شماره

عنوان سند تقنینی

تاریخ نشر

شماره مسلسل

حالت

ملاحظات

۱
 ١٣٦٨/٠٧/١٥
۷۰۱

نافذ

 
۲
 ١٣٦٨/٠٧/٣٠
۷۰۲
ملغی  
۳
 ١٣٦٨/٠٧/٣٠
۷۰۲
ملغی  
۴
 ١٣٦٨/٠٨/١٥
۷۰۲
ملغی  
۵
 ١٣٦٨/٠٨/١٥
۷۰۳
ملغی  
۶
 ١٣٦٨/٠٨/١٥
۷۰۳
ملغی  
۷
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۸
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۹
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۱۰
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
نافذ  
۱۱
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۱۲
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۱۳
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۱۴
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۱۵
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
نافذ  
۱۶
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
نافذ  
۱۷
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
نافذ  
۱۸
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۱۹
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۲۰
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
۷۰۴
ملغی  
۲۱
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۲۲
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۲۳
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۲۴
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
ملغی  
۲۵
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
ملغی  
۲۶
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۲۷
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۲۸
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
ملغی  
۲۹
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۳۰
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۳۱
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
ملغی  
۳۲
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
ملغی  
۳۳
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
ملغی  
۳۴
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
نافذ  
۳۵
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
۷۰۵
ملغی  
۳۶
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
۷۰۶
نافذ  
۳۷
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
۷۰۶
نافذ  
۳۸
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
۷۰۶
ملغی  
۳۹
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
۷۰۶
نافذ  
۴۰
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
۷۰۶
نافذ  
۴۱
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
۷۰۶
نافذ  
۴۲
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
۷۰۶
نافذ  
۴۳
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
ملغی  
۴۴
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
نافذ  
۴۵
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
نافذ  
۴۶
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
نافذ  
۴۷
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
نافذ  
۴۸
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
ملغی  
۴۹
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
ملغی  
۵۰
 ١٣٦٨/١٠/١٦
۷۰۷
ملغی  
۵۱
 ١٣٦٨/١٠/٢٨
۷۰۸
ملغی  
۵۲
 ١٣٦٨/١٠/٢٨
۷۰۸
ملغی  
۵۳
 ١٣٦٨/١٠/٢٨
۷۰۸
ملغی  
۵۴
 ١٣٦٨/١١/١٥
۷۰۹
ملغی  
۵۵
 ١٣٦٨/١١/١٥
۷۰۹
ملغی  
۵۶
 ١٣٦٨/١١/١٥
۷۰۹
ملغی  
۵۷
 ١٣٦٨/١١/١٥
۷۰۹
ملغی  
۵۸
 ١٣٦٨/١١/١٥
۷۰۹
ملغی  
۵۹
 ١٣٦٨/١١/١٥
۷۰۹
ملغی  
۶۰
 ١٣٦٨/١١/١٥
۷۰۹
ملغی  
۶۱
 ١٣٦٨/١١/٣٠
۷۱۰
ملغی  
۶۲
 ١٣٦٨/١١/٣٠
۷۱۰
ملغی  
۶۳
 ١٣٦٨/١١/٣٠
۷۱۰
ملغی  
۶۴
 ١٣٦٨/١١/٣٠
۷۱۰
نافذ  
۶۵
 ١٣٦٨/١١/٣٠
۷۱۰
نافذ  
۶۶
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
ملغی  
۶۷
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
نافذ  
۶۸
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
نافذ  
۶۹
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
نافذ  
۷۰
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
نافذ  
۷۱
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
نافذ  
۷۲
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
ملغی  
۷۳
 ١٣٦٨/١٢/١٥
۷۱۱
ملغی  
۷۴
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
۷۱۲
ملغی  
۷۵
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
۷۱۲
ملغی  
۷۶
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
۷۱۲
ملغی  
۷۷
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
۷۱۲
ملغی  
۷۸
 ١٣٦٩/٠١/١٥
۷۱۳
ملغی  
۷۹
 ١٣٦٩/٠١/١٥
۷۱۳
نافذ  
۸۰
 ١٣٦٩/٠١/١٥
۷۱۳
نافذ  
۸۱
 ١٣٦٩/٠١/١٥
۷۱۳
ملغی  
۸۲
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
۷۱۴
ملغی  
۸۳
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
۷۱۴
ملغی  
۸۴
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
۷۱۴
ملغی  
۸۵
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
۷۱۴
ملغی  
۸۶
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
۷۱۴
ملغی  
۸۷
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
۷۱۴
ملغی  
۸۸
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
۷۱۴
ملغی  
۸۹
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
۷۱۵
نافذ  
۹۰
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
۷۱۵
ملغی  
۹۱
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
۷۱۵
ملغی  
۹۲
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
۷۱۵
ملغی  
۹۳
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
۷۱۶
نافذ  
۹۴
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
۷۱۶
نافذ  
۹۵
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
۷۱۶
ملغی  
۹۶
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
۷۱۶
ملغی  
۹۷
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
۷۱۶
ملغی  
۹۸
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
۷۱۷
ملغی  
۹۹
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
۷۱۷
ملغی  
۱۰۰
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
۷۱۷
نافذ  
۱۰۱
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
۷۱۷
نافذ  
۱۰۲
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
۷۱۸
ملغی  
۱۰۳
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
۷۱۸
