶۲
 ١٣٦٣/٠٤/٣١
۵۶۲
ملغی  
۳۶۳
 ١٣٦٣/٠٤/٣١
۵۶۲
ملغی  
۳۶۴
 ١٣٦٣/٠٥/١٥
۵۶۳
نافذ  
۳۶۵
 ١٣٦٣/٠٥/١٥
۵۶۳
نافذ  
۳۶۶
 ١٣٦٣/٠٥/٣١
۵۶۴
ملغی  
۳۶۷
 ١٣٦٣/٠٥/٣١
۵۶۴
ملغی  
۳۶۸
 ١٣٦٣/٠٥/٣١
۵۶۴
نافذ  
۳۶۹
 ١٣٦٣/٠٥/٣١
۵۶۴
ملغی  
۳۷۰
 ١٣٦٣/٠٥/٣١
۵۶۴
ملغی  
۳۷۱
 ١٣٦٣/٠٥/٣١
۵۶۴
ملغی  
۳۷۲
 ١٣٦٣/٠٦/١٥
۵۶۵
ملغی  
۳۷۳
 ١٣٦٣/٠٦/١٥
۵۶۵
ملغی  
۳۷۴
 ١٣٦٣/٠٦/٣١
۵۶۶
نافذ  
۳۷۵
 ١٣٦٣/٠٦/٣١
۵۶۶
نافذ  
۳۷۶
 ١٣٦٣/٠٦/٣١
۵۶۶
نافذ  
۳۷۷
 ١٣٦٣/٠٧/١٥
۵۶۷
ملغی  
۳۷۸
 ١٣٦٣/٠٧/١٥
۵۶۷
ملغی  
۳۷۹
 ١٣٦٣/٠٧/١٥
۵۶۷
ملغی  
۳۸۰
 ١٣٦٣/٠٧/٣٠
۵۶۸
ملغی  
۳۸۱
 ١٣٦٣/٠٧/٣٠
۵۶۸
ملغی  
۳۸۲
 ١٣٦٣/٠٧/٣٠
۵۶۸
نافذ  
۳۸۳
 ١٣٦٣/٠٧/٣٠
۵۶۸
ملغی  
۳۸۴
 ١٣٦٣/٠٧/٣٠
۵۶۸
ملغی  
۳۸۵
 ١٣٦٣/٠٨/١٥
۵۶۹
ملغی  
۳۸۶
 ١٣٦٣/٠٨/١٥
۵۶۹
ملغی  
۳۸۷
 ١٣٦٣/٠٨/٣٠
۵۷۰
ملغی  
۳۸۸
 ١٣٦٣/٠٨/٣٠
۵۷۰
ملغی  
۳۸۹
 ١٣٦٣/٠٩/١٦
۵۷۱
نافذ  
۳۹۰
 ١٣٦٣/٠٩/١٦
۵۷۱
ملغی  
۳۹۱
 ١٣٦٣/٠٩/١٦
۵۷۱
ملغی  
۳۹۲
 ١٣٦٣/٠٩/٣٠
۵۷۲
ملغی  
۳۹۳
 ١٣٦٣/٠٩/٣٠
۵۷۲
نافذ  
۳۹۴
 ١٣٦٣/٠٩/٣٠
۵۷۲
نافذ  
۳۹۵
 ١٣٦٣/١٠/١٥
۵۷۳
ملغی  
۳۹۶
 ١٣٦٣/١٠/١٥
۵۷۳
ملغی  
۳۹۷
 ١٣٦٣/١٠/٣٠
۵۷۴
ملغی  
۳۹۸
 ١٣٦٣/١١/١٥
۵۷۵
ملغی  
۳۹۹
 ١٣٦٣/١١/١٥
۵۷۵
ملغی  
۴۰۰
 ١٣٦٣/١١/٣٠
۵۷۶
ملغی  
۴۰۱
 ١٣٦٣/١١/٣٠
۵۷۶
ملغی  
۴۰۲
 ١٣٦٣/١١/٣٠
۵۷۶
نافذ  
۴۰۳
 ١٣٦٣/١١/٣٠
۵۷۶
نافذ  
۴۰۴
 ١٣٦٣/١٢/١٥
۵۷۷
نافذ  
۴۰۵
 ١٣٦٣/١٢/١٥
۵۷۷
نافذ  
۴۰۶
 ١٣٦٣/١٢/٣٠
۵۷۸
ملغی  
۴۰۷
 ١٣٦٣/١٢/٣٠
۵۷۸
ملغی  
۴۰۸
 ١٣٦٣/١٢/٣٠
۵۷۸
نافذ  
۴۰۹
 ١٣٦٣/١٢/٣٠
۵۷۸
