شماره

عنوان سند تقنینی

تاریخ نشر

شماره مسلسل

حالت

ملاحظات

۱
 ١٣٥٠/١٠/٣٠
٢٠١
ملغی  
۲
 ١٣٥٠/١١/١٥
٢٠٢
ملغی  
۳
 ١٣٥٠/١١/٣٠
٢٠٣
ملغی  
۴
 ١٣٥٠/١٢/١٥
۲۰۴
ملغی  
۵
 ١٣٥٠/١٢/١٥
۲۰۴
ملغی  
۶
 ١٣٥٠/١٢/١٥
۲۰۴
ملغی  
۷
 ١٣٥٠/١٢/١٥
۲۰۴
ملغی  
۸
 ١٣٥٠/١٢/١٥
۲۰۴
ملغی  
۹
 ١٣٥٠/١٢/٣٠
۲۰۵
ملغی  
۱۰
 ١٣٥١/٠١/٠١
۲۰۶
ملغی  
۱۱
 ١٣٥١/٠١/٠١
۲۰۶
ملغی  
۱۲
 ١٣٥١/٠١/٠١
۲۰۶
ملغی  
۱۳
 ١٣٥١/٠١/٠١
۲۰۶
ملغی  
۱۴
 ١٣٥١/٠١/١٥
۲۰۷
ملغی  
۱۵
 ١٣٥١/٠١/١٥
۲۰۷
ملغی  
۱۶
 ١٣٥١/٠١/١٥
۲۰۷
ملغی  
۱۷
 ١٣٥١/٠١/٣٠
۲۰۸
ملغی  
۱۸
 ١٣٥١/٠٢/١٥
۲۰۹
ملغی  
۱۹
 ١٣٥١/٠٢/٣٠
۲۱۰
ملغی  
۲۰
 ١٣٥١/٠٣/١٥
۲۱۱
ملغی  
۲۱
 ١٣٥١/٠٣/٣١
۲۱۲
ملغی  
۲۲
 ١٣٥١/٠٤/١٥
۲۱۳
ملغی  
۲۳
 ١٣٥١/٠٤/٣١
۲۱۴
ملغی  
۲۴
 ١٣٥١/٠٥/١٥
۲۱۵
ملغی  
۲۵
 ١٣٥١/٠٥/٣١
۲۱۶
ملغی  
۲۶
 ١٣٥١/٠٦/١٥
۲۱۷
ملغی  
۲۷
 ١٣٥١/٠٦/١٥
۲۱۷
ملغی  
۲۸
 ١٣٥١/٠٦/١٥
۲۱۷
ملغی  
۲۹
 ١٣٥١/٠٦/٣٠
۲۱۸
ملغی  
۳۰
 ١٣٥١/٠٧/١٥
۲۱۹
ملغی  
۳۱
 ١٣٥١/٠٧/١٨
۲۲۰
ملغی  
۳۲
 ١٣٥١/٠٧/١٨
۲۲۰
ملغی  
۳۳
 ١٣٥١/٠٧/١٨
۲۲۰
ملغی  
۳۴
 ١٣٥١/٠٧/٣٠
۲۲۱
ملغی  
۳۵
 ١٣٥١/٠٧/٣٠
۲۲۱
ملغی  
۳۶
 ١٣٥١/٠٨/١٥
۲۲۲
ملغی  
۳۷
 ١٣٥١/٠٨/١٥
۲۲۲
ملغی  
۳۸
 ١٣٥١/٠٨/٣٠
۲۲۳
ملغی  
۳۹
 ١٣٥١/٠٩/٠٧
۲۲۴
ملغی  
۴۰
 ١٣٥١/٠٩/٠٧
۲۲۴
ملغی  
۴۱
 ١٣٥١/٠٩/٠٧
۲۲۴
ملغی  
۴۲
 ١٣٥١/٠٩/١٥
۲۲۵
ملغی  
۴۳
 ١٣٥١/٠٩/١٥
۲۲۵
ملغی  
۴۴
 ١٣٥١/٠٩/١٥
۲۲۵
ملغی  
۴۵
 ١٣٥١/٠٩/٣٠
۲۲۶
ملغی  
۴۶
 ١٣٥١/١٠/١٥
۲۲۷
ملغی  
۴۷
 ١٣٥١/١٠/١٥
۲۲۷
ملغی  
۴۸
 ١٣٥١/١٠/١٥
۲۲۷
ملغی  
۴۹
 ١٣٥١/١٠/٣٠
۲۲۸
ملغی  
۵۰
 ١٣٥١/١١/١٥
۲۲۹
ملغی  
۵۱
 ١٣٥١/١١/٣٠
۲۳۰
ملغی  
۵۲
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۵۳
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۵۴
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۵۵