ملغی  
۱۰۴
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
۷۱۸
ملغی  
۱۰۵
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
۷۱۸
ملغی  
۱۰۶
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
۷۱۸
ملغی  
۱۰۷
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
۷۱۸
نافذ  
۱۰۸
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
۷۱۸
نافذ  
۱۰۹
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
۷۱۹
ملغی  
۱۱۰
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
۷۱۹
ملغی  
۱۱۱
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
۷۱۹
ملغی  
۱۱۲
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
۷۱۹
ملغی  
۱۱۳
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
۷۱۹
ملغی  
۱۱۴
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
۷۱۹
ملغی  
۱۱۵
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
۷۱۹
ملغی  
۱۱۶
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
نافذ  
۱۱۷
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
نافذ  
۱۱۸
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
نافذ  
۱۱۹
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
نافذ  
۱۲۰
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
ملغی  
۱۲۱
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
ملغی  
۱۲۲
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
ملغی  
۱۲۳
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
۷۲۰
ملغی  
۱۲۴
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
۷۲۱
ملغی  
۱۲۵
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
۷۲۱
ملغی  
۱۲۶
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
۷۲۱
ملغی  
۱۲۷
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
۷۲۱
نافذ  
۱۲۸
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
۷۲۱
نافذ  
۱۲۹
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
۷۲۱
ملغی  
۱۳۰
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
۷۲۱
ملغی  
۱۳۱
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
۷۲۲
نافذ  
۱۳۲
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
۷۲۲
نافذ  
۱۳۳
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
۷۲۲
نافذ  
۱۳۴
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
۷۲۲
نافذ تعدیل ماده یکصدو هفتادو نهم قانون اصول محاکمات مدنی، در جریده رسمی شماره ۱۱۲۸
۱۳۵
 ١٣٦٩/٠٦/١٥
۷۲۳
نافذ  
۱۳۶
 ١٣٦٩/٠٦/١٥
۷۲۳
نافذ  
۱۳۷
 ١٣٦٩/٠٦/١٥
۷۲۳
نافذ  
۱۳۸
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
ملغی  
۱۳۹
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
ملغی  
۱۴۰
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
نافذ  
۱۴۱
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
نافذ  
۱۴۲
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
نافذ  
۱۴۳
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
نافذ  
۱۴۴
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
نافذ  
۱۴۵
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
نافذ  
۱۴۶
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
ملغی  
۱۴۷
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
۷۲۴
ملغی  
۱۴۸
 ١٣٦٩/٠٧/٠١
۷۲۵
نافذ  
۱۴۹
 ١٣٦٩/٠٧/٠١
۷۲۵
نافذ  
۱۵۰
 ١٣٦٩/٠٧/٠١
۷۲۵
ملغی  
۱۵۱
 ١٣٦٩/٠٧/١٥
۷۲۶
ملغی  
۱۵۲
 ١٣٦٩/٠٧/١٥
۷۲۶
ملغی  
۱۵۳
 ١٣٦٩/٠٧/١٥
۷۲۶
ملغی  
۱۵۴
 ١٣٦٩/٠٧/١٥
۷۲۶
ملغی  
۱۵۵
 ١٣٦٩/٠٧/٣٠
۷۲۷
نافذ  
۱۵۶
 ١٣٦٩/٠٧/٣٠
۷۲۷
نافذ  
۱۵۷
 ١٣٦٩/٠٨/١٥
۷۲۸
ملغی  
۱۵۸
 ١٣٦٩/٠٨/١٥
۷۲۸
ملغی  
۱۵۹
 ١٣٦٩/٠٨/١٥
۷۲۸
ملغی  
۱۶۰
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
ملغی  
۱۶۱
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
ملغی  
۱۶۲
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
ملغی  
۱۶۳
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
ملغی  
۱۶۴
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
ملغی  
۱۶۵
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
نافذ  
۱۶۶
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
ملغی  
۱۶۷
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
ملغی  
۱۶۸
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
۷۲۹
نافذ  
۱۶۹
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۰
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۱
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۲
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۳
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۴
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۵
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۶
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
ملغی  
۱۷۷
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
نافذ  
۱۷۸
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
۷۳۰
نافذ  
۱۷۹
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
نافذ  
۱۸۰
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۸۱
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۸۲
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۸۳
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۸۴
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۸۵
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۸۶
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
نافذ  
۱۸۷
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
نافذ  
۱۸۸
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
نافذ  
۱۸۹
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
نافذ  
۱۹۰
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۹۱
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۹۲
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
۷۳۱
ملغی  
۱۹۳
 ١٣٦٩/١٠/١٥
۷۳۲
ملغی  
۱۹۴
 ١٣٦٩/١٠/١٥
۷۳۲
ملغی  
۱۹۵
 ١٣٦٩/١٠/١٥
۷۳۲
ملغی  
۱۹۶
 ١٣٦٩/١٠/١٥
۷۳۲
ملغی  
۱۹۷
 ١٣٦٩/١٠/١٥
۷۳۲
ملغی  
۱۹۸
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۱۹۹
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۰
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۱
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۲