نافذ  
۴۱۰
 ١٣٦٣/١٢/٣٠
۵۷۸
ملغی  
۴۱۱
 ١٣٦٤/٠١/١٥
۵۷۹
نافذ  
۴۱۲
 ١٣٦٤/٠١/١٥
۵۷۹
نافذ  
۴۱۳
 ١٣٦٤/٠١/٣١
۵۸۰
ملغی  
۴۱۴
 ١٣٦٤/٠١/٣١
۵۸۰
ملغی  
۴۱۵
 ١٣٦٤/٠١/٣١
۵۸۰
ملغی  
۴۱۶
١٣٦٤/٠١/٣١
۵۸۰
ملغی  
۴۱۷
١٣٦٤/٠٢/١٥
۵۸۱
ملغی  
۴۱۸
١٣٦٤/٠٢/١٥
۵۸۱
ملغی  
۴۱۹
١٣٦٤/٠٢/١٥
۵۸۱
ملغی  
۴۲۰
١٣٦٤/٠٢/٣١
۵۸۲
نافذ  
۴۲۱
١٣٦٤/٠٢/٣١
۵۸۲
نافذ  
۴۲۲
١٣٦٤/٠٢/٣١
۵۸۲
ملغی  
۴۲۳
١٣٦٤/٠٣/١٥
۵۸۳
نافذ  
۴۲۴
١٣٦٤/٠٣/١٥
۵۸۳
نافذ  
۴۲۵
١٣٦٤/٠٣/١٥
۵۸۳
نافذ  
۴۲۶
١٣٦٤/٠٣/١٥
۵۸۳
نافذ  
۴۲۷
١٣٦٤/٠٤/٠١
۵۸۴
ملغی  
۴۲۸
١٣٦٤/٠٤/٠١
۵۸۴ ملغی  
۴۲۹
 ١٣٦٤/٠٤/٠١
۵۸۴
ملغی  
۴۳۰
 ١٣٦٤/٠٤/١٥
۵۸۵
ملغی  
۴۳۱
 ١٣٦٤/٠٤/١٥
۵۸۵
ملغی  
۴۳۲
 ١٣٦٤/٠٤/١٥
۵۸۵
نافذ  
۴۳۳
 ١٣٦٤/٠٤/١٥
۵۸۵
نافذ  
۴۳۴
 ١٣٦٤/٠٤/١٨
۵۸۶
ملغی  
۴۳۵
 ١٣٦٤/٠٤/١٨
۵۸۶
ملغی  
۴۳۶
 ١٣٦٤/٠٤/٣١
۵۸۷
ملغی  
۴۳۷
 ١٣٦٤/٠٤/٣١
۵۸۷
نافذ  
۴۳۸
 ١٣٦٤/٠٤/٣١
۵۸۷
نافذ  
۴۳۹
 ١٣٦٤/٠٤/٣١
۵۸۷
نافذ  
۴۴۰
 ١٣٦٤/٠٤/٣١
۵۸۷
نافذ  
۴۴۱
 ١٣٦٤/٠٥/١٥
۵۸۸
نافذ  
۴۴۲
 ١٣٦٤/٠٥/١٥
۵۸۸
نافذ  
۴۴۳
 ١٣٦٤/٠٥/١٥
۵۸۸
نافذ  
۴۴۴
 ١٣٦٤/٠٥/١٥
۵۸۸
نافذ  
۴۴۵
 ١٣٦٤/٠٥/٣١
۵۸۹
ملغی  
۴۴۶
 ١٣٦٤/٠٥/٣١
۵۸۹
ملغی  
۴۴۷
 ١٣٦٤/٠٥/٣١
۵۸۹
ملغی  
۴۴۸
 ١٣٦٤/٠٥/٣١
۵۸۹
نافذ  
۴۴۹
 ١٣٦٤/٠٥/٣١
۵۸۹
نافذ  
۴۵۰
 ١٣٦٤/٠٦/١٥
۵۹۰
نافذ  
۴۵۱
 ١٣٦٤/٠٦/١٥
۵۹۰
ملغی  
۴۵۲
 ١٣٦٤/٠٦/١٥
۵۹۰
ملغی  
۴۵۳
 ١٣٦٤/٠٦/٣١
۵۹۱
ملغی  
۴۵۴
 ١٣٦٤/٠٦/٣١
۵۹۱
ملغی  
۴۵۵
 ١٣٦٤/٠٦/٣١
۵۹۱
نافذ  
۴۵۶
 ١٣٦٤/٠٦/٣١
۵۹۱
نافذ  
۴۵۷
 ١٣٦٤/٠٧/١٥
۵۹۲