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۵۶
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۵۷
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۵۸
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۵۹
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۶۰
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۶۱
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۶۲
 ١٣٥١/١٢/١٥
۲۳۱
ملغی  
۶۳
 ١٣٥١/١٢/٢٩
۲۳۲
ملغی  
۶۴
 ١٣٥١/١٢/٢٩
۲۳۲
ملغی  
۶۵
 ١٣٥١/١٢/٢٩
۲۳۲
ملغی  
۶۶
 ١٣٥٢/٠١/١٥
۲۳۳
ملغی  
۶۷
 ١٣٥٢/٠١/٣٠
۲۳۴
ملغی  
۶۸
 ١٣٥٢/٠٢/١٠
۲۳۵
ملغی  
۶۹
 ١٣٥٢/٠٢/١٠
۲۳۵
ملغی  
۷۰
 ١٣٥٢/٠٢/١٠
۲۳۵
ملغی  
۷۱
 ١٣٥٢/٠٢/١٠
۲۳۵
ملغی  
۷۲
 ١٣٥٢/٠٢/١٥
۲۳۶
ملغی  
۷۳
 ١٣٥٢/٠٢/٢٥
۲۳۷
ملغی  
۷۴
 ١٣٥٢/٠٢/٢٥
۲۳۷
ملغی  
۷۵
 ١٣٥٢/٠٢/٢٥
۲۳۷
ملغی  
۷۶
 ١٣٥٢/٠٢/٢٥
۲۳۷
ملغی  
۷۷
 ١٣٥٢/٠٢/٣١
۲۳۸
ملغی  
۷۸
 ١٣٥٢/٠٣/١٥
۲۳۹
ملغی  
۷۹
 ١٣٥٢/٠٣/٢٠
۲۴۰
ملغی  
۸۰
 ١٣٥٢/٠٣/٢٠
۲۴۱
ملغی  
۸۱
 ١٣٥٢/٠٣/٣١
۲۴۱
ملغی  
۸۲
 ١٣٥٢/٠٣/٣١
۲۴۱
ملغی  
۸۳
١٣٥٢
۲۴۲
ملغی  
۸۴
١٣٥٢
۲۴۳
ملغی  
۸۵
 ١٣٥٢/٠٤/٣٠
۲۴۴
ملغی  
۸۶
 ١٣٥٢/٠٥/٠٦
۲۴۵
ملغی  
۸۷
 ١٣٥٢/٠٥/٠٦
۲۴۵
ملغی  
۸۸
 ١٣٥٢/٠٥/٠٦
۲۴۵
ملغی  
۸۹
 ١٣٥٢/٠٥/٠٦
۲۴۵
ملغی  
۹۰
 ١٣٥٢/٠٥/١٥
۲۴۶
ملغی  
۹۱
 ١٣٥٢/٠٥/٢٥
۲۴۷
ملغی  
۹۲
 ١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۹۳
 ١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۹۴
 ١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۹۵
 ١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۹۶
 ١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۹۷
 ١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۹۸
١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۹۹
 ١٣٥٢/٠٥/٣١