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۳
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۴
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۵
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۶
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۷
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۸
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۰۹
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
ملغی  
۲۱۰
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
۷۳۳
نافذ  
۲۱۱
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
نافذ  
۲۱۲
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۱۳
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۱۴
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۱۵
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۱۶
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۱۷
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۱۸
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۱۹
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۲۰
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۲۱
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۲۲
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۲۳
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۲۴
 ١٣٦٩/١١/١٥
۷۳۴
ملغی  
۲۲۵
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۲۶
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۲۷
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۲۸
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۲۹
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۳۰
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۳۱
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۳۲
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
نافذ  
۲۳۳
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
نافذ  
۲۳۴
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۳۵
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۳۶
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۳۷
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
ملغی  
۲۳۸
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
نافذ  
۲۳۹
 ١٣٦٩/١١/٣٠
۷۳۵
نافذ  
۲۴۰
 ١٣٦٩/١٢/١٥
۷۳۶
ملغی  
۲۴۱
 ١٣٦٩/١٢/١٥
۷۳۶
ملغی  
۲۴۲
 ١٣٦٩/١٢/١٥
۷۳۶
ملغی  
۲۴۳
 ١٣٦٩/١٢/١٥
۷۳۶
ملغی  
۲۴۴
 ١٣٦٩/١٢/١٥
۷۳۶
ملغی  
۲۴۵
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۴۶
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۴۷
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۴۸
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۴۹
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۵۰
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۵۱
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۵۲
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۵۳
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۵۴
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۵۵
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
۷۳۷
ملغی  
۲۵۶
 ١٣٧٠/٠١/١٠
۷۳۸
ملغی  
۲۵۷
 ١٣٧٠/٠١/١٠
۷۳۸
ملغی  
۲۵۸
 ١٣٧٠/٠١/١٠
۷۳۸
ملغی  
۲۵۹
 ١٣٧٠/٠١/١١
۷۳۹
ملغی  
۲۶۰
 ١٣٧٠/٠١/١١
۷۳۹
ملغی  
۲۶۱
 ١٣٧٠/٠١/١١
۷۳۹
ملغی  
۲۶۲
 ١٣٧٠/٠١/١٥
۷۴۰
نافذ  
۲۶۳
 ١٣٧٠/٠١/١٥
۷۴۰
نافذ  
۲۶۴
 ١٣٧٠/٠١/٣١
۷۴۱
ملغی  
۲۶۵
 ١٣٧٠/٠١/٣١
۷۴۱
ملغی  
۲۶۶
 ١٣٧٠/٠١/٣١
۷۴۱
ملغی  
۲۶۷
 ١٣٧٠/٠١/٣١
۷۴۱
ملغی  
۲۶۸
 ١٣٧٠/٠١/٣١
۷۴۱
ملغی  
۲۶۹
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۰
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۱
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۲
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۳
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۴
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۵
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۶
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۷
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۸
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۷۹
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۸۰
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۸۱
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
۷۴۲
ملغی  
۲۸۲
 ١٣٧٠/٠٢/٣١
۷۴۳
نافذ  
۲۸۳
 ١٣٧٠/٠٢/٣١
۷۴۳
ملغی  
۲۸۴
 ١٣٧٠/٠٢/٣١
۷۴۳
ملغی  
۲۸۵
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۸۶
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۸۷
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۸۸
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۸۹
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۰
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۱
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۲
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۳
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۴
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۵
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۶
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۷
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۸
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۲۹۹
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۳۰۰
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۳۰۱
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
۷۴۴
ملغی  
۳۰۲
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
۷۴۵
ملغی  
۳۰۳
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
۷۴۵
ملغی  
۳۰۴
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
۷۴۵
ملغی  
۳۰۵
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
۷۴۵
ملغی  
۳۰۶
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
۷۴۵
نافذ  
۳۰۷
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
۷۴۵
نافذ  
۳۰۸
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
۷۴۶
ملغی  
۳۰۹
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
۷۴۶
ملغی  
۳۱۰
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
۷۴۶