ملغی  
۴۵۸
 ١٣٦٤/٠٧/١٥
۵۹۲
ملغی  
۴۵۹
 ١٣٦٤/٠٧/١٥
۵۹۲
نافذ  
۴۶۰
 ١٣٦٤/٠٧/٣٠
۵۹۳
ملغی  
۴۶۱
 ١٣٦٤/٠٧/٣٠
۵۹۳
ملغی  
۴۶۲
 ١٣٦٤/٠٧/٣٠
۵۹۳
ملغی  
۴۶۳
 ١٣٦٤/٠٧/٣٠
۵۹۳
ملغی  
۴۶۴
 ١٣٦٤/٠٧/٣٠
۵۹۳
نافذ  
۴۶۵
 ١٣٦٤/٠٧/٣٠
۵۹۳
نافذ تعدیل بعضی مواد وضمیمه مقررۀ توزیع منازل مسکونی دولتی ونمرات زمین در شهر کابل، در جریده رسمی شماره ۶۱۳
۴۶۶
 ١٣٦٤/٠٨/١٥
۵۹۴
نافذ  
۴۶۷
 ١٣٦٤/٠٨/١٥
۵۹۴
ملغی  
۴۶۸
 ١٣٦٤/٠٨/١٥
۵۹۴
نافذ  
۴۶۹
 ١٣٦٤/٠٨/١٥
۵۹۴
نافذ  
۴۷۰
 ١٣٦٤/٠٨/١٥
۵۹۴
نافذ  
۴۷۱
 ١٣٦٤/٠٨/١٥
۵۹۴
نافذ  
۴۷۲
 ١٣٦٤/٠٨/١٥
۵۹۴
ملغی  
۴۷۳
 ١٣٦٤/٠٨/٣٠
۵۹۵
ملغی  
۴۷۴
 ١٣٦٤/٠٨/٣٠
۵۹۵
ملغی  
۴۷۵
 ١٣٦٤/٠٩/١٥
۵۹۶
ملغی  
۴۷۶
 ١٣٦٤/٠٩/١٥
۵۹۶
نافذ  
۴۷۷
 ١٣٦٤/٠٩/١٥
۵۹۶
ملغی  
۴۷۸
 ١٣٦٤/٠٩/١٥
۵۹۶
ملغی  
۴۷۹
 ١٣٦٤/٠٩/١٥
۵۹۶
ملغی  
۴۸۰
 ١٣٦٤/٠٩/١٥
۵۹۶
ملغی  
۴۸۱
 ١٣٦٤/٠٩/٣٠
۵۹۷
نافذ  
۴۸۲
 ١٣٦٤/٠٩/٣٠
۵۹۷
نافذ  
۴۸۳
 ١٣٦٤/٠٩/٣٠
۵۹۷
ملغی  
۴۸۴
 ١٣٦٤/٠٩/٣٠
۵۹۷
ملغی  
۴۸۵
 ١٣٦٤/١٠/١٥
۵۹۸
نافذ  
۴۸۶
 ١٣٦٤/١٠/١٥
۵۹۸
نافذ  
۴۸۷
 ١٣٦٤/١٠/١٥
۵۹۸
نافذ  
۴۸۸
 ١٣٦٤/١٠/١٥
۵۹۸
نافذ  
۴۸۹
 ١٣٦٤/١٠/٢٩
۵۹۹
ملغی  
۴۹۰
 ١٣٦٤/١٠/٢٩
۵۹۹
نافذ  
۴۹۱
 ١٣٦٤/١٠/٢٩
۵۹۹
ملغی  
۴۹۲
 ١٣٦٤/١٠/٢٩
۵۹۹
ملغی  
۴۹۳
 ١٣٦٤/١٠/٢٩
۵۹۹
ملغی  
۴۹۴
 ١٣٦٤/١٠/٢٩
۵۹۹
نافذ  
۴۹۵
 ١٣٦٤/١٠/٢٩
۵۹۹
نافذ  
۴۹۶
 ١٣٦٤/١١/١٥
۶۰۰
ملغی  
۴۹۷
 ١٣٦٤/١١/١٥
۶۰۰
نافذ  
۴۹۸
 ١٣٦٤/١١/١٥
۶۰۰
نافذ  

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۵/۰۶/۱۶) ١٣۹۴/۰۳/۲۶