۲۴۸
ملغی  
۱۰۰
 ١٣٥٢/٠٦/٠٦
۲۴۹
ملغی  
۱۰۱
 ١٣٥٢/٠٦/٠٦
۲۴۹
ملغی  
۱۰۲
 ١٣٥٢/٠٦/١٥
۲۵۰
ملغی  
۱۰۳
 ١٣٥٢/٠٦/٣١
۲۵۱
ملغی  
۱۰۴
 ١٣٥٢/٠٧/١٥
۲۵۲
ملغی  
۱۰۵
 ١٣٥٢/٠٧/٢٨
۲۴۳
ملغی  
۱۰۶
 ١٣٥٢/٠٧/٢٨
۲۵۳
ملغی  
۱۰۷
 ١٣٥٢/٠٧/٢٨
۲۵۳
ملغی  
۱۰۸
 ١٣٥٢/٠٧/٢٨
۲۵۳
ملغی  
۱۰۹
 ١٣٥٢/٠٧/٢٨
۲۵۳
ملغی  
۱۱۰
 ١٣٥٢/٠٧/٢٨
۲۵۳
ملغی  
۱۱۱
 ١٣٥٢/٠٧/٣٠
۲۵۳
ملغی  
۱۱۲
 ١٣٥٢/٠٧/٣٠
۲۵۴
نافذ  
۱۱۳
 ١٣٥٢/٠٧/٣٠
۲۵۴
نافذ  
۱۱۴
 ١٣٥٢/٠٧/٣٠
۲۵۴
نافذ  
۱۱۵
 ١٣٥٢/٠٧/٣٠
۲۵۴
نافذ  
۱۱۶
 ١٣٥٢/٠٧/٣٠
۲۵۴
نافذ  
۱۱۷
 ١٣٥٢/٠٨/١٥
۲۵۵
ملغی  
۱۱۸
 ١٣٥٢/٠٨/٣٠
۲۵۶
ملغی  
۱۱۹
 ١٣٥٢/٠٩/١٥
۲۵۷
ملغی  
۱۲۰
 ١٣٥٢/٠٩/٣٠
۲۵۸
ملغی  
۱۲۱
 ١٣٥٢/١٠/١٦
۲۵۹
ملغی  
۱۲۲
 ١٣٥٢/١٠/٢٠
۲۶۰
ملغی  
۱۲۳
 ١٣٥٢/١٠/٢٠
۲۶۰
ملغی  
۱۲۴
 ١٣٥٢/١٠/٢٥
۲۶۱
ملغی  
۱۲۵
 ١٣٥٢/١٠/٢٥
۲۶۱
ملغی  
۱۲۶
 ١٣٥٢/١٠/٢٩
۲۶۲
ملغی  
۱۲۷
 ١٣٥٢/١٠/٢٩
۲۶۲
ملغی  
۱۲۸
 ١٣٥٢/١٠/٣٠
۲۶۳
ملغی  
۱۲۹
 ١٣٥٢/١٠/٣٠
۲۶۳
ملغی  
۱۳۰
 ١٣٥٢/١١/١٥
۲۶۴
نافذ  
۱۳۱
 ١٣٥٢/١١/١٥
۲۶۴
نافذ تعديل ضميمۀ نمبر يك قانون پست، در جریده رسمی شماره ۳۹۴
۱۳۲
 ١٣٥٢/١١/٣٠
۲۶۵
ملغی  
۱۳۳
 ١٣٥٢/١٢/١٥
۲۶۶
ملغی  
۱۳۴
 ١٣٥٢/١٢/٢٩
۲۶۷
ملغی  
۱۳۵
 ١٣٥٢/١٢/٢٩
۲۶۷
ملغی  
۱۳۶
 ١٣٥٣/٠١/١٥
۲۶۷
ملغی  
۱۳۷
 ١٣٥٣/٠١/١٥
۲۶۸
ملغی  
۱۳۸
 ١٣٥٣/٠١/١٥
۲۶۸
ملغی  
۱۳۹
 ١٣٥٣/٠١/٣١
۲۶۹
ملغی  
۱۴۰
 ١٣٥٣/٠١/٣١
۲۶۹
نافذ  
۱۴۱
 ١٣٥٣/٠٢/١٥
۲۷۰
ملغی  
۱۴۲
 ١٣٥٣/٠٢/١٥
۲۷۰
ملغی  
۱۴۳
 ١٣٥٣/٠٢/١٩
۲۷۱
ملغی  
۱۴۴
١٣٥٣
۲۷۲
ملغی  
۱۴۵
 ١٣٥٣/٠٢/٣٠
۲۷۳
ملغی  
۱۴۶
 ١٣٥٣/٠٢/٣٠
۲۷۳
نافذ  
۱۴۷
 ١٣٥٣/٠٢/٣٠
۲۷۳
ملغی  
۱۴۸
 ١٣٥٣/٠٢/٣٠
۲۷۳
نافذ  
۱۴۹
 ١٣٥٣/٠٣/١٥
۲۷۴
ملغی  
۱۵۰
 ١٣٥٣/٠٣/١٥
۲۷۴
ملغی  
۱۵۱
 ١٣٥٣/٠٣/١٥
۲۷۴
ملغی  
۱۵۲
 ١٣٥٣/٠٣/١٥
۲۷۴
ملغی  
۱۵۳
 ١٣٥٣/٠٣/٣٠
۲۷۵
ملغی  
۱۵۴
 ١٣٥٣/٠٣/٣٠
۲۷۵
ملغی  
۱۵۵
 ١٣٥٣/٠٣/٣٠
۲۷۵