ملغی  
۳۱۱
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
۷۴۶
ملغی  
۳۱۲
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
۷۴۶
ملغی  
۳۱۳
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
۷۴۶
نافذ  
۳۱۴
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
۷۴۶
نافذ  
۳۱۵
 ١٣٧٠/٠٤/٣٠
۷۴۷
ملغی  
۳۱۶
 ١٣٧٠/٠٤/٣٠
۷۴۷
نافذ  
۳۱۷
 ١٣٧٠/٠٤/٣٠
۷۴۷
نافذ  
۳۱۸
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
ملغی  
۳۱۹
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
نافذ  
۳۲۰
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
نافذ  
۳۲۱
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
ملغی  
۳۲۲
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
ملغی  
۳۲۳
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
ملغی  
۳۲۴
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
نافذ  
۳۲۵
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
ملغی  
۳۲۶
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
ملغی  
۳۲۷
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
نافذ  
۳۲۸
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
۷۴۸
نافذ  
۳۲۹
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۰
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۱
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۲
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۳
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۴
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۵
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۶
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
۷۴۹
ملغی  
۳۳۷
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۳۸
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۳۹
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۴۰
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۴۱
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۴۲
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۴۳
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۴۴
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
۷۵۰
ملغی  
۳۴۵
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۴۶
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۴۷
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۴۸
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۴۹
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۵۰
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۵۱
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۵۲
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۵۳
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
نافذ  
۳۵۴
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
نافذ  
۳۵۵
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
۷۵۱
ملغی  
۳۵۶
 ١٣٧٠/٠٧/٠١
۷۵۲
ملغی  
۳۵۷
 ١٣٧٠/٠٧/٠١
۷۵۲
نافذ  
۳۵۸
 ١٣٧٠/٠٧/٠١
۷۵۲
سکوت  
۳۵۹
 ١٣٧٠/٠٧/١٥
۷۵۳
ملغی  
۳۶۰
 ١٣٧٠/٠٧/١٥
۷۵۳
ملغی  
۳۶۱
 ١٣٧٠/٠٧/١٥
۷۵۳
ملغی  
۳۶۲
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
۷۵۴
ملغی  
۳۶۳
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
۷۵۴
ملغی  
۳۶۴
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
۷۵۴
ملغی  
۳۶۵
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
۷۵۴
ملغی  
۳۶۶
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
۷۵۴
ملغی  
۳۶۷
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
۷۵۴
ملغی  
۳۶۸
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
۷۵۴
ملغی  
۳۶۹
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۰
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۱
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۲
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۳
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۴
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۵
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۶
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
ملغی  
۳۷۷
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
نافذ  
۳۷۸
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
۷۵۵
نافذ  
۳۷۹
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
ملغی  
۳۸۰
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
ملغی  
۳۸۱
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
نافذ  
۳۸۲
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
نافذ  
۳۸۳
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
نافذ  
۳۸۴
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
نافذ  
۳۸۵
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
ملغی  
۳۸۶
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
ملغی  
۳۸۷
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
۷۵۶
ملغی  
۳۸۸
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
۷۵۷
نافذ  
۳۸۹
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
۷۵۷
نافذ  
۳۹۰
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
۷۵۷
نافذ  
۳۹۱
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
۷۵۷
نافذ  
۳۹۲
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
ملغی  
۳۹۳
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
ملغی  
۳۹۴
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
ملغی  
۳۹۵
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
ملغی  
۳۹۶
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
نافذ  
۳۹۷
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
نافذ  
۳۹۸
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
ملغی  
۳۹۹
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
۷۵۸
ملغی  
۴۰۰
 ١٣٧٠/١٠/١٥
۷۵۹
نافذ  
۴۰۱
 ١٣٧٠/١٠/١٥
۷۵۹
نافذ  
۴۰۲
 ١٣٧٠/١٠/١٥
۷۵۹
نافذ  
۴۰۳
 ١٣٧٠/١٠/١٥
۷۵۹
نافذ  
۴۰۴
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
ملغی  
۴۰۵
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
ملغی  
۴۰۶
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
ملغی  
۴۰۷
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
ملغی  
۴۰۸
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
نافذ  
۴۰۹
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
نافذ  
۴۱۰
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
ملغی  
۴۱۱
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
ملغی  
۴۱۲
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
نافذ  
۴۱۳
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
۷۶۰
نافذ  
۴۱۴
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۱۵
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۱۶
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۱۷
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۱۸
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۱۹
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۲۰
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
نافذ  
۴۲۱
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۲۲
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
نافذ  
۴۲۳
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۲۴
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۲۵
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۲۶
 ١٣٧٠/١١/١٥
۷۶۱
ملغی  
۴۲۷
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۲۸
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۲۹
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۳۰
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۳۱
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۳۲
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۳۳
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۳۴
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۳۵
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
ملغی  
۴۳۶
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
نافذ  
۴۳۷
 ١٣٧٠/١١/٣٠
۷۶۲
نافذ  
۴۳۸
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۳۹
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۰
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۱
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۲
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۳
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۴
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۵
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
نافذ  
۴۴۶
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
نافذ  
۴۴۷
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۸
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۴۹
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۵۰
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۵۱
 ١٣٧٠/١٢/١٧
۷۶۳
ملغی  
۴۵۲
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
۷۶۴
ملغی  
۴۵۳
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
۷۶۴
ملغی  
۴۵۴
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
۷۶۴
ملغی  
۴۵۵
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
۷۶۴
نافذ  
۴۵۶
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
۷۶۴
نافذ  
۴۵۷
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۴
ملغی  
۴۵۸
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
ملغی  
۴۵۹
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
ملغی  
۴۶۰
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
ملغی  
۴۶۱
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
نافذ  
۴۶۲
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
نافذ  
۴۶۳
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
ملغی  
۴۶۴
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
ملغی  
۴۶۵
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
ملغی  
۴۶۶
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
نافذ  
۴۶۷
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
نافذ  
۴۶۸
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
نافذ  
۴۶۹
 ١٣٧١/٠١/١٧
۷۶۵
ملغی  
۴۷۰
 ١٣٧٢/٠٥/١٦
۷۶۶
ملغی  
۴۷۱
 ١٣٧٢/٠٥/١٦
۷۶۶
ملغی  
۴۷۲
 ١٣٧٢/٠٥/١٦
۷۶۶
نافذ  
۴۷۳
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۷۴
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۷۵
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۷۶
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۷۷
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۷۸
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۷۹
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۸۰
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۸۱
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۸۲
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
۷۶۷
ملغی  
۴۸۳
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
۷۶۸
ملغی  
۴۸۴
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
۷۶۸
ملغی  
۴۸۵
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
۷۶۸
ملغی  
۴۸۶
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
۷۶۸
ملغی  
۴۸۷
 ١٣٧٣/٠٧/١٦
۷۶۹
ملغی  
۴۸۸
 ١٣٧٣/٠٧/١٦
۷۶۹
ملغی  
۴۸۹
 ١٣٧٣/٠٧/١٦
۷۶۹
ملغی  
۴۹۰
 ١٣٧٣/٠٨/١٦
۷۷۰
ملغی  
۴۹۱
 ١٣٧٣/٠٨/١٦
۷۷۰
ملغی  
۴۹۲
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
۷۷۱
ملغی  
۴۹۳
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
۷۷۱
ملغی  
۴۹۴
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
۷۷۱
ملغی  
۴۹۵
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
۷۷۱
ملغی  
۴۹۶
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
۷۷۱
ملغی  
۴۹۷
 ١٣٧٤/٠١/١٥
۷۷۲
ملغی  
۴۹۸
 ١٣٧٤/٠١/١٥
۷۷۲
ملغی  
۴۹۹
 ١٣٧٤/٠١/١٥
۷۷۲
ملغی  
۵۰۰
 ١٣٧٤/٠١/١٥
۷۷۲
ملغی  
۵۰۱
 ١٣٧٤/٠١/١٥
۷۷۲
ملغی  
۵۰۲
 ١٣٧٤/٠١/٣١
۷۷۳
ملغی  
۵۰۳
 ١٣٧٤/٠١/٣١
۷۷۳
ملغی  
۵۰۴
١٣٧٤/٠١/٣١
۷۷۳
ملغی  
۵۰۵
١٣٧٤/٠١/٣١
۷۷۳
ملغی  
۵۰۶
 ١٣٧٤/٠١/٣١
۷۷۳
ملغی  
۵۰۷
 ١٣٧٤/٠١/٣١
۷۷۳
ملغی  
۵۰۸
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
۷۷۴
ملغی  
۵۰۹
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
۷۷۴
ملغی  
۵۱۰
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
۷۷۴
ملغی  
۵۱۱
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
۷۷۴
ملغی  
۵۱۲
١٣٧٤
۷۷۵
   