ملغی  
۱۵۶
 ١٣٥٣/٠٣/٣٠
۲۷۵
ملغی  
۱۵۷
 ١٣٥٣/٠٣/٣٠
۲۷۵
ملغی  
۱۵۸
 ١٣٥٣/٠٣/٣٠
۲۷۵
ملغی  
۱۵۹
 ١٣٥٣/٠٤/٠٦
۲۷۶
ملغی  
۱۶۰
 ١٣٥٣/٠٤/٠٦
۲۷۶
نافذ  
۱۶۱
 ١٣٥٣/٠٤/١٥
۲۷۷
ملغی  
۱۶۲
 ١٣٥٣/٠٤/١٥
۲۷۷
ملغی  
۱۶۳
 ١٣٥٣/٠٤/٣١
۲۷۸
ملغی  
۱۶۴
 ١٣٥٣/٠٤/٣١
۲۷۸
نافذ  
۱۶۵
 ١٣٥٣/٠٥/١٥
۲۷۹
ملغی  
۱۶۶
 ١٣٥٣/٠٥/١٥
۲۷۹
ملغی  
۱۶۷
 ١٣٥٣/٠٥/٣١
۲۸۰
ملغی  
۱۶۸
 ١٣٥٣/٠٥/٣١
۲۸۰
نافذ  
۱۶۹
 ١٣٥٣/٠٥/٣١
۲۸۰
ملغی  
۱۷۰
 ١٣٥٣/٠٦/١٦
۲۸۱
ملغی  
۱۷۱
 ١٣٥٣/٠٦/١٦
۲۸۱
ملغی  
۱۷۲
 ١٣٥٣/٠٦/١٦
۲۸۱
ملغی  
۱۷۳
 ١٣٥٣/٠٦/١٦
۲۸۱
ملغی  
۱۷۴
 ١٣٥٣/٠٦/٣١
۲۸۲
ملغی  
۱۷۵
 ١٣٥٣/٠٦/٣١
۲۸۲
ملغی  
۱۷۶
 ١٣٥٣/٠٧/١٥
۲۸۳
ملغی  
۱۷۷
 ١٣٥٣/٠٧/١٥
۲۸۳
ملغی  
۱۷۸
 ١٣٥٣/٠٧/٣٠
۲۸۴
ملغی  
۱۷۹
 ١٣٥٣/٠٧/٣٠
۲۸۴
ملغی  
۱۸۰
 ١٣٥٣/٠٧/٣٠
۲۸۴
ملغی  
۱۸۱
 ١٣٥٣/٠٨/١٥
۲۸۵
ملغی  
۱۸۲
 ١٣٥٣/٠٨/١٥
۲۸۵
ملغی  
۱۸۳
 ١٣٥٣/٠٨/١٥
۲۸۵
ملغی  
۱۸۴
 ١٣٥٣/٠٨/٣٠
۲۸۶
ملغی  
۱۸۵
 ١٣٥٣/٠٩/٠٢
۲۸۷
ملغی  
۱۸۶
 ١٣٥٣/٠٩/٠٢
۲۸۷
ملغی  
۱۸۷
 ١٣٥٣/٠٩/١٦
۲۸۸
ملغی  
۱۸۸
 ١٣٥٣/٠٩/١٦
۲۸۸
ملغی  
۱۸۹
 ١٣٥٣/٠٩/٣٠
۲۸۹
ملغی  
۱۹۰
 ١٣٥٣/٠٩/٣٠
۲۸۹
ملغی  
۱۹۱
 ١٣٥٣/١٠/١٥
۲۹۰
ملغی  
۱۹۲
 ١٣٥٣/١٠/١٥
۲۹۰
ملغی  
۱۹۳
 ١٣٥٣/١٠/٣٠
۲۹۱
ملغی  
۱۹۴
 ١٣٥٣/١١/١٥
۲۹۲
ملغی  
۱۹۵
 ١٣٥٣/١١/٣٠
۲۹۳
ملغی  
۱۹۶
 ١٣٥٣/١٢/١٥
۲۹۴
ملغی  
۱۹۷
 ١٣٥٣/١٢/٢٩
۲۹۵
ملغی  
۱۹۸
 ١٣٥٤/٠١/١٦
۲۹۶
ملغی  
۱۹۹
 ١٣٥٤/٠١/١٦
۲۹۶
ملغی  
۲۰۰
 ١٣٥٤/٠١/١٦
۲۹۶
ملغی  
۲۰۱
 ١٣٥٤/٠١/٢٠
۲۹۷
ملغی  
۲۰۲
 ١٣٥٤/٠١/٢٠
۲۹۷
نافذ تعدیل برخی از مواد مقررات پست، در جریده رسمی شماره ۱۰۴۰
۲۰۳
 ١٣٥٤/٠١/٣١
۲۹۸
ملغی  
۲۰۴
 ١٣٥٤/٠١/٣١
۲۹۸
نافذ  
۲۰۵
 ١٣٥٤/٠٢/١٥
۲۹۹
ملغی  
۲۰۶
 ١٣٥٤/٠٢/١٥
۲۹۹
نافذ  
۲۰۷
 ١٣٥٤/٠٢/٣٠
۳۰۰
نافذ  
۲۰۸
 ١٣٥٤/٠٢/٣٠
۳۰۰
نافذ  

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۵/۰۶/۰۷) ١٣۹۴/۰۳/۱۸