۵۱۳
١٣٧٤
۷۷۶
   
۵۱۴
١٣٧٤
۷۷۷
   
۵۱۵
١٣٧٤
۷۷۸
   
۵۱۶
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
۷۷۹
نافذ  
۵۱۷
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
۷۷۹
ملغی  
۵۱۸
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
۷۷۹
ملغی  
۵۱۹
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
۷۷۹
ملغی  
۵۲۰
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
۷۸۰
ملغی  
۵۲۱
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
۷۸۰
ملغی  
۵۲۲
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
۷۸۰
ملغی  
۵۲۳
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
۷۸۰
نافذ  
۵۲۴
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
۷۸۰
نافذ  
۵۲۵
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۲۶
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۲۷
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۲۸
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۲۹
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۰
١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۱
١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۲
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۳
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۴
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
نافذ  
۵۳۵
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۶
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
نافذ  
۵۳۷
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۸
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
ملغی  
۵۳۹
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
۷۸۱
نافذ  
۵۴۰
 ١٣٧٥/٠١/١٥
۷۸۲
  نافذ  
۵۴۱
 ١٣٧٥/٠١/١٥
۷۸۲
ملغی  
۵۴۲
 ١٣٧٥/٠١/١٥
۷۸۲
ملغی  
۵۴۳
 ١٣٧٥/٠١/١٥
۷۸۲
ملغی  
۵۴۴
 ١٣٧٥/٠١/١٥
۷۸۲
   
۵۴۵
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۴۶
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۴۷
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۴۸
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۴۹
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۵۰
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۵۱
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۵۲
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۵۳
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۵۴
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۵۵
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۵۶
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۵۷
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۵۸
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۵۹
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۶۰
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۱
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۲
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۳
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۴
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۵
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۶
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۷
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۶۸
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۶۹
 ١٣٧٦
۷۸۳
   
۵۷۰
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۷۱
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۷۲
 ١٣٧٦
۷۸۳
ملغی  
۵۷۳
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۷۴
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۷۵
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۷۶
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۷۷
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۷۸
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۷۹
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۸۰
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۸۱
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۸۲
 ١٣٧٦
۷۸۴
ملغی  
۵۸۳
 ١٣٧٦
۷۸۵
ملغی  
۵۸۴
 ١٣٧٦
۷۸۵
ملغی  
۵۸۵
 ١٣٧٦
۷۸۵
ملغی  
۵۸۶
 ١٣٧٦
۷۸۵
ملغی  
۵۸۷
 ١٣٧٦
۷۸۵
ملغی  
۵۸۸
 ١٣٧٦
۷۸۵
نافذ  
۵۸۹
 ١٣٧٦
۷۸۵
ملغی  
۵۹۰
 ١٣٧٦
۷۸۵
ملغی  
۵۹۱
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۵۹۲
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۵۹۳
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۵۹۴
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۵۹۵
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
نافذ  
۵۹۶
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
نافذ فرمان شماره ١٠٧ مورخ ‫١٣٨٢/١١/١٥ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تعدیل ماده هفدهم قانون وارسی عرایض، در جریده رسمی  شماره ۸۲۲
۵۹۷
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
نافذ  
۵۹۸
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۵۹۹
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۰
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۱
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۲
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۳
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۴
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۵
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۶
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۷
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
۷۸۶
ملغی  
۶۰۸
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
نافذ  
۶۰۹
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۰
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۱
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
نافذ  
۶۱۲
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۳
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۴
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۵
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۶
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۷
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۸
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۱۹
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
۷۸۷
ملغی  
۶۲۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۲۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
  ملغی  
۶۲۲
١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
  ملغی  
۶۲۳
١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی   
۶۲۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۲۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۲۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
  ملغی  
۶۲۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۲۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۲۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۳۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۳۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۳۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۳۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۳۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۳۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۳۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
  ملغی  
۶۳۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
 ملغی  
۶۳۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
  ملغی  
۶۳۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۴۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۵۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۶۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۷۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۸۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۶۹۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۰۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۱۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
۷۸۸
ملغی  
۷۲۰
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
ملغی  
۷۲۱
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
نافذ  
۷۲۲
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
نافذ  
۷۲۳
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
نافذ  
۷۲۴
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
نافذ  
۷۲۵
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
ملغی  
۷۲۶
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
ملغی  
۷۲۷
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
۷۸۹
نافذ  
۷۲۸
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
۷۹۰
ملغی  
۷۲۹
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
۷۹۰
ملغی  
۷۳۰
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
۷۹۰
نافذ  
۷۳۱
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
۷۹۰
نافذ  
۷۳۲
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۳۳
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۳۴
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۳۵
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۳۶
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۳۷
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
ملغی  
۷۳۸
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۳۹
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۴۰
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۴۱
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۴۲
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۴۳
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
ملغی  
۷۴۴
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۴۵
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
ملغی  
۷۴۶
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۴۷
 ١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
ملغی  
۷۴۸
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۴۹
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
ملغی  
۷۵۰
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۵۱
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
ملغی  
۷۵۲
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۵۳
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۵۴
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
ملغی  
۷۵۵
١٤٢٠/١١/٠٩
۷۹۱
نافذ  
۷۵۶
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۵۷
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۵۸
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۵۹
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۶۰
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۶۱
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۶۲
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۶۳
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
   
۷۶۴
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
   
۷۶۵
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۶۶
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۶۷
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۶۸
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۶۹
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۷۰
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۷۱
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۷۲
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۷۳
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۷۴
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۷۵
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
نافذ  
۷۷۶
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۷۷
١٤٢١/٠٣/٢٦
۷۹۲
ملغی  
۷۷۸
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ  
۷۷۹
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۸۰
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ تعدیل و حذف برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس، در جریده رسمی شماره ۱۲۵۶
۷۸۱
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۸۲
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۸۳
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ  
۷۸۴
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ  
۷۸۵
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۸۶
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۸۷
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۸۸
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ  
۷۸۹
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۹۰
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ  
۷۹۱
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۹۲
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ  
۷۹۳
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۹۴
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
نافذ  
۷۹۵
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۹۶
١٤٢١/٠٥/٢٠
۷۹۳
ملغی  
۷۹۷
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۷۹۸
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
ملغی  
۷۹۹
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ تعدیل ضمیمه شماره (۲) قانون محصول خدمات شهری (محصول تهجائی) در جریده رسمی شماره ۱۱۴۰

تعدیل ضمیمه شماره (۱) قانون محصول خدمات شهری، در جریده رسمی شماره ۱۱۵۲

۸۰۰
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
ملغی  
۸۰۱
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
ملغی  
۸۰۲
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۰۳
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۰۴
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۰۵
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۰۶
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۰۷
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۰۸
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۰۹
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
ملغی  
۸۱۰
١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
ملغی  
۸۱۱
 ١٤٢١/٠٧/١٠
۷۹۴
نافذ  
۸۱۲
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۱۳
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۱۴
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۱۵
١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۱۶
١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۱۷
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۱۸
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۱۹
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۰
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۱
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۲
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۳
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۴
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۵
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۶
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۷
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
نافذ  
۸۲۸
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۲۹
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۰
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۱
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۲
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۳
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۴
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۵
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۶
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۷
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۸
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۳۹
 ١٤٢١/١٠/١٢
۷۹۵
ملغی  
۸۴۰
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۴۱
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
ملغی  
۸۴۲
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۴۳
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۴۴
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۴۵
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۴۶
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۴۷
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۴۹
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۰
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۱
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۲
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ تعدیل، ایزاد و حذف در مواد پانزدهم، شانزدهم و هجدهم و ایزاد ماده سی و سوم در مقرره کادر علمی ریاست تالیف و ترجمه، در جریده رسمی شماره ۸۳۳
۸۵۳
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۴
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۵
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۶
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۷
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۵۸
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
ملغی  
۸۵۹
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۶۰
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۶۱
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۶۲
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۶۳
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
 ملغی  
۸۶۴
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
نافذ  
۸۶۵
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
۷۹۶
ملغی  
۸۶۶
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۶۷
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۶۸
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۶۹
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۷۰
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۷۱
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۷۲
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۷۳
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۷۴
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۷۵
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۷۶
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۷۷
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۷۸
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۷۹
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۰
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۸۱
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۲
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۳
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۴
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۵
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۶
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۷
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۸
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۸۹
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۹۰
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
نافذ  
۸۹۱
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۹۲
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۹۳
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۹۴
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۹۵
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۹۶
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۹۷
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
۷۹۷
ملغی  
۸۹۸
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۸۹۹
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۰
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۱
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
ملغی  
۹۰۲
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۳
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۴
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۵
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۶
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
ملغی  
۹۰۷
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۸
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۰۹
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۱۰
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
ملغی  
۹۱۱
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
ملغی  
۹۱۲
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۱۳
 ١٤٢٢/٠٥/١٥
۷۹۸
نافذ  
۹۱۴
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
   
۹۱۵
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
   
۹۱۶
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
   
۹۱۷
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
   
۹۱۸
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
نافذ  
۹۱۹
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
نافذ  
۹۲۰
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۱
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۲
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۳
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۴
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۵
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۶
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۷
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۸
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۲۹
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۰
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۱
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۲
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۳
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۴
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۵
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۶
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۷
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۸
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۳۹
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۰
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۱
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۲
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۳
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۴
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۵
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۶
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۷
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۸
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۴۹
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۰
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۱
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۲
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۳
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۴
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۵
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۶
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۷
 ١٤٢٢/٠٦/١٥
۷۹۹
ملغی  
۹۵